ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
1,057,799,463
1,900,000,000
2,694,337,624
3,031,030,224
3,879,175,304
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
10,900,000
37,550,346
12,191,142
3,283,300
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުމާލެ
106,696,883
90,838,584
81,890,109
87,884,490
42,304,100
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
6,603,798
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޯފިޑް ފޭސް 2)
އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
55,066,506
-
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
333,788,307
543,284,735
333,578,022
934,275,811
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ސައުދީ އަރަބިއާ ސ.ހިތަދޫ
48,954,270
23,446,892
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
އޯޕެކް ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
20,243,748
-
-
-
-
ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް ކ.ގުޅިފަޅު
-
-
15,000,000
20,848,904
58,417,600
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ރ.ވަންދޫ
2,684,037
8,398,314
2,371,083
4,957,579
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.އައި.އައި.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
10,000,000
46,122,875
33,351,036
83,447,900
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
12,700,000
40,145,100
33,351,036
64,963,300
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
5,000,000
9,344,800
15,674,000
19,472,500
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އީ.އައި.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
20,300,000
104,184,055
45,029,359
100,000,000
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,932,945
18,726,000
15,704,500
19,510,400
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުޅުލެ
-
-
51,218,800
71,591,200
88,940,800
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ހުޅުލެ
54,219,941
150,000,000
127,384,614
96,056,800
20,962,600
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުލެ
162,699,277
123,400,000
127,384,614
130,863,193
202,414,900
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ހުޅުލެ
132,047,945
60,400,000
127,384,614
130,863,193
166,524,400
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް ހުޅުލެ
135,106,323
73,900,000
127,384,614
130,863,193
222,414,900
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް ހުޅުލެ
206,524,780
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
އައި.ޑީ.ޕީ.އޭ މާލެ ސިޓީ
59,121,914
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
އައި.ޑީ.ޕީ.އޭ މާލެ ސިޓީ
63,330,183
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
1,158,481
-
11,192,376
7,481,460
27,845,000
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
1,606,487
-
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އައްޑޫ ސިޓީ
-
195,000,000
109,186,812
124,111,325
117,064,153
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
108,000
-
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
18,500,000
12,131,019
2,884,398
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
71,675,574
26,191,915
21,430,315
-
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
217,818,672
209,274,724
215,640,962
81,237,169
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
1,626,890
-
-
-
-
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
88,115,649
79,511,384
43,649,323
97,362,600
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
46,657,303
41,355,688
17,351,570
47,963,000
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
3,665,931
7,333,714
2,997,107
7,640,000
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ.ގުޅިފަޅު
-
-
20,000,000
100,000,000
100,000,000
ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ލ.ގަން
-
-
45,494,505
80,000,000
77,100,000
އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,200,000
56,684,880
23,255,598
51,901,500
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
6,100,000
-
-
7,703,100
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
3,465,971
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އައްޑޫ ސިޓީ
-
228,347,805
109,186,812
95,717,998
107,940,000
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.އައި.އައި.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,000,000
44,845,300
75,000,000
150,000,000
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
53,144,200
57,684,900
50,000,000
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސީ.ޑީޕީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
490,600
75,000,000
150,000,000
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
81,448,053
-
50,000,000
100,000,000
ނެޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
1,000,000
2,004,358
2,344,114
8,811,429
ނެޝަނަލް ނެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
3,500,000
18,197,802
665,078
-
ހުޅުމާލެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހުޅުމާލެ
-
2,500,000
2,004,358
2,344,114
8,811,429
ހދ.ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
56,823,387
44,338,521
134,000,000
ސ.ގަން އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ސ.ގަން
-
-
5,629,650
14,630,945
2,062,392
ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
2,000,000
2,000,000
2,000,000
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ އައު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޑޮއިޗަ ބޭންކް ލ.ގަން
-
-
18,197,802
23,942,801
52,000,000
އއ.ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު އއ.ރަސްދޫ
-
-
10,680,722
88,479,325
11,738,475
އދ.މާމިގިލި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު އދ.މާމިގިލި
-
-
6,592,584
54,613,100
7,245,473
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
10,680,722
88,479,325
11,738,475
ހދ.ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
6,592,584
54,613,100
7,245,473
ކ.ތުލުސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ކ.ތުލުސްދޫ
-
-
6,592,584
54,613,100
7,245,473
ނ.ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ނ.ވެލިދޫ
-
-
6,592,584
54,613,100
7,245,473
ރ.އަލިފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ރ.އަލިފުށި
-
-
17,567,235
30,821,142
21,650,315
ށ.މިލަންދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ށ.މިލަންދޫ
-
-
6,592,584
54,613,100
7,245,473
ތ.ވިލުފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ތ.ވިލުފުށި
-
-
6,592,584
54,613,100
7,245,473
ވ.ފެލިދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމަރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ވ.ފެލިދޫ
-
-
6,592,584
54,613,100
7,245,473
ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ގދ.ތިނަދޫ
-
-
34,120,879
33,253,890
75,000,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކުވެއިތު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
34,120,879
33,253,890
75,000,000
ގދ.ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޑޮއިޗަ ބޭންކް ގދ.ގައްދޫ
-
-
19,107,692
18,622,179
6,000,000
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
-
45,494,505
10,000,000
-
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
17,388,091
14,212,003
39,821,300
ހދ.ކުމުންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ކުމުންދޫ
-
-
682,418
1,773,541
250,000
ތ.ކަނޑޫދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ތ.ކަނޑޫދޫ
-
-
682,418
1,773,541
250,000
ފުވައްމުލަކު ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,004,358
3,500,000
8,811,429
ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހުޅުމާލެ
-
-
36,395,604
35,470,816
100,000,000
ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
-
2,004,358
2,344,114
8,811,429
ސ.ހިތަދޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ސ.ހިތަދޫ
-
-
2,004,358
3,500,000
8,811,429
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
2,004,358
3,500,000
8,811,429
ގދ.ތިނަދޫ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
2,004,358
3,500,000
8,811,429
ނޭޝަނަލް ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
-
682,418
1,773,541
250,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
682,418
1,773,541
250,000
އަރީނާ ކޮންވާޓިން ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން އައްޑޫ
އަލަށްފަށާ އަބޫދާބީ އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
6,541,400
10,971,800
13,630,800
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2
އަލަށްފަށާ އަބޫދާބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
13,082,700
16,457,700
20,446,200
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް