ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
އެކްޗުއަލް
ފާސްކުރި
ފާސްކުރި
ރިވައިޒްކުރި
އެކްޗުއަލް
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
-
22,222,967,435
23,339,804,018
23,231,795,042
29,921,571,629
15,221,889,824
21,128,527,243
19,678,613,713
24,279,891,632
-
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
-
(113,892,098)
(200,253,483)
(84,135,863)
(231,284,062)
(185,148,725)
(12,272,195)
(10,980,452)
(418,410,936)
-
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
-
22,336,859,533
23,540,057,501
23,315,930,905
30,152,855,691
15,407,038,549
21,140,799,438
19,689,594,165
24,698,302,568
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
-
15,833,907,292
16,506,478,343
16,530,522,525
17,852,253,861
10,959,206,985
10,895,434,218
13,916,878,665
15,354,969,575
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
3,148,846,116
3,183,754,666
3,412,274,742
3,580,630,404
2,263,646,203
2,985,251,057
2,804,520,134
3,223,360,720
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
3,127,703,664
3,182,453,299
3,410,555,380
3,579,467,599
2,262,207,441
2,984,088,252
2,804,380,966
3,223,075,552
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
21,142,452
1,301,367
1,719,362
1,162,805
1,438,762
1,162,805
139,168
285,168
-
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
39,667,304
-
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
39,667,304
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
-
3,314,440,617
3,451,420,308
3,544,160,417
4,027,763,015
3,655,448,890
2,001,249,686
2,664,510,641
2,711,316,012
-
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
3,561
-
-
-
-
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
-
39,509,702
37,096,505
26,307,950
-
961,258
-
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
-
2,077,528,989
2,172,073,977
2,210,283,019
2,019,314,094
2,133,989,884
730,296,478
1,046,106,393
1,232,055,384
-
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
-
383,500
1,457,300
5,139,700
383,500
-
383,500
6,437,700
6,437,700
-
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
-
564,102,077
566,776,697
613,969,839
923,741,823
953,699,643
589,563,306
658,507,866
603,382,376
-
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
-
632,912,788
674,015,829
688,459,909
735,844,929
483,570,046
585,758,020
742,330,711
661,655,058
-
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
-
-
-
-
348,478,669
83,199,879
95,248,382
208,007,132
204,573,639
-
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
-
-
-
-
-
28,180
-
3,120,839
3,211,855
-
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
-
7,689,411,830
8,038,394,127
7,748,310,894
7,954,499,849
4,306,755,710
4,676,393,510
7,206,490,322
7,699,366,024
-
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
-
4,783,338,321
5,039,487,923
4,903,401,491
5,053,539,794
2,220,152,020
2,640,188,842
4,699,141,650
4,821,849,521
-
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
-
2,906,073,509
2,998,906,204
2,844,909,403
2,900,960,055
2,086,603,690
2,036,204,668
2,507,348,672
2,877,516,503
-
ރޯޔަލްޓީ
-
76,455,187
80,126,221
90,232,765
144,169,945
25,936,276
81,124,495
70,384,835
80,274,217
-
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
-
76,324,061
80,126,221
90,092,169
83,917,852
25,837,393
35,935,425
43,457,556
52,001,624
-
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
131,126
-
140,596
-
98,883
-
-
-
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
60,252,093
-
45,189,070
26,926,279
28,272,593
-
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
1,604,753,542
1,752,783,021
1,735,543,707
2,105,523,344
707,419,906
1,151,415,470
1,170,972,733
1,640,652,602
-
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
47,580,626
45,295,162
51,308,867
258,139,530
63,335,910
3,794,199
2,901,389
-
-
ގްރީން ޓެކްސް
-
810,525,818
892,710,800
850,615,155
970,253,824
351,774,240
616,551,387
754,893,808
823,748,948
-
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
-
644,818,039
705,646,321
731,095,991
877,129,990
283,339,592
531,069,884
413,076,315
769,200,772
-
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
-
101,829,059
109,130,738
102,523,494
-
8,970,164
-
101,221
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
-
-
200
-
-
-
-
47,702,882
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
-
5,639,254,924
5,648,746,403
5,609,947,167
7,058,300,730
3,478,200,818
8,019,060,213
4,604,442,041
6,418,406,055
-
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
-
1,487,087,821
1,398,139,923
1,737,633,869
2,175,888,218
991,172,406
1,625,033,320
953,095,172
1,503,537,266
-
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
-
16,185,332
19,512,986
16,621,278
15,819,626
15,733,438
15,132,164
17,770,586
17,454,592
-
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
-
2,360,974
2,210,208
2,217,350
1,900,539
146,552
22,392
62,100
18,825
-
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
-
26,547,277
26,487,123
27,231,208
26,573,907
24,941,894
24,855,235
27,543,416
-
-
ސެޓްފިކެޓް ފީ
-
14,247,346
11,110,720
13,776,545
12,077,678
11,196,437
12,795,643
7,383,258
10,264,338
-
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
-
-
-
-
-
-
-
179,200
436,800
-
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
-
2,832,605
1,940,746
2,865,629
2,065,631
2,272,309
2,223,494
1,063,758
2,154,064
-
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
-
4,717,266
4,846,817
5,658,483
4,918,588
6,136,537
4,764,439
5,950,313
6,011,618
-
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
7,908,280
8,649,327
5,625,195
4,802,348
3,746,365
4,802,250
5,394,071
5,501,952
-
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
3,961
9,479
2,285
435
611
-
715
600
-
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
651
500
39
-
-
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
628,471
150,000
2,594,070
100,000
100,000
100,000
45,000
-
-
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
64,515
-
66,600
50,520
43,000
66,655
1,500
43,000
-
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
-
102,543
50,000
29,385
80,000
188,065
28,334
1,000
74,552
-
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
-
3,265,545
2,559,518
2,992,390
2,927,946
1,619,445
2,388,552
1,230,235
2,315,534
-
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
-
143,123
215,900
112,700
112,805
37,850
90,160
56,700
112,404
-
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
1,200
-
-
-
-
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
822,560
905,706
1,009,720
877,030
707,450
1,039,219
328,000
750,198
-
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
-
909,369
1,817,550
309,290
433,006
42,530
1,438,069
64,065
-
-
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
-
1,651,482
3,302,964
874,329
1,224,059
-
-
158,121
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
94,318
106,355
234,476
-
-
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
125,590
126,872
114,440
-
-
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
-
2,891
2,313
96
-
-
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
-
2,500
12,200
55,300
8,120
700
2,500
267
-
-
މާރުކޭޓް ފީ
-
3,600
7,849
183,500
-
-
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
8,900
12,453
6,600
-
-
-
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
183
160
9
-
-
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
-
94,200
100,091
72,800
-
25,250
65,520
44,867
47,110
-
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
-
1,481,860
1,997,619
1,818,805
1,800,000
508,706
1,766,095
1,001,500
1,481,860
-
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
32,100
24,695
51,500
42,336
57,400
36,275
75,333
56,950
-
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
2,251,250
2,614,503
2,331,996
2,146,653
1,831,900
1,865,597
754,420
1,149,280
-
ކޯޓު ފީ
-
440,665
504,076
547,881
448,862
390,296
438,305
276,364
373,279
-
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
402,117
316,012
383,846
371,362
221,217
303,959
187,598
178,073
-
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
-
42,775
46,823
44,700
45,492
20,285
35,760
24,559
19,075
-
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
1,000,194
1,176,564
2,602,777
2,223,697
1,193,552
290,000
1,772,131
399,949
-
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
750,136
633,808
98,693
108,640
121,600
114,072
4,267
-
-
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
-
35,420
81,800
38,916
7,581
4,822
32,473
186,965
140,224
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
6,000,000
-
-
-
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
-
8,897,770
6,520,239
12,581,878
7,902,413
9,469,487
8,480,390
10,818,507
11,568,729
-
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
-
463,490
766,500
802,345
468,700
410,175
728,055
140,157
121,377
-
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
1,250
-
-
-
-
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
3,250
2,300
1,450
2,500
600
2,750
-
-
-
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
-
300,000
-
2,074,500
1,455,000
6,420,000
-
-
-
-
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
1,835
-
-
-
-
-
-
-
-
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
-
621,912
676,065
584,668
509,699
408,101
535,712
478,509
499,215
-
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
-
14,877,244
11,691,367
17,717,759
12,790,008
20,021,158
19,735,651
4,362,507
20,262,412
-
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
-
17,388,385
12,676,388
17,811,516
12,752,126
7,362,467
14,754,937
1,919,018
10,756,578
-
އެމްބިއުލާންސް ފީ
-
14,341,090
5,776,953
18,026,057
14,822,839
2,300,669
14,595,754
11,963,198
14,879,988
-
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
-
8,185,632
9,013,854
7,270,585
6,259,725
6,925,569
8,473,484
4,684,276
7,114,157
-
އެކްސް-ރޭ ފީ
-
2,911,024
3,234,435
2,683,871
2,099,218
2,120,934
5,008,487
1,026,547
2,348,758
-
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
-
758,405
691,723
662,126
551,258
563,929
771,443
474,175
554,533
-
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
-
768,787
1,067,315
524,931
524,811
337,383
567,060
151,568
437,333
-
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
1,224,121
1,604,102
1,194,960
692,830
1,990,065
4,143,310
1,032,762