ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
307,133,417
520,674,978
414,518,012
451,844,227
451,122,990
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
-
-
-
-
-
ޕޮލިސް
-
-
-
-
-
ކަސްޓަމްސް
-
-
-
-
-
ރިހެބިލިޓޭޝަން
-
-
-
-
-
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
-
-
-
-
-
ޕެނިޓެންޝަރީ
-
-
-
-
-
ޤައުމީ ސަލާމަތް
-
-
-
-
-
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
ސިއްޙީ ދާއިރާ
-
-
-
-
-
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
-
-
-
-
-
ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
-
-
-
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
60,175,131
148,501,194
160,518,259
281,946,736
240,347,795
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
1,356,325
935,897
736,638
-
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
9,842,609
21,940,279
3,698,633
-
-
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
14,092,759
62,267,494
91,287,302
180,596,849
165,987,471
ކުނި ނައްތާލުން
36,239,763
62,937,096
64,596,427
100,613,249
74,360,324
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
206,605,178
365,663,982
247,685,694
161,081,764
201,503,664
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
92,234,436
85,297,191
38,653,880
16,136,549
5,686,599
ފެނުގެ ނިޒާމް
21,317,962
47,359,405
61,104,697
49,976,273
53,938,109
ފެނާއި ނަރުދަމާ
93,052,780
233,007,386
147,927,117
94,968,942
141,878,956
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
2,200,382
2,599,431
-
-
-
ޕޯޓު ހެދުން
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު
-
-
-
-
-
ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ބްރިޖު އެޅުން
-
-
-
-
-
ބަނދަރު ހެދުން
2,200,382
2,599,431
-
-
-
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
-
-
-
-
-
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
-
-
-
-
-
އޮފީސް ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
-
-
-
-
-
ބޯހިޔާވަހިކަން
-
-
-
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
2,501,074
852,316
770,017
682,388
1,141,765
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
2,501,074
852,316
770,017
682,388
1,141,765
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
-
-
-
-
-
ކުޅިވަރު
-
-
-
-
-
ސަގާފަތް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
35,177,027
3,058,055
-
-
-
ބިން ހިއްކުން
35,177,027
3,058,055
-
-
-
މަގުހެދުން
-
-
-
-
-
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން
474,625
-
5,544,042
8,133,339
8,129,766
އެހެނިހެން
474,625
-
5,544,042
8,133,339
8,129,766
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް