ދައުލަތުގެ ފަންޑްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
30,550,173,866
37,587,087,269
37,768,481,322
41,968,559,554
41,068,561,094
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
14,515,678,516
18,202,179,679
21,838,223,834
25,801,563,591
25,140,539,752
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
15,515,760,061
18,514,522,585
13,681,997,692
14,089,075,425
13,766,473,625
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,300,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
518,735,289
870,385,005
948,259,796
1,077,920,538
1,161,547,717
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
40,108,272,162
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
21,325,339,855
25,362,462,992
24,469,074,185
25,308,327,728
25,731,946,456
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
6,144,009,751
9,836,442,531
9,073,325,939
12,432,235,700
10,939,383,631
އެޑްވާންސް ފަންޑް
947,226,849
1,306,561,658
2,865,370,767
2,706,923,566
2,783,697,399
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
1,739,953,420
662,220,338
591,509,659
646,920,269
653,244,676
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް