މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
-
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
20,307,427,751
24,295,105,866
24,823,266,565
25,813,607,765
-
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,378,028,672
4,611,342,212
5,443,925,742
5,707,358,384
-
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
3,881,076,009
4,026,991,948
4,850,311,802
5,108,555,752
-
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
496,952,663
584,350,264
593,613,940
598,802,632
-
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,827,817,251
4,028,158,031
4,322,610,247
4,330,045,287
-
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
36,794,878
41,925,799
45,833,040
45,833,040
-
ފަންނީ އެލަވަންސް
176,889,185
201,031,117
211,324,186
212,866,408
-
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
103,317,711
114,007,283
123,058,987
123,058,987
-
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
121,214,034
121,715,304
128,598,863
128,988,863
-
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
6,158
63,053
1,385,920
1,385,920
-
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
869,616
638,052
447,861
447,861
-
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
82,238,185
83,695,558
102,593,247
102,593,247
-
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
166,699,175
169,451,905
179,966,609
180,247,409
-
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
30,048,752
34,987,369
35,603,602
35,603,602
-
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
108,090,254
118,126,909
124,346,526
124,580,526
-
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
18,081,110
19,891,395
31,921,583
31,921,583
-
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
441,657,106
454,965,406
512,215,832
512,215,832
-
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
60,087,269
51,870,323
69,121,866
69,121,866
-
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
91,597,957
107,382,784
22,737,392
14,160,834
-
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
11,910,985
25,037,207
18,343,540
18,343,540
-
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
21,868,545
26,862,257
27,482,499
27,482,499
-
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
3,566,913
3,415,603
3,213,182
3,213,182
-
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
8,197,250
11,531,900
12,754,800
12,754,800
-
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
23,244,974
23,629,425
29,716,720
29,716,720
-
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
1,972,211
2,002,080
4,543,608
4,543,608
-
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
508,684,532
524,010,368
584,067,536
585,451,376
-
ފޯން އެލަވަންސް
28,990,321
31,616,570
34,078,806
34,090,806
-
ރިސްކް އެލަވަންސް
133,166,051
152,331,361
173,430,640
173,536,240
-
ހެދުން އެލަވަންސް
1,959,491
4,768,280
2,525,700
2,525,700
-
ސަރވިސް އެލަވަންސް
1,423,544,477
1,462,477,712
1,573,116,119
1,584,893,382
-
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
1,075
-
12,480
12,480
-
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
4,668,864
2,715,898
10,395,743
10,395,743
-
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
-
944,500
415,160
415,160
-
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
132,119,215
132,005,238
141,371,876
141,524,276
-
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
30,797,757
34,504,489
42,766,701
42,796,386
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
55,533,200
70,552,886
75,219,623
75,323,411
-
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
-
-
-
-
-
ޖޮބް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,563,062,698
1,643,789,260
1,664,508,354
1,706,515,528
-
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
1,105,642,881
1,157,680,760
1,015,381,947
1,015,662,255
-
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
8,446,887
7,953,953
7,459,556
7,459,556
-
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
23,257,603
33,686,411
114,387,935
152,066,960
-
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
198,724,500
209,893,783
263,658,870
267,699,537
-
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
226,990,827
234,574,353
263,620,046
263,627,220
-
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
140,666,995
202,878,511
203,035,904
208,801,390
-
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
30,527,989
40,951,956
46,512,951
46,610,022
-
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
5,398,804
13,964,802
8,051,699
7,096,338
-
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
59,792,656
38,999,372
44,432,138
44,442,374
-
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
14,205,421
64,158,202
63,683,574
68,148,186
-
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
26,456,265
34,309,418
33,784,756
35,731,860
-
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
4,285,860
10,494,761
6,570,786
6,772,610
-
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
640,861,949
733,199,785
693,897,942
725,659,271
-
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
47,238,887
65,248,545
69,687,188
73,915,064
-
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
6,900,548
17,887,546
17,466,967
18,475,711
-
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
120,553,118
149,441,012
133,260,838
137,428,125
-
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
382,259,196
349,969,680
351,044,290
364,980,449
-
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
7,477,234
9,877,379
10,492,675
11,072,022
-
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
10,906,600
26,675,853
21,313,946
21,957,124
-
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
19,649,722
27,604,999
38,310,159
39,459,466
-
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
21,652,792
22,537,790
24,900,786
25,496,953
-
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,136,573
2,075,294
2,420,634
2,496,884
-
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
371,357
1,181,891
1,285,517
1,324,083
-
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
6,310,403
7,524,266
6,707,978
6,909,221
-
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
16,405,519
53,175,530
17,006,964
22,144,169
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,620,321,898
2,434,085,446
2,330,005,527
2,351,899,015
-
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
59,443,845
84,043,866
50,606,855
52,844,263
-
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
379,918,925
459,736,136
478,475,117
492,618,653
-
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
100,282,690
117,439,882
89,062,550
91,704,998
-
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
142,255,672
161,068,580
192,100,671
198,515,965
-
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
252,850,754
201,185,609
176,749,082
180,142,730
-
ތަކެތީގެ ކުލި
1,471,637
1,775,346
1,527,230
1,595,811
-
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
75,292,448
88,778,904
89,830,998
92,488,726
-
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
43,608,207
56,136,939
54,883,148
56,015,111
-
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
994,490
1,918,102
1,779,172
1,832,565
-
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
5,837,563
9,359,357
9,914,565
9,565,530
-
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
11,164,388
20,922,784
20,921,056
18,613,365
-
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
8,624,751
16,986,977
27,882,879
25,481,209
-
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
6,553,593
35,544,793
50,890,141
21,561,779
-
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
28,984,422
169,856,264
94,425,384
78,103,574
-
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
12,608,167
25,119,159
30,727,605
31,649,436
-
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
80,148,876
148,198,724
177,375,105
177,591,617
-
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
5,102,632
13,213,426
13,022,768
13,453,580
-
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
14,441,304
19,650,124
24,676,451
25,414,990
-
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
8,649,081
10,289,418
17,593,922
11,244,074
-
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
56,367,117
67,994,366
62,612,114
75,994,601
-
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
263,591
698,739
601,899
619,956
-
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
98,111,812
123,840,149
134,239,431
138,266,362
-
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
49,150,859
206,684,590
144,152,272
174,746,657
-
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
15,534,556
25,780,673
17,240,519
16,885,904
-
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
27,649,665
42,201,579
49,076,861
50,446,642
-
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
135,010,853
325,660,960
319,637,732
314,500,917
-
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
-
-
-
-
-
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
1,124,471,993
1,632,799,881
1,260,443,282
1,113,625,171
-
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
999,122,947
1,484,789,714
1,136,141,640
988,916,395
-
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
13,527,025
12,806,145
9,963,933
10,290,253
-
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
89,887,834
112,591,029
96,028,854
95,618,150
-
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
18,988,530
18,043,655
14,498,973
14,890,595
-
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
2,945,657
4,569,338
3,809,882
3,909,778
-
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
459,089,472
521,545,957
690,090,475
665,287,850
-
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
438,966,191
449,070,241
609,624,870
586,144,211
-
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
3,071,356
4,144,064
13,986,848
14,402,777
-
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
2,189,995
15,425,831
8,848,663
9,729,837
-
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
1,354,783
3,474,314
5,447,275
5,657,794
-
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
12,410,346
45,334,589
42,740,376
40,088,763
-
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
1,096,801
4,096,918
9,442,443
9,264,468
-
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
215,138,003
382,014,272
348,368,270
354,312,533
-
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
20,780,372
9,827,239
5,743,404
6,300,706
-
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
89,413,700
157,908,667
144,258,340
144,652,633
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
1,329,412
704,312
9,833,082
9,888,074
-
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
60,000
292,100
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
1,089,481
5,098,559
1,896,660
1,953,560
-
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
10,390,403
48,646,362
11,889,984
12,243,686
-
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
6,944,219
6,861,497
9,141,747
9,416,003
-
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
5,213,364
4,784,572
4,338,213
5,147,523
-
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
2,337,716
3,839,481
4,280,110
4,408,513
-
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
17,854,050
35,342,539
38,830,937
40,054,606
-
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
503,536
1,561,621
1,510,456
1,554,270
-
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
9,374,435
13,668,849
10,813,735
11,138,148
-
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
12,118,915
26,671,814
19,106,100
19,719,632
-
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
4,032,210
11,554,755
9,438,245
8,431,389
-
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
767,123
598,494
6,131,384
6,165,327
-
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
9,707,003
26,831,822
29,124,757
29,974,413
-
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
23,222,064
27,821,589
42,026,116
43,258,900
-
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
5,000
5,150
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,603,859,134
2,686,988,842
2,915,223,862
3,307,099,185
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
133,346,142
143,400,000
143,399,280
141,508,628
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
18,436,251
159,500,000
163,400,000
150,400,000
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
531,977,437
888,851,500
1,363,509,116
1,577,581,116
-
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
920,099,304
1,495,237,342
1,244,915,466
1,437,609,441
-
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
4,547,914,262
5,194,532,811
4,846,940,360
5,238,661,053
-
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
160,708,767
142,420,625
2,000,000
2,060,000
-
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
3,152,249
4,090,000
13,220,860
13,315,985
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
133,356,935
201,230,260
217,092,500
249,471,171
-
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
3,499,491
11,436,136
11,470,479
11,902,284
-
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
110,350,188
10,613,055
12,888,700
14,375,723
-
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
55,957
75,500
3,090,676
3,183,396
-
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
37,033,744
49,582,039
49,711,312
50,803,678
-
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
13,802,874
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
93,661,617
101,583,622
99,751,506
105,568,053
-
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
9,967,312
6,220,442
8,000,000
8,240,000
-
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
661,468,454
627,251,780
539,928,525
566,924,951
-
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
40,638,551
-
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
422,952,728
224,961,846
283,746,931
297,927,768
-
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
55,472,000
63,000,000
68,293,800
70,342,614
-
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
37,602,517
39,500,000
30,000,000
30,900,000
-
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
42,638,871
158,627,200
75,000,000
77,250,000
-
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
2,466,500
2,855,000
2,992,703
3,082,484
-
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
1,206,403,950
1,287,757,627
730,923,286
752,850,984
-
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
209,578,000
247,780,295
278,084,318
286,426,848
-
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
19,750,745
21,716,409
25,000,000
25,750,000
-
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
947,217,750
1,306,561,658
1,565,370,767
1,706,923,566
-
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
7,201,744
22,000,000
34,650,000
35,689,500
-
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
148,523,578
111,667,531
185,223,997
190,576,217
-
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
30,000,000
15,000,000
-
-
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
-
227,610,551
341,500,000
258,900,000
-
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
221,048,291
255,352,684
-
-
-
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ
-
-
254,000,000
476,195,831
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
186,195,424
223,770,858
104,216,600
104,343,098
-
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
90,972,210
199,391,228
100,000,000
100,000,000
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
7,854,198
18,346,335
4,216,600
4,343,098
-
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
87,369,016
6,033,295
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
9,849,102,124
12,872,581,653
12,176,013,985
15,280,799,498
-
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
27,194,710
165,000
22,541,327
28,316,514
-
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
18,875,298
100,000
300,000
309,000
-
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
5,098,076
-
13,613,651
13,113,651
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
3,221,336
65,000
8,627,676
14,893,863
-
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,300,000,000
1,000,000,000
-
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
1,300,000,000
1,000,000,000
-
ބަޖެޓް ޕްރޮވިޝަން (ބަކެޓް)
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
2,126,803,990
1,157,807,683
1,833,292,328
2,953,401,271
-
ބިން
1,365,888,514
379,717,949
245,365,879
418,491,861
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
137,738,402
169,530,578
603,683,142
611,832,380
-
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
623,177,074
608,559,156
984,243,307
1,923,077,030
-
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
2,664,389,990
4,071,383,497
4,497,118,954
4,806,007,247
-
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
532,111,237
1,017,320,523
1,007,919,491
992,479,899
-
ވައިގެ ބަނދަރު
830,677,536
514,786,415
663,258,990
691,460,509
-
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
543,830,173
608,457,613
455,085,925
716,578,594
-
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
378,931,576
1,120,641,302
963,406,482
845,737,632
-
ކަރަންޓް ވިއުގަ
7,652,001
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
371,187,467
810,177,644
1,407,448,066
1,559,750,613
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
388,835,914
578,972,491
552,219,364
486,169,978
-
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
24,921,058
51,339,118
53,452,746
52,811,359
-
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
263,627,774
218,575,658
164,356,361
151,678,117
-
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
4,995,547
4,914,186
5,125,326
5,279,086
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
2,524,137
4,588,973
4,699,443
4,840,430
-
ރެފަރެންސް ފޮތް
960,275
501,028
2,214,591
2,266,029
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
7,712,147
18,579,847
20,930,173
12,652,498
-
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
30,697,110
112,122,486
121,734,869
134,456,521
-
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
47,502,104
156,076,032
152,755,719
117,995,690
-
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
5,895,762
12,275,163
26,717,078
3,950,198
-
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ
-
-
233,058
240,050
-
އުޅަނދުފަހަރު
28,524,159
53,567,157
104,443,124
79,504,284
-
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
20,882,886
27,470,850
86,094,574
53,936,881
-
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
7,641,273
25,496,307
17,348,550
24,537,403
-
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
600,000
1,000,000
1,030,000
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
2,200,357,689
2,136,158,872
868,653,498
858,529,440
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
2,200,357,689
2,136,158,872
868,653,498
858,529,440
-
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
209,866,269
246,989,802
35,732,690
27,698,863
-
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
9,866,269
21,268,131
35,732,690
27,698,863
-
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
200,000,000
225,721,671
-
-
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
300,051
269,000
277,070
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
300,051
269,000
277,070
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
2,336,130,000
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ
-
-
-
2,336,130,000
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
439,818,438
659,035,100
370,639,700
939,173,831
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
371,574,826
659,035,100
308,060,100
867,898,131
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
68,243,612
-
62,579,600
71,275,700
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-އިންސްކްރައިބްޑް ސްޓޮކް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތައް
-
-
-
-
-
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ޑޮމެސްޓިކް)
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
753,310,965
3,760,400,000
2,491,104,000
1,665,591,000
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
281,494,305
356,500,000
378,750,000
423,190,000
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
199,628,787
381,000,000
385,416,000
410,363,000
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
15,072,400
2,946,700,000
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
257,115,473
76,200,000
1,726,938,000
832,038,000
-
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ފޮރިން)
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
1,010,000,000
207,802,000
100,000,000
100,000,000
-
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
400,000,000
197,802,000
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
610,000,000
10,000,000
50,000,000
50,000,000
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
50,000,000
50,000,000
-
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް