ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
ފާސްކުރި
ރިވައިޒްކުރި
އެކްޗުއަލް
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
-
22,222,967,435
23,339,804,018
23,231,795,042
54,252,007,527
15,221,889,824
75,777,108,642
19,678,613,713
78,511,056,536
-
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
-
21,389,394,874
21,975,494,550
22,008,821,726
48,170,039,539
14,249,424,492
70,823,145,161
18,524,856,706
71,191,277,779
-
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
-
21,333,795,755
22,051,412,989
21,006,640,821
47,318,444,528
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
-
169,491,217
124,335,044
1,086,316,768
1,246,606,305
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
-
(113,892,098)
(200,253,483)
(84,135,863)
(395,011,294)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
-
833,572,561
1,364,309,468
1,222,973,316
6,081,967,988
972,465,332
4,953,963,481
1,153,757,007
7,319,778,757
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
-
465,426,069
626,618,567
822,508,228
4,735,515,000
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
-
368,146,492
737,690,901
400,465,088
1,346,452,988
ޖުމްލަ ޚަރަދު
-
26,522,842,831
27,342,270,907
28,994,730,041
65,119,503,910
28,753,534,203
101,527,967,942
32,501,262,617
109,172,617,008
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
-
28,165,331,601
30,251,742,542
30,128,216,622
69,847,511,363
30,156,529,875
109,424,159,889
37,167,687,519
124,634,419,685
-
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
-
23,332,167,304
26,278,072,896
27,413,286,167
60,800,232,047
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
-
210,907,382
125,657,439
522,936,134
1,047,524,397
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
-
21,601,106
19,617,000
37,674,425
59,027,746
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
-
326,265,115
737,690,901
233,517,893
1,414,999,221
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
-
4,274,390,694
3,064,426,233
1,920,802,003
6,464,927,720
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
26,278,073
-
60,800,232
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
(1,642,488,770)
(2,909,471,635)
(1,133,486,581)
(4,728,007,453)
(1,402,995,672)
(7,896,191,947)
(4,666,424,902)
(15,461,802,677)
-
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
-
(525,974,349)
(1,394,040,951)
(137,051,853)
(2,072,232,532)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
-
(1,106,247,627)
(1,493,810,000)
(987,495,693)
(2,612,890,000)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
-
(10,266,794)
(21,620,684)
(8,939,035)
(42,884,921)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
-
-
-
-
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
-
(4,299,875,396)
(4,002,466,889)
(5,762,934,999)
(10,867,496,383)
(13,531,644,379)
(25,750,859,300)
(12,822,648,904)
(30,661,560,472)
-
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
-
22,222,967,435
23,339,804,018
23,231,795,042
54,252,007,527
15,221,889,824
75,777,108,642
19,678,613,713
78,511,056,536
-
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
-
26,522,842,831
27,342,270,907
28,994,730,041
65,119,503,910
28,753,534,203
101,527,967,942
32,501,262,617
109,172,617,008
-
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
-
(2,859,618,469)
(2,000,929,405)
(4,222,121,875)
(6,735,429,832)
(12,127,785,245)
(18,646,148,734)
(10,361,381,733)
(22,861,478,454)
-
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
-
(4,299,875,396)
(4,002,466,889)
(5,762,934,999)
(10,867,496,383)
(13,731,644,379)
(25,750,859,300)
(13,048,370,575)
(30,661,560,472)
-
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
-
22,222,967,435
23,339,804,018
23,231,795,042
54,252,007,527
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
-
26,522,842,831
27,342,270,907
28,994,730,041
65,119,503,910
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
(1,440,256,927)
(2,001,537,484)
(1,540,813,124)
(4,132,066,551)
(1,603,859,134)
(7,104,710,566)
(2,686,988,842)
(7,800,082,018)
-
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
-
(5,635,669,809)
5,328,000,192
(7,166,021,946)
(12,996,748,422)
(14,138,745,908)
(28,550,068,524)
(13,510,306,587)
(33,548,432,102)
-
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
-
5,712,769,696
(6,783,487,385)
936,133,701
9,321,970,068
2,504,060,114
18,211,575,278
6,034,235,436
13,038,575,402
-
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
-
3,563,046,270
(5,289,677,385)
1,853,161,296
7,308,860,068
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
-
3,255,971,053
-
70,468,098
4,626,000,000
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
-
(1,106,247,627)
(1,493,810,000)
(987,495,693)
(2,612,890,000)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
-
77,099,887
(1,455,487,193)
(6,229,888,245)
(3,674,778,354)
(11,634,685,794)
(10,338,493,246)
(7,476,071,151)
(20,509,856,700)
-
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
-
324,715,570
2,627,653,977
6,273,865,200
5,309,114,671
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
-
113,892,098
200,253,483
84,135,863
395,011,294
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
-
(525,974,349)
(1,394,040,951)
(137,051,853)
(2,072,232,532)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
-
-
-
-
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
-
(10,266,794)
(21,620,684)
(8,939,035)
(42,884,921)