މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
ފާސްކުރި
ރިވައިޒްކުރި
އެކްޗުއަލް
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
-
28,165,331,601
30,251,742,542
30,128,216,622
69,847,511,363
30,156,529,875
109,424,159,889
37,167,687,519
124,634,419,685
-
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
-
18,268,036,272
18,529,258,055
21,371,957,551
41,396,226,493
20,307,427,751
63,861,826,767
24,295,105,866
70,102,403,348
-
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
-
4,278,431,779
4,351,994,704
4,642,900,508
9,064,677,075
4,378,028,672
13,568,948,963
4,611,342,212
15,154,678,853
-
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
-
3,713,651,052
3,848,633,189
3,999,176,821
7,936,095,022
3,881,076,009
11,875,863,025
4,026,991,948
13,373,887,418
-
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
-
564,780,727
503,361,515
643,723,687
1,128,582,053
496,952,663
1,693,085,938
584,350,264
1,780,791,435
-
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
-
3,398,406,136
3,612,194,212
3,651,335,794
7,613,890,797
3,827,817,251
11,515,843,931
4,028,158,031
12,222,064,571
-
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
-
25,120,109
27,077,001
33,710,577
61,829,320
36,794,878
99,152,443
41,925,799
118,016,482
-
ފަންނީ އެލަވަންސް
-
143,355,071
158,043,868
162,741,077
328,168,854
176,889,185
512,880,143
201,031,117
566,160,461
-
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
-
82,895,904
81,140,473
97,854,761
179,965,776
103,317,711
291,064,831
114,007,283
332,983,345
-
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
-
125,754,638
127,550,700
127,858,342
257,830,538
121,214,034
380,244,919
121,715,304
381,323,082
-
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
-
7,916
24,610
6,145
49,220
6,158
267,711
63,053
1,629,021
-
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
-
-
87,782
-
175,564
-
175,564
-
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
-
1,303,858
1,025,098
1,335,182
8,158,322
869,616
8,277,872
638,052
8,084,635
-
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
-
72,582,583
76,131,035
81,913,885
162,041,415
82,238,185
249,929,471
83,695,558
276,507,683
-
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
-
152,089,065
161,957,118
156,103,616
345,397,565
166,699,175
500,473,063
169,451,905
518,482,554
-
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
22,590,184
24,564,266
28,325,291
52,484,007
30,048,752
82,447,350
34,987,369
93,558,686
-
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
-
93,269,525
99,473,000
97,757,419
200,225,867
108,090,254
312,479,655
118,126,909
337,353,181
-
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
-
15,490,991
19,157,490
17,668,298
40,478,480
18,081,110
60,824,198
19,891,395
73,588,291
-
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
-
410,005,293
455,645,693
440,196,342
933,094,817
441,657,106
1,414,043,714
454,965,406
1,470,765,853
-
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
-
59,994,922
61,917,010
64,466,700
141,296,493
60,087,269
204,201,310
51,870,323
211,406,166
-
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
-
872,489
809,840
831,861
1,786,371
91,597,957
2,411,227
107,382,784
24,338,779
-
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
-
6,174,965
1,316,693
8,573,864
1,316,693
11,910,985
1,316,693
25,037,207
18,343,540
-
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
-
19,484,955
22,242,165
21,179,709
49,454,076
21,868,545
73,785,625
26,862,257
79,025,959
-
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
-
5,486,359
4,941,140
5,218,955
8,127,760
3,566,913
11,006,500
3,415,603
9,278,542
-
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
-
13,331,697
8,564,717
9,488,826
21,368,117
8,197,250
32,629,529
11,531,900
36,819,612
-
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
-
30,449,234
42,832,049
23,412,450
83,102,033
23,244,974
112,332,535
23,629,425
99,217,206
-
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
-
1,524,861
2,075,960
1,998,591
4,518,860
1,972,211
6,830,160
2,002,080
9,297,808
-
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
-
439,702,876
449,683,050
474,200,160
976,169,379
508,684,532
1,512,958,986
524,010,368
1,647,343,472
-
ފޯން އެލަވަންސް
-
28,406,214
29,765,612
29,185,775
59,493,865
28,990,321
91,499,408
31,616,570
95,827,602
-
ރިސްކް އެލަވަންސް
-
157,478,269
185,940,205
134,885,989
336,603,096
133,166,051
496,834,846
152,331,361
484,325,281
-
ހެދުން އެލަވަންސް
-
1,644,865
1,203,568
2,220,896
3,670,221
1,959,491
5,925,207
4,768,280
7,247,339
-
ސަރވިސް އެލަވަންސް
-
1,251,581,579
1,314,259,623
1,372,367,063
2,820,005,991
1,423,544,477
4,268,919,840
1,462,477,712
4,522,635,941
-
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
3,242,712
524,460
441,220
1,189,767
1,075
1,213,767
-
701,787
-
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
-
6,750,373
2,275,995
6,196,859
24,292,770
4,668,864
26,403,312
2,715,898
34,523,060
-
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
-
46,300
-
-
1,888,808
-
1,949,048
944,500
2,364,208
-
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
-
151,588,124
168,762,174
163,642,282
308,202,334
132,119,215
447,656,552
132,005,238
420,266,254
-
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
-
17,074,677
22,975,794
26,139,436
66,261,760
30,797,757
103,653,610
34,504,489
123,444,517
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
-
59,105,528
60,313,805
61,414,223
135,330,440
55,533,200
202,054,842
70,552,886
217,028,660
-
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޖޮބް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
-
1,502,477,454
1,565,028,840
1,540,759,131
3,164,767,002
1,563,062,698
4,796,216,804
1,643,789,260
4,896,896,834
-
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
-
519,303,770
527,600,000
978,467,464
1,541,234,686
1,105,642,881
2,557,342,390
1,157,680,760
3,058,370,077
-
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
-
559,288,657
574,000,000
101,974,059
595,932,665
8,446,887
618,753,865
7,953,953
24,113,421
-
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
-
26,706,189
32,400,000
35,980,305
101,607,463
23,257,603
181,837,611
33,686,411
245,879,477
-
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
-
177,386,143
186,902,550
187,695,986
441,683,631
198,724,500
703,253,193
209,893,783
797,227,341
-
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
219,792,695
244,126,290
236,641,317
484,308,557
226,990,827
735,029,745
234,574,353
771,306,518
-
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
-
175,524,876
141,897,068
231,347,878
387,708,022
140,666,995
561,909,749
202,878,511
611,165,940
-
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
-
30,230,482
30,294,199
45,859,723
76,816,270
30,527,989
113,892,527
40,951,956
126,548,493
-
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
-
2,904,985
2,669,138
2,955,940
11,140,849
5,398,804
18,287,328
13,964,802
23,054,827
-
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
-
31,042,656
31,614,569
36,577,331
86,167,772
59,792,656
128,636,302
38,999,372
134,884,024
-
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
-
68,562,550
40,493,230
99,679,223
128,754,880
14,205,421
173,472,674
64,158,202
195,705,375
-
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
-
27,441,021
31,021,765
39,341,848
70,916,780
26,456,265
106,661,353
34,309,418
110,957,981
-
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
-
15,343,182
5,804,167
6,933,813
13,911,471
4,285,860
20,959,565
10,494,761
20,015,240
-
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
-
621,272,475
608,981,963
637,270,347
1,335,913,457
640,861,949
1,966,278,724
733,199,785
2,054,246,786
-
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
-
65,631,245
65,711,840
69,049,207
144,187,614
47,238,887
212,252,623
65,248,545
213,639,991
-
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
-
13,217,291
14,317,243
8,684,156
32,921,440
6,900,548
49,200,191
17,887,546
49,597,566
-
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
-
125,192,778
112,539,839
120,967,231
248,450,923
120,553,118
381,629,073
149,441,012
399,047,794
-
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
-
329,008,337
300,046,144
331,893,120
659,842,903
382,259,196
976,930,463
349,969,680
1,037,258,245
-
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
-
9,539,547
12,608,221
10,765,531
26,576,711
7,477,234
36,487,282
9,877,379
35,744,709
-
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
15,665,499
24,019,612
17,858,597
48,662,027
10,906,600
67,071,326
26,675,853
64,790,302
-
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
-
25,388,310
38,714,090
35,201,542
78,162,546
19,649,722
102,705,577
27,604,999
103,309,920
-
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
-
14,271,690
15,565,253
16,052,994
37,903,546
21,652,792
59,153,328
22,537,790
66,842,758
-
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
1,012,704
1,899,994
1,866,455
5,933,746
1,136,573
8,217,356
2,075,294
8,555,523
-
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
-
693,264
2,164,686
689,577
3,831,799
371,357
5,011,743
1,181,891
5,332,271
-
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
-
3,606,129
6,814,853
5,054,645
19,447,251
6,310,403
24,515,825
7,524,266
25,076,751
-
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
-
18,045,681
14,580,188
19,187,292
29,992,951
16,405,519
43,103,937
53,175,530
45,050,956
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
1,793,088,443
1,989,212,610
1,930,549,077
4,220,897,126
1,620,321,898
6,535,486,678
2,434,085,446
6,676,237,128
-
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
-
71,837,758
65,955,133
64,092,838
136,784,462
59,443,845
207,765,955
84,043,866
192,211,198
-
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
-
448,227,372
505,090,586
600,392,483
965,567,630
379,918,925
1,409,504,019
459,736,136
1,395,485,900
-
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
102,997,598
81,178,291
116,028,571
174,333,897
100,282,690
259,677,377
117,439,882
268,936,508
-
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
-
111,788,117
127,768,777
128,735,312
265,328,447
142,255,672
400,445,007
161,068,580
471,943,511
-
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
-
88,526,434
100,306,578
103,121,730
232,947,472
252,850,754
402,871,147
201,185,609
490,829,012
-
ތަކެތީގެ ކުލި
-
684,984
639,262
728,491
2,257,389
1,471,637
3,437,796
1,775,346
4,353,674
-
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
-
86,217,123
92,366,028
85,470,136
175,869,039
75,292,448
267,100,895
88,778,904
267,537,359
-
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
60,665,235
54,871,192
65,400,693
104,490,665
43,608,207
149,801,868
56,136,939
149,236,836
-
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
-
1,485,997
1,706,931
1,432,764
4,351,261
994,490
6,320,833
1,918,102
6,394,515
-
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
-
4,476,923
4,327,757
5,879,852
17,763,138
5,837,563
25,411,490
9,359,357
30,163,532
-
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
-
15,290,091
9,212,926
13,724,048
23,074,121
11,164,388
34,481,642
20,922,784
44,171,117
-
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
-
33,484,645
16,768,450
36,129,285
55,065,602
8,624,751
74,519,533
16,986,977
87,508,859
-
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
-
48,781,198
22,039,138
34,686,328
60,306,880
6,553,593
87,108,248
35,544,793
116,418,332
-
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
-
54,351,179
73,060,955
55,746,352
220,026,436
28,984,422
501,721,628
169,856,264
377,291,225
-
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
-
30,887,720
34,626,000
34,807,257
69,207,000
12,608,167
91,736,802
25,119,159
89,446,354
-
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
61,943,773
77,997,114
88,368,428
288,536,644
80,148,876
454,472,806
148,198,724
520,384,558
-
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
-
18,492,661
11,096,184
25,836,132
30,299,169
5,102,632
46,898,609
13,213,426
45,584,504
-
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
-
16,593,988
18,051,430
17,113,938
37,919,815
14,441,304
53,300,978
19,650,124
60,668,202
-
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
-
6,812,398
7,316,249
10,323,238
18,774,996
8,649,081
29,193,076
10,289,418
39,970,056
-
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
-
71,259,652
77,076,176
55,319,715
157,849,216
56,367,117
227,695,047
67,994,366
200,803,317
-
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
-
204,893
283,000
285,853
837,120
263,591
1,378,478
698,739
1,727,716
-
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
-
95,043,116
65,794,992
147,836,480
155,776,322
98,111,812
242,784,753
123,840,149
316,484,147
-
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
-
51,450,295
157,207,988
9,224,982
324,788,024
49,150,859
548,430,714
206,684,590
504,037,468
-
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
29,745,804
14,328,864
18,183,957
31,071,883
15,534,556
47,463,131
25,780,673
50,583,120
-
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
-
35,121,600
43,145,358
38,923,272
87,278,595
27,649,665
131,526,526
42,201,579
140,332,418
-
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
246,717,889
326,997,251
172,756,942
580,391,903
135,010,853
830,438,320
325,660,960
803,733,690
-
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
-
702,749,863
657,427,197
973,823,399
1,562,314,151
1,124,471,993
2,688,806,645
1,632,799,881
3,169,796,677
-
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
-
587,287,182
542,702,241
852,706,732
1,320,182,966
999,122,947
2,325,522,096
1,484,789,714
2,790,192,134
-
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
-
14,953,203
18,228,370
13,797,536
35,914,690
13,527,025
50,547,083
12,806,145
43,190,292
-
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
-
81,076,832
81,142,780
87,910,952
167,049,297
89,887,834
257,547,721
112,591,029
277,424,960
-
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
-
12,851,916
12,359,672
16,469,954
27,125,445
18,988,530
40,181,516
18,043,655
43,029,759
-
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
-
6,580,730
2,994,134
2,938,225
12,041,753
2,945,657
15,008,229
4,569,338
15,959,532
-
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
-
523,145,644
422,954,825
564,178,568
1,419,856,458
459,089,472
2,105,507,129
521,545,957
2,278,051,066
-
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
-
467,058,706
336,519,837
492,917,324
1,210,396,006
438,966,191
1,785,163,010
449,070,241
1,960,340,567
-
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
-
10,761,972
9,268,050
17,883,231
35,566,119
3,071,356
41,156,745
4,144,064
42,758,390
-
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
-
11,740,938
16,428,609
18,396,119
35,829,759
2,189,995
59,517,011
15,425,831
47,968,178
-
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
-
1,056,886
5,059,454
1,529,529
19,213,473
1,354,783
40,841,377
3,474,314
41,179,546
-
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
-
19,260,620
49,708,210
25,095,962
101,421,777
12,410,346
153,602,584
45,334,589
155,249,846
-
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
-
13,266,522
5,970,665
8,356,403
17,429,324
1,096,801
25,226,402
4,096,918
30,554,539
-
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
-
220,230,835
277,072,050
408,400,594
637,989,039
215,138,003
878,518,286
382,014,272
1,044,075,861
-
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
-
14,693,594
11,662,425
13,494,824
21,501,989
20,780,372
29,066,634
9,827,239
18,293,656
-
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
-
103,605,932
154,161,901
235,815,513
278,567,595
89,413,700
329,639,346
157,908,667
382,160,151
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
2,542,001
2,125,430
2,554,783
6,923,905
1,329,412
27,694,115
704,312
35,291,275
-
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
200,000
68,317
1,081,000
60,000
1,025,880
292,100
838,111
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
55,392
1,488,000
3,987,599
3,904,500
1,089,481
4,787,247
5,098,559
5,337,547
-
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
8,768,563
8,604,014
18,749,653
28,356,538
10,390,403
34,040,357
48,646,362
38,512,528
-
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
4,415,610
7,840,823
10,188,177
26,650,098
6,944,219
33,323,139
6,861,497
36,111,208
-
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
1,324,624
7,156,910
20,442,044
10,281,665
5,213,364
22,822,058
4,784,572
20,503,058
-
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
1,999,707
2,960,076
4,093,264
10,570,855
2,337,716
14,202,275
3,839,481
16,193,693
-
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
24,601,141
29,657,532
28,935,076
77,914,218
17,854,050
109,215,228
35,342,539
121,418,526
-
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
825,123
5,950,630
3,779,689
7,008,321
503,536
10,858,774
1,561,621
11,053,264
-
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
-
868,955
921,195
6,380,902
10,313,592
9,374,435
21,408,809
13,668,849
32,191,175
-
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
14,559,052
4,787,637
13,940,644
28,524,121
12,118,915
40,885,670
26,671,814
56,823,225
-
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
1,609,387
8,953,048
4,740,859
18,302,299
4,032,210
27,324,567
11,554,755
32,152,896
-
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
82,186
3,426,310
469,009
4,261,346
767,123
3,815,200
598,494
9,649,306
-
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
12,215,322
12,531,459
15,230,724
47,315,254
9,707,003
71,551,714
26,831,822
98,441,325
-
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
28,064,246
14,604,660
25,529,517
56,431,743
23,222,064
96,817,273
27,821,589
129,099,917
-
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
40,000
-
80,000
-
40,000
-
5,000
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
1,440,256,927
2,001,537,484
1,540,813,124
4,132,066,551
1,603,859,134
7,104,710,566
2,686,988,842
7,800,082,018
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
-
172,060,788
147,037,836
159,444,660
291,286,834
133,346,142
430,197,840
143,400,000
426,416,536
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
18,184,150
1,828,122
1,812,349
3,229,932
18,436,251
5,110,989
159,500,000
167,200,000
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
505,167,037
821,312,160
624,492,615
1,778,869,049
531,977,437
3,485,141,205
888,851,500
4,021,307,825
-
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
-
744,844,952
1,031,359,366
755,063,500
2,058,680,736
920,099,304
3,184,260,532
1,495,237,342
3,185,157,657
-
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
-
3,488,463,511
2,850,607,102
3,760,309,132
7,702,693,706
4,547,914,262
11,885,879,130
5,194,532,811
13,887,431,069
-
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
572,318,483
570,000,000
491,687,476
995,026,430
160,708,767
1,090,150,830
142,420,625
448,218,294
-
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
-
35,389
-
113,004
90,000
3,152,249
3,092,700
4,090,000
16,616,341
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
-
131,906,783
145,227,027
211,675,358
298,907,999
133,356,935
452,776,608
201,230,260
545,503,079
-
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
-
10,532,522
11,543,982
12,860,968
24,006,632
3,499,491
32,092,577
11,436,136
32,103,269
-
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
-
5,744,086
11,038,700
14,227,942
14,755,052
110,350,188
49,610,561
10,613,055
52,362,416
-
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
-
-
68,348
3,190,393
153,898
55,957
194,021
75,500
3,431,883
-
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
-
28,353,482
30,805,855
32,095,553
67,468,020
37,033,744
115,830,249
49,582,039
144,712,094
-
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
-
-
-
-
13,802,874
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
-
81,767,485
93,226,273
131,566,242
200,803,542
93,661,617
299,676,677
101,583,622
311,160,728
-
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
-
46,660,081
56,379,669
47,561,311
59,965,044
9,967,312
63,554,299
6,220,442
14,182,700
-
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
283,852,971
272,804,248
468,498,920
647,899,924
661,468,454
1,103,348,824
627,251,780
1,317,632,182
-
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
-
-
40,638,551
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
311,233,431
230,480,000
321,042,252
484,838,080
422,952,728
850,535,819
224,961,846
903,401,394
-
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
-
51,457,875
35,000,000
48,877,000
88,496,000
55,472,000
150,100,880
63,000,000
185,675,126
-
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
-
45,118,942
36,000,000
54,762,617
76,000,000
37,602,517
117,200,000
39,500,000
102,436,000
-
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
-
28,466,756
25,000,000
50,184,051
90,000,000
42,638,871
161,950,000
158,627,200
218,958,500
-
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
-
2,386,000
2,500,000
2,362,500
5,056,000
2,466,500
7,987,680
2,855,000
8,697,066
-
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
-
1,590,955,384
1,000,000,000
1,313,499,690
1,950,757,481
1,206,403,950
2,697,037,832
1,287,757,627
2,480,771,243
-
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
-
176,682,000
182,892,000
195,856,000
412,518,000
209,578,000
685,687,840
247,780,295
785,246,651
-
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
-
21,099,756
22,000,000
21,247,326
42,000,000
19,750,745
63,600,000
21,716,409
67,218,000
-
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
-
31,390,172
-
126,253,284
1,615,011,054
947,217,750
3,048,767,196
1,306,561,658
4,855,740,973
-
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
-
-
-
3,165,107
36,000,000
7,201,744
70,080,000
22,000,000
107,492,400
-
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
-
68,501,913
125,641,000
209,582,138
592,940,550
148,523,578
792,604,537
111,667,531
645,370,730
-
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
-
30,000,000
30,000,000
45,000,000
-
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
-
-
227,610,551
341,500,000
-
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
-
-
-
-
-
221,048,291
-
255,352,684
-
-
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
-
-
-
254,000,000
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
123,988,329
50,350,000
1,490,269,999
153,453,109
186,195,424
253,720,162
223,770,858
307,676,545
-
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
-
2,570,879
40,000,000
1,428,734,896
140,000,000
90,972,210
240,000,000
199,391,228
300,000,000
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
-
15,164,417
350,000
49,530,176
2,448,109
7,854,198
2,715,012
18,346,335
6,671,240
-
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
6,129,735
-
11,987,287
5,000
87,369,016
5,150
6,033,295
5,305
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
10,000,000
-
11,000,000
-
11,000,000
-
1,000,000
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
-
100,123,298
-
17,640
-
-
-
-
-
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
-
9,897,295,329
11,722,484,487
8,756,259,071
28,451,284,870
9,849,102,124
45,562,333,122
12,872,581,653
54,532,016,337
-
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
-
60,259,374
7,805,909
12,092,699
62,839,237
27,194,710
117,962,757
165,000
82,430,966
-
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
-
7,547,933
-
5,287,208
1,218,137
18,875,298
2,018,137
100,000
2,323,400
-
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
-
45,599,079
7,000,000
5,063,887
59,271,886
5,098,076
112,333,137
-
68,574,558
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
-
7,112,362
805,909
1,741,604
2,349,214
3,221,336
3,611,483
65,000
11,533,008
-
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
410,963,202
-
1,855,974,218
-
3,410,408,202
-
4,834,906,628
-
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
410,963,202
-
1,855,974,218
-
3,410,408,202
-
4,834,906,628
-
ބަޖެޓް ޕްރޮވިޝަން (ބަކެޓް)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
-
1,424,967,969
1,954,334,947
1,240,914,787
6,476,724,185
2,126,803,990
8,391,320,216
1,157,807,683
10,289,829,045
-
ބިން
-
130,746,470
396,007,119
291,059,492
2,347,513,056
1,365,888,514
2,241,342,925
379,717,949
3,157,401,152
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
112,739,456
401,355,858
260,408,363
1,863,556,556
137,738,402
2,812,688,950
169,530,578
2,755,985,259
-
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
1,181,482,043
1,156,971,970
689,446,932
2,265,654,573
623,177,074
3,337,288,341
608,559,156
4,376,442,634
-
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
-
5,262,620,499
5,122,370,527
3,007,754,112
12,511,083,655
2,664,389,990
21,054,854,733
4,071,383,497
19,538,178,782
-
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
936,298,337
425,776,112
209,133,098
1,795,941,785
532,111,237
2,813,991,291
1,017,320,523
4,487,632,518
-
ވައިގެ ބަނދަރު
-
2,443,988,578
1,842,455,938
1,344,008,668
3,306,382,560
830,677,536
5,525,580,274
514,786,415
3,167,884,385
-
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
499,756,455
810,611,241
342,857,812
2,244,624,651
543,830,173
3,838,391,346
608,457,613
3,025,492,908
-
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
731,979,676
1,385,745,667
642,008,256
3,284,994,757
378,931,576
4,833,939,044
1,120,641,302
3,753,853,376
-
ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
8,846
318,851,088
2,959,435
774,986,292
7,652,001
724,017,948
-
-
-
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
-
650,588,607
338,930,481
466,786,843
1,104,153,610
371,187,467
3,318,934,830
810,177,644
5,103,315,595
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
543,558,606
394,653,948
420,026,397
988,460,422
388,835,914
1,453,833,574
578,972,491
1,592,427,889
-
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
25,684,536
40,083,294
40,178,961
97,961,536
24,921,058
152,062,687
51,339,118
165,973,024
-
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
169,216,655
78,806,107
123,943,823
285,202,470
263,627,774
469,632,589
218,575,658
522,581,912
-
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
1,466,255
10,145,647
1,058,581
145,647
4,995,547
195,647
4,914,186
5,175,326
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
-
23,991,864
7,718,553
11,928,527
15,721,352
2,524,137
19,879,511
4,588,973
17,829,726
-
ރެފަރެންސް ފޮތް
-
99,677
2,091,157
738,794
14,121,940
960,275
24,124,157
501,028
23,876,755
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
54,941,768
13,096,484
46,110,282
30,880,864
7,712,147
38,494,026
18,579,847
51,723,977
-
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
34,949,008
37,760,592
33,250,963
136,046,361
30,697,110
224,976,886
112,122,486
303,446,259
-
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
-
193,702,540
182,277,202
145,328,323
369,139,229
47,502,104
476,163,196
156,076,032
425,506,243
-
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
39,506,303
22,674,912
17,488,143
39,241,023
5,895,762
48,304,875
12,275,163
76,081,609
-
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ
-
-
-
-
-
-
-
-
233,058
-
އުޅަނދުފަހަރު
-
13,876,947
48,073,400
41,723,519
54,225,323
28,524,159
99,175,594
53,567,157
202,262,091
-
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
11,557,519
48,073,400
37,313,363
43,138,123
20,882,886
68,699,245
27,470,850
140,824,934
-
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
2,319,428
-
4,410,156
10,807,200
7,641,273
28,818,749
25,496,307
59,535,905
-
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
280,000
-
1,657,600
600,000
1,901,252
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
-
508,543,699
784,790,440
1,573,529,332
1,633,904,898
2,200,357,689
2,948,519,270
2,136,158,872
2,329,461,518
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
-
-
-
66,418,286
-
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
-
507,993,699
784,790,440
1,507,111,046
1,633,904,898
2,200,357,689
2,948,519,270
2,136,158,872
2,329,461,518
-
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
550,000
-
-
-
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
-
10,266,794
21,620,684
8,939,035
42,884,921
209,866,269
64,153,052
246,989,802
78,736,273
-
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
-
10,266,794
21,620,684
8,939,035
42,884,921
9,866,269
64,153,052
21,268,131
78,736,273
-
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
-
-
-
-
200,000,000
-
225,721,671
-
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
20,479
20,479
1,565,687
65,479
-
66,829
300,051
716,741
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-