ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
14,249,424,492
18,524,856,706
21,368,090,112
23,517,235,232
25,193,578,137
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
13,922,112,928
17,665,452,153
20,838,241,252
22,959,058,755
24,611,236,442
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
512,460,289
870,385,005
948,259,796
1,077,920,538
1,161,547,717
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(185,148,725)
(10,980,452)
(418,410,936)
(519,744,061)
(579,206,022)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
972,465,332
1,153,757,007
2,911,801,520
4,460,289,191
2,117,179,551
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
605,203,722
551,073,543
2,313,108,000
3,855,000,000
1,542,000,000
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
367,261,610
602,683,464
598,693,520
605,289,191
575,179,551
ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,753,534,203
32,501,262,617
34,101,804,160
36,125,813,569
37,594,237,349
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
40,108,272,162
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
26,801,192,494
33,767,816,836
32,862,067,134
36,671,931,345
34,907,341,711
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
1,739,953,420
662,220,338
591,509,659
646,920,269
653,244,676
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
26,407,057
30,182,300
23,954,393
11,361,654
11,577,247
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
372,083,695
622,832,609
603,453,382
609,847,940
580,179,551
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,216,893,209
2,084,635,436
2,885,433,915
3,117,674,124
3,921,021,635
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
32,862,067
36,671,931
34,907,342
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(1,402,995,672)
(4,666,424,902)
(2,897,476,390)
(4,968,593,694)
(2,514,034,813)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(439,818,438)
(659,035,100)
(370,639,700)
(939,173,831)
(795,395,200)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(753,310,965)
(3,760,400,000)
(2,491,104,000)
(4,001,721,000)
(1,703,365,000)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(9,866,269)
(21,268,131)
(35,732,690)
(27,698,863)
(15,274,613)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(200,000,000)
(225,721,671)
-
-
-
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(13,531,644,379)
(12,822,648,904)
(9,821,912,528)
(8,148,289,146)
(10,283,479,661)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,753,534,203
32,501,262,617
34,101,804,160
36,125,813,569
37,594,237,349
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(12,127,785,245)
(10,361,381,733)
(6,906,688,666)
(4,841,189,961)
(6,682,574,330)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(13,731,644,379)
(13,048,370,575)
(9,821,912,528)
(8,148,289,146)
(10,283,479,661)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,953,534,203
32,726,984,288
34,101,804,160
36,125,813,569
37,594,237,349
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(1,603,859,134)
(2,686,988,842)
(2,915,223,862)
(3,307,099,185)
(3,600,905,331)
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
(14,138,745,908)
(13,510,306,587)
(10,662,578,680)
(9,077,839,163)
(11,274,317,819)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
2,504,060,114
6,034,235,436
5,020,329,915
2,970,953,124
6,072,656,635
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
3,129,615,740
2,084,635,436
3,656,433,915
3,888,674,124
4,692,021,635
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
127,755,339
7,710,000,000
3,855,000,000
3,084,000,000
3,084,000,000
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(753,310,965)
(3,760,400,000)
(2,491,104,000)
(4,001,721,000)
(1,703,365,000)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(11,634,685,794)
(7,476,071,151)
(5,642,248,765)
(6,106,886,039)
(5,201,661,184)
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
11,879,489,238
8,102,857,668
5,558,744,839
6,498,616,946
5,402,575,749
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
185,148,725
10,980,452
418,410,936
519,744,061
579,206,022
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(439,818,438)
(659,035,100)
(370,639,700)
(939,173,831)
(795,395,200)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
-
-
-
-
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(9,866,269)
(21,268,131)
(35,732,690)
(27,698,863)
(15,274,613)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް