އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
15,407,038,549
19,689,594,165
24,698,302,568
28,497,268,484
27,889,963,710
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
13,970,965
7,243,835
7,557,818
7,547,551
7,714,633
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
42,591
2,474
2,598
2,728
2,864
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
6,598,797
167,219
194,740
523,109
2,311,886
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
415,607
8,269
8,682
9,117
9,572
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
55,000
73,992
21,331
22,397
23,517
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
44,513
50,854
38,591
40,521
42,547
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
260,375
1,149,237
91,384
95,953
100,751
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
234,259
54,197
38,441
40,364
42,382
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
10,041,599,272
13,454,649,991
15,092,594,320
15,917,832,519
17,128,595,353
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
100,595
48,809
14,079
14,219
14,362
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
161
4,894
414
434
456
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
955,641
1,316,531
4,352,593
4,302,218
4,177,745
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
8,475
35,518
1,129
1,185
1,244
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
2,110,438
340,007
114,515
6,841
7,183
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
7,944
2,061
2,164
2,272
2,386
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
4,275
43,630
2,765
2,903
3,048
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
161,596
365
383
402
423
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
236,209
152,062
121,384
122,597
123,824
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
1,175
3,611
3,792
3,981
4,180
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
196
13,478
1,603
1,684
1,768
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
-
1,511
1,587
1,666
1,749
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
717,407,100
599,110,195
1,654,317,135
2,644,819,505
2,813,135,656
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
880,874,432
574,324,815
2,313,049,971
3,855,052,469
1,542,055,093
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
4,036,215
400,152
-
-
-
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
206,260
473,606
87,818
90,080
92,454
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
19,411,938
22,689,349
17,053,710
3,866,930
551,303
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
22,444,592
20,196,448
24,176,770
24,955,539
25,781,741
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
74,176
8,396
8,816
9,257
9,719
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
5,963,088
4,342,835
1,741,963
1,844,693
1,947,798
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
144,268
187,385
185,670
194,562
203,661
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
2,437,300,842
3,198,967,727
3,649,473,513
3,934,804,220
4,185,241,102