އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
40,108,272,162
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
417,794,532
464,481,292
531,183,564
552,805,797
596,675,180
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
14,509,901
17,704,733
17,400,000
17,596,702
17,799,298
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
65,761,489
114,765,580
28,477,900
108,933,642
89,403,056
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
22,648,946
32,257,679
29,215,518
27,660,157
27,798,834
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,385,461
31,143,004
29,850,198
30,094,517
30,346,158
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
34,435,242
37,736,989
45,400,000
41,882,383
42,276,233
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,125,877
56,269,641
90,315,293
105,376,945
106,264,775
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
57,921,906
63,963,865
66,100,000
66,402,839
66,714,769
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
84,970,686
103,303,454
113,700,000
114,358,429
115,152,170
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
8,268,004
10,791,857
10,200,000
10,279,562
10,361,490
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
3,906,711
5,035,812
5,100,000
5,141,391
5,184,027
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,220,609
13,276,784
9,300,000
9,337,084
9,375,283
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
6,060,403
12,546,942
10,500,000
10,672,464
10,850,102
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
36,958,092
52,922,670
62,756,570
75,699,455
72,842,475
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,402,827
3,585,015
4,703,715
4,726,231
4,749,416
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,466,907
17,505,435
13,780,000
13,917,901
14,059,943
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
5,865,268
9,876,063
10,165,636
10,319,666
10,478,312
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
28,699,865
50,951,450
43,700,000
42,673,410
43,161,033
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
4,067,290
5,163,261
6,100,000
6,199,059
6,301,089
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
546,205
6,025,917
9,000,000
9,086,094
9,174,776
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
-
13,933,780
17,200,000
15,151,555
15,307,656
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
858,729,537
583,448,449
722,857,765
728,905,770
833,396,814
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
8,388,601,510
11,566,563,641
10,455,499,033
12,840,944,964
10,569,963,513
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,332,763,311
1,408,911,207
1,400,000,000
1,442,000,000
1,485,300,000
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
124,669,039
144,547,733
145,000,000
145,204,744
145,415,539
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,275,416,604
1,526,842,006
1,533,173,696
1,469,312,091
1,483,959,931
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
128,607,315
158,853,275
160,064,687
163,820,640
166,559,129
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
436,333,530
54,448,646
12,300,000
13,899,530
39,155,972
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
1,439,774,304
1,569,245,938
1,784,296,593
1,788,621,407
1,819,219,111
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
330,978,705
345,071,432
324,367,253
325,661,343
330,409,456