ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,977,524,423
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(185,148,725)
(10,980,452)
(418,410,936)
(519,744,061)
(519,744,061)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
15,407,038,549
19,689,594,165
24,698,302,568
28,497,268,484
28,497,268,484
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
10,959,206,985
13,916,878,665
15,354,969,575
17,009,119,238
17,009,119,238
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
2,263,646,203
2,804,520,134
3,223,360,720
3,478,204,947
3,478,204,947
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
2,262,207,441
2,804,380,966
3,223,075,552
3,477,905,521
3,477,905,521
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
1,438,762
139,168
285,168
299,426
299,426
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,655,448,890
2,664,510,641
2,711,316,012
3,154,846,377
3,154,846,377
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
961,258
-
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,133,989,884
1,046,106,393
1,232,055,384
1,543,846,075
1,543,846,075
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
-
6,437,700
6,437,700
6,437,700
6,437,700
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
953,699,643
658,507,866
603,382,376
636,713,603
636,713,603
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
483,570,046
742,330,711
661,655,058
745,600,565
745,600,565
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
83,199,879
208,007,132
204,573,639
219,036,579
219,036,579
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
28,180
3,120,839
3,211,855
3,211,855
3,211,855
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
4,306,755,710
7,206,490,322
7,699,366,024
8,412,787,065
8,412,787,065
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
2,220,152,020
4,699,141,650
4,821,849,521
5,243,709,506
5,243,709,506
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
2,086,603,690
2,507,348,672
2,877,516,503
3,169,077,559
3,169,077,559
ރޯޔަލްޓީ
25,936,276
70,384,835
80,274,217
85,844,782
85,844,782
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
25,837,393
43,457,556
52,001,624
56,158,559
56,158,559
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
98,883
-
-
-
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
26,926,279
28,272,593
29,686,223
29,686,223
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
1,000
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
707,419,906
1,170,972,733
1,640,652,602
1,877,436,067
1,877,436,067
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
63,335,910
2,901,389
-
-
-
ގްރީން ޓެކްސް
351,774,240
754,893,808
823,748,948
946,040,318
946,040,318
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
283,339,592
413,076,315
769,200,772
874,152,291
874,152,291
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
8,970,164
101,221
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
-
47,702,882
57,243,458
57,243,458
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
3,478,200,818
4,604,442,041
6,418,406,055
7,015,364,891
7,015,364,891
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
991,172,406
953,095,172
1,503,537,266
1,647,095,143
1,647,095,143
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
15,733,438
17,770,586
17,454,592
17,782,221
17,782,221
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
146,552
62,100
18,825
19,013
19,013
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
24,941,894
27,543,416
-
-
-
ސެޓްފިކެޓް ފީ
11,196,437
7,383,258
10,264,338
10,365,554
10,365,554
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
-
179,200
436,800
458,640
458,640
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
2,272,309
1,063,758
2,154,064
2,175,605
2,175,605
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
6,136,537
5,950,313
6,011,618
6,366,421
6,366,421
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
3,746,365
5,394,071
5,501,952
5,611,991
5,611,991
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
611
715
600
600
600
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
100,000
45,000
-
-
-
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
43,000
1,500
43,000
43,000
43,000
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
188,065
1,000
74,552
75,297
75,297
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
1,619,445
1,230,235
2,315,534
2,338,689
2,338,689
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
37,850
56,700
112,404
113,528
113,528
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
1,200
-
-
-
-
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
707,450
328,000
750,198
757,700
757,700
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
42,530
64,065
-
-
-
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
-
158,121
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
-
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
700
267
-
-
-
މާރުކޭޓް ފީ
-
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
25,250
44,867
47,110
47,581
47,581
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
508,706
1,001,500
1,481,860
1,496,679
1,496,679
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
57,400
75,333
56,950
66,367
66,367
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
1,831,900
754,420
1,149,280
1,160,772
1,160,772
ކޯޓު ފީ
390,296
276,364
373,279
377,010
377,010
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
221,217
187,598
178,073
179,659
179,659
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
20,285
24,559
19,075
19,265
19,265
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,193,552
1,772,131
399,949
403,948
403,948
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
121,600
4,267
-
-
-
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
4,822
186,965
140,224
140,224
140,224
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
9,469,487
10,818,507
11,568,729
11,633,706
11,633,706
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
410,175
140,157
121,377
131,769
131,769
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
600
-
-
-
-
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
6,420,000
-
-
300,000
300,000
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
408,101
478,509
499,215
471,180
471,180
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
20,021,158
4,362,507
20,262,412
20,465,034
20,465,034
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
7,362,467
1,919,018
10,756,578
10,864,140
10,864,140
އެމްބިއުލާންސް ފީ
2,300,669
11,963,198
14,879,988
14,894,452
14,894,452
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
6,925,569
4,684,276
7,114,157
7,185,296
7,185,296
އެކްސް-ރޭ ފީ
2,120,934
1,026,547
2,348,758
2,372,243
2,372,243
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
563,929
474,175
554,533
560,076
560,076
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
337,383
151,568
437,333
441,707
441,707
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
1,990,065
1,032,762
1,463,283
1,477,917
1,477,917
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
30,080,704
14,844,688
22,091,654
22,312,566
22,312,566
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
37,170
30,000
33,255
33,587
33,587
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
3,669,206
1,506,895
4,929,947
4,979,246
4,979,246
ސްކޭން ފީ
425,585
288,256
257,365
259,938
259,938
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
86,177
52,887
67,201
67,871
67,871
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
10,870
4,373
733
741
741
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ރިފްރެކްޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
75,940
102,973
128,665
129,952
129,952
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
3,251,740
3,994,480
4,194,204
4,403,914
4,403,914
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
378,277
33,371
692,366
699,290
699,290
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
5,162,524
2,797,076
3,639,194
3,650,095
3,650,095
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
250,701,840
51,098,700
7,150,280
7,150,280
7,150,280
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
3,211,888
4,334,071
-
-
-
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
336,840
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
2,935
13,325
-
-
-
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
210
-
-
-
-
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
1,105,768
272,320
453,360
457,894
457,894
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
31,880
98,980
24,745
24,992
24,992
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
237,278
235,633
64,358
64,932
64,932
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
600
1,000
1,600
1,600
1,600
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
1,662,620
2,246,957
2,164,372
2,142,728
2,142,728
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
3,196,225
5,984,067
4,825,800
3,983,200
3,983,200
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
3,755,101
5,130,436
5,515,183
5,928,784
5,928,784
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
54,500
507,660
112,432
113,556
113,556
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
153,500,000
-
-
-
-
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
2,000
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
285,888,290
419,399,750
769,200,772
874,152,291
874,152,291
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
21,566,315
3,717,195
5,947,512
6,006,987
6,006,987
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
-
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
52,096
43,007
14,709
14,856
14,856
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
3,548,584
1,288,989
1,805,914
1,823,973
1,823,973
އެޑްމިޝަން ފީ
35,350
16,800
22,111
22,332
22,332
ލައިޓް ޑިއުސް
4,131,946
3,021,424
3,181,250
3,213,062
3,213,062
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
194,867,774
204,611,163
204,611,163
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
277,900
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
21,491,907
12,132,039
14,736,937
14,867,949
14,867,949
ރެވެނިއު ފީ
63,582,192
311,286,287
338,422,933
365,180,080
365,180,080
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
358,476,689
581,535,706
740,602,409
763,487,556
763,487,556
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
3,496,482
3,051,255
3,533,906
3,528,575
3,528,575
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
462,000
230,500
142,800
145,656
145,656
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
519,000
1,080,500
1,080,500
1,080,500
1,080,500
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
35,200
13,975
49,719
50,216
50,216
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
-
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
130,000
112,500
119,219
163,925
163,925
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
8,800
3,800
3,800
3,838
3,838
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
2,900
11,500
5,400
5,454
5,454
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
-
308,066,566
440,789,125
445,197,016
445,197,016
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
3,516,600
2,658,630
4,461,242
4,505,854
4,505,854
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
102,954,152
-
-
-
-
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
11,000
-
-
-
-
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
188,273,046
210,522,945
232,476,746
248,901,099
248,901,099
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
1,501,665
1,300,940
2,045,148
2,064,424
2,064,424
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ