ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
4,918,258,237
5,222,412,368
6,330,411,282
7,759,408,518
8,802,683,807
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
3,361,903,444
2,501,737,386
2,672,694,942
3,713,818,805
3,939,422,245
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
90,978
-
-
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
-
-
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
19,451,976
1,889,151
109,462
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
-
3,823,995
19,148,734
38,257,944
78,220,469
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
-
-
30,000,000
43,000,000
43,094,536
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
10,525,320
10,775,548
22,906,570
35,442,482
31,702,817
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
5,757,032
1,385,649
5,600,000
7,722,908
19,799,640
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
485,873,271
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
-
-
200,000
3,651,220
5,552,309
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
8,967,818
545,953
10,594,130
7,880,825
10,442,695
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
-
-
1,218,662
2,304,001
2,291,761
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
42,332,569
-
800,000
3,791,832
28,937,334
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
50,421,940
4,536,984
17,294,107
39,652,637
60,481,415
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
25,398,853
37,615,519
31,702,170
46,918,953
45,998,014
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
4,674,272
9,535,275
3,998,791
3,269,026
3,126,835
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
825,475
3,833,608
9,285,274
3,960,495
2,665,686
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
-
-
55,160,751
119,036,620
101,563,201
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
103,576,175
163,127,058
142,032,289
152,245,790
179,740,733
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
19,410,077
63,223,656
18,209,666
3,845,322
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
-
282,767
36,280,914
62,352,675
63,835,545
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
17,035
1,672,907
2,965,000
20,882,377
31,284,993
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
126,977,506
167,145,457
265,477,116
452,284,241
398,606,013
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
5,762,938
12,289,014
12,542,269
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
2,500,000
4,314,309
841,439
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
2,097,768
4,971,799
2,245,435
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
3,594,171
11,186,228
1,610,126
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
306,924
6,710,993
3,433,856
5,405,488
5,376,770
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
-
3,596,585
3,066,915
5,556,759
747,029
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
3,000,000
4,608,336
6,171,289
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
-
6,941,711
1,672,863
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
140,066,240
65,556,440
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
156,969,701
175,757,583
115,579,606
151,296,532
143,613,997
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
-
1,732,500
3,275,464
3,258,061
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
-
747,552
562,230
33,881
-
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
159,125
1,464,831
2,263,236
2,457,285
3,106,639
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
2,062,110,266
1,735,433,631
1,789,574,439
2,347,889,566
2,540,573,020
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
79,102,653
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
8,572,745
13,235,425
16,298,491
24,657,444
15,951,353
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
8,299,490
10,755,437
25,015,266
43,201,456
44,104,618
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
17,539
2,824,935
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
706,503
6,495,714
12,998,630
29,848,295
31,889,499
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
1,291,961
2,823,022
10,558,397
16,327,601
20,046,705
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
1,057,799,463
1,900,000,000
2,694,337,624
3,031,030,224
3,879,175,304
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
73,697,876
1,193,258,870
1,373,538,149
1,175,229,729
1,892,489,525
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
-
-
-
-
-
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
122,452,097
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
64,354,341
150,879,312
338,998,113
433,181,910
779,174,200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
797,295,149
498,538,584
642,647,365
648,122,069
743,561,700
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
-
50,323,234
50,689,402
22,348,677
57,603,000
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
-
156,503,140
665,890,362
228,845,576
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
34,120,879
33,253,890
75,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
7,000,000
80,452,485
38,791,584
62,680,003
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
-
-
17,388,091
14,212,003
39,821,300
ހިލޭ އެހީން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
191,421,913
300,000,004
548,860,704
562,715,262
532,963,268
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
2,371,974
428,990
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
10,568,152
13,881,463
16,635,632
3,398,235
-
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
3,015,536
590,248
-
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
6,147,180
3,756,350
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
3,095,036
4,214,549
4,759,862
4,558,749
5,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
2,334,420
3,682,466
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
-
719,711
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
5,748,050
-
14,591,955
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
14,392,809
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
-
-
-
-
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
6,800,369
84,433,797
155,909,557
218,293,974
200,000,000
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
55,085,179
60,269,805
24,638,353
7,182,180
1,370,879
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
9,353,422
4,347,608
1,420,250
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
72,509,786
113,845,909
330,905,095
329,282,124
326,592,389
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
4,776,312
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
640,099
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
4,412,697
-
-
-
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
307,133,417
520,674,978
414,518,012
451,844,227
451,122,990
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
220,246,346
421,940,190
338,868,213
341,678,613
367,491,135
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,501,074
852,316
770,017
682,388
1,141,765
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
84,385,997
97,382,472
74,879,782
109,483,226
82,490,090
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ
-
500,000
-
-
-
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް