ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
191,421,913
300,000,004
548,860,704
562,715,262
532,963,268
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޕާކިސްތާން މާލެ ސިޓީ
3,095,036
4,214,549
4,759,862
4,558,749
5,000,000
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ނެދަލަންޑްސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
6,207,298
23,142,632
35,943,999
-
ސ.ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
900,000
-
-
-
-
ސ.ހުޅުމީދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހުޅުމީދޫ
1,153,075
-
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.މަރަދޫ
1,153,075
-
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ މާލެ ސިޓީ
-
54,857,554
76,157,793
182,349,975
200,000,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އޭ.ޑީ.ބީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
1,034,750
2,513,063
-
-
-
މ. ކޮޅުފުށި މަގުބައްތި ޖެހުން
އިންޑިއާ މ.ކޮޅުފުށި
1,171,974
-
-
-
-
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
5,098,076
10,519,114
-
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ އެކިރަށްތަކުގައި
19,089,203
13,341,142
2,309,160
-
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
3,268,576
10,306,545
25,000,000
50,000,000
-
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
26,230,806
36,643,663
39,448,449
27,910,417
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
18,823,125
41,146,144
57,393,224
10,431,914
-
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
49,261,028
59,332,438
12,420,396
-
-
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
2,511,910
-
-
-
-
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
106,091
-
-
-
-
ޅ.މާފިލާފުށި ޓްރެއިނިންގ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ޅ.މާފިލާފުށި
8,909,676
111,069
2,356,046
-
-
ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ބ.ދަރަވަންދޫ
2,334,420
3,682,466
-
-
-
ދ.ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ ދ.ވާނީ
3,015,536
590,248
-
-
-
ނ. ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ ނ.ލަންދޫ
1,021,233
2,307,043
-
-
-
އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ އދ.ދަނގެތި
809,788
346,541
1,420,250
-
-
ށ. ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ ށ.ފުނަދޫ
3,699,674
61,795
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ސައުދީ އަރަބިއާ ލ.ފޮނަދޫ
3,822,727
1,632,229
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ މާލެ ސިޓީ
1,658,476
13,770,394
14,279,586
3,398,235
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
5,229,342
9,790,800
47,598,621
-
-
ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ނ.ޅޮހި
3,145,782
1,827,410
-
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ރ.ކިނޮޅަސް
3,001,398
1,928,940
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮނޑާ ޗަކަބިމުގެ ޕާރކް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
536,277
90,667
-
-
-
ރާއްޖޭގެ އެކިރައްތަކުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
6,678,859
-
-
-
-
މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ މާލެ ސިޓީ
7,713,950
-
-
-
-
ސ.މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.މީދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ހުޅުދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.މަރަދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ފޭދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީ ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ހއ.ހޯރަފުށި
1,200,000
-
-
-
-
ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ އަބޫދާބީ ނ.މާފަރު
-
8,001,237
1,561,067
-
-
ސ.ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
-
480,074
-
-
-
ސ.ހުޅުމީދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހުޅުމީދޫ
-
615,069
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.މަރަދޫ
-
615,069
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
931,447
6,620,416
3,582,180
1,370,879
އެންހޭންސްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ލިންކޭޖަސް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,920
1,597,541
-
-
ހުޅުމާލެ އިރުމަތީ ފަރާތު ޖެޓީ ރިނޮވޭޓްކުރުން
އިންޑިއާ ހުޅުމާލެ
-
176,985
-
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން
އިންޑިއާ ށ.ފޯކައިދޫ
-
428,990
-
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން
އިންޑިއާ ށ.ފޯކައިދޫ
-
4,412,697
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްޝިފިކޭޝަން ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ހުޅުދޫ
-
1,197,081
7,449,444
-
-
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,889,301
35,012,078
54,804,678
107,569,689
ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާރކް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ ހުޅުމާލެ
-
1,599,112
-
-
-
މާލޭގައި މިނީ ބަސް ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޖީ.އީ.އެފް މާލެ ސިޓީ
-
719,711
-
-
-
ސ.މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.މީދޫ
-
613,220
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހުޅުދޫ
-
613,220
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.މަރަދޫ
-
613,220
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ފޭދޫ
-
613,220
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
-
613,220
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީ ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ހއ.ހޯރަފުށި
-
640,099
-
-
-
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
އަލަށްފަށާ ޖަޕާން އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
17,265,422
24,648,985
20,192,765
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
އަލަށްފަށާ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
17,265,422
24,648,985
20,192,765
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
4,000,000
3,600,000
-
ރިނިއުވަބްލް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް (އެޝޫއަރ)
އަލަށްފަށާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
25,000,000
25,000,000
25,000,000
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
-
112,211,340
111,837,145
153,637,170
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް