ޓްރަސްޓް ފަންޑު
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
307,133,417
520,674,978
414,518,012
451,844,227
451,122,990
ށ.މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.މިލަންދޫ
62,249
522,012
3,021,810
12,385,031
5,343,748
އދ.އޮމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.އޮމަދޫ
67,496
522,012
1,547,235
3,151,314
342,015
ހއ.އުލިގަމު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހއ.އުލިގަމު
24,899
-
-
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
24,359
900,545
699,609
1,215,735
171,831
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
327,326
4,582,092
3,942,716
4,799,850
-
ޅ.ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ޅ.ކުރެންދޫ
25,302
1,306,592
1,126,490
1,693,976
249,084
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.ރަސްދޫ
6,261,660
4,175,992
821,748
-
-
ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ނ.ފޮއްދޫ
7,231,972
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
135,969
-
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް ސ.ހުޅުދޫ
149,833
-
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް ސ.މަރަދޫ
134,169
-
-
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް ސ.މަރަދޫފޭދޫ
134,169
-
-
-
-
ސ.މީދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް ސ.މީދޫ
149,833
-
-
-
-
ރ.ވަންދޫ ހާބަރުގެ އެއްގަމުތޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ރ.ވަންދޫ
2,200,382
2,599,431
-
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ.ތުލުސްދޫ
67,496
-
2,478,231
4,685,341
4,660,448
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,991,286
104,783
-
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ވަންދޫ
1,245,232
889,288
291,391
13,005,852
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ތިލަފުށި
7,667,870
21,859,378
5,075,306
4,513,507
2,880,814
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
1,028,777
1,476,802
4,224,339
14,326,647
-
ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ގްރީން ފަންޑް ކ.ތިލަފުށި
35,177,027
3,058,055
-
-
-
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހއ.ކެލާ
790,086
205,934
44,725
-
-
ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ގްރީން ފަންޑް ކ.ތިލަފުށި
8,012,794
-
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ސ.ފޭދޫ
4,048,643
4,504,509
1,164,030
-
-
އއ.ރަސްދޫގައި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ފެނުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް އއ.ރަސްދޫ
14,897,445
1,682,429
-
-
-
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
354,879
-
-
-
-
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢު
ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
96,712
-
-
-
-
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
467,947
-
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,356,325
935,897
736,638
-
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
260,210
849,867
978,396
-
-
ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ނ.ހޮޅުދޫ
5,089,993
1,054,891
-
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނައިވާދޫ
250,191
583,867
1,300,953
260,851
-
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ލ.ގަން
-
852,316
-
-
-
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ޒަކާތު ފަންޑް ލ.ގަން
2,501,074
-
245,017
-
-
ލ.ގަމުގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ލ.ގަން
6,678
-
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
1,116,439
3,856,766
2,521,730
-
-
ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ކާށިދޫ
9,110,467
2,458,033
1,887,153
567,584
-
ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.މާކުރަތު
5,360,753
2,145,645
379,938
-
-
ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ލ.މާވަށް
8,279,683
3,843,402
1,060,033
-
-
ހއ.އުތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހއ.އުތީމު
7,885,330
1,211,591
640,332
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްމާދޫ
902,888
1,828,354
531,598
-
-
ފ.ފީއަލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ.ފީއަލި
793,174
1,740,560
1,776,489
84,711
-
ހއ.ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހއ.ބާރަށް
7,383,531
5,926,486
884,796
-
-
ފ.ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ.ބިލެތްދޫ
8,239,750
3,287,672
4,913,297
2,536,309
911,631
ގދ.މަޑަވެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.މަޑަވެލި
755,985
14,515,640
3,563,081
535,820
-
އއ.މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.މަތިވެރި
1,734,006
6,350,623
2,118,617
1,547,820
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.ގެމަނަފުށި
1,507,637
8,299,730
2,482,165
497,694
-
ރ.އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އިންނަމާދޫ
4,002,700
3,299,004
4,047,669
424,222
447,567
ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.މާމެންދޫ
828,677
2,054,580
3,327,876
500,449
-
ހއ.މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހއ.މުރައިދޫ
1,643,054
1,894,342
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
22,374,535
29,691,099
2,628,748
982,537
-
ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
2,904,491
10,164,062
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ޅ.ކުރެންދޫ
16,063,361
3,719,867
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.މާރަންދޫ
182,917
305,861
6,115,201
1,250,669
9,064,972
ހދ.ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ކުރިނބީ
4,518,091
6,087,782
6,306,384
334,694
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.މާއުނގޫދޫ
598,234
5,188,203
2,108,798
2,382,426
621,531
ށ.މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.މަރޮށި
3,787,140
8,990,195
2,986,257
3,112,831
880,146
ނ.ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ޅޮހި
630,009
3,418,473
1,405,237
1,267,926
1,242,506
ނ.ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ފޮއްދޫ
367,465
366,795
3,361,313
5,040,376
7,239,661
ނ.ކުޑަފަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ކުޑަފަރި
7,447,755
12,087,375
5,110,268
4,707,541
1,904,721
ނ.މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.މާޅެންދޫ
8,314,177
13,700,672
7,962,337
3,508,687
1,070,128
ރ.އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އަނގޮޅިތީމު
4,936,245
2,900,430
1,259,170
4,547,341
487,487
ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ވާދޫ
2,244,067
3,797,481
1,652,914
3,530,770
479,943
ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްގެތީމު
6,410,325
3,753,617
1,360,196
414,935
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އިނގުރައިދޫ
5,599,781
7,913,848
3,938,581
575,893
-
ބ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.މާޅޮސް
177,374
2,882,923
6,733,052
8,995,506
7,100,075
ބ.ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ހިތާދޫ
1,767,354
4,317,024
3,518,789
1,411,090
-
އއ.ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.ފެރިދޫ
-
229,685
1,137,472
4,105,298
2,432,107
އދ.ދިއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ.ދިއްދޫ
271,605
305,555
3,769,783
2,564,366
15,467,549
އދ.ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ކުނބުރުދޫ
199,546
2,806,104
6,209,594
3,720,820
5,300,009
ވ.ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ވ.ކެޔޮދޫ
249,433
8,964,661
6,407,664
7,186,781
491,809
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
3,875,893
11,806,783
6,934,056
2,110,757
-
ގއ.ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.ނިލަންދޫ
560,301
6,236,397
3,537,533
3,546,446
651,640
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ހިރިމަރަދޫ
232,804
332,687
9,951,169
1,197,174
8,608,296
ށ.ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ކޮމަންޑޫ
2,081,932
6,424,051
2,919,876
964,039
-
ކ.ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ގުޅި
7,309,520
12,838,729
1,755,548
228,503
-
އއ.ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.ހިމަންދޫ
210,632
2,812,065
8,960,957
5,375,831
7,732,755
މ.ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ.ނާލާފުށި
227,261
255,669
3,693,165
2,527,730
15,167,225
ގދ.ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ނަޑެއްލާ
232,803
261,904
5,105,224
3,526,633
20,995,742
އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.އޮމަދޫ
5,428,268
1,447,056
1,402,195
81,841
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އދ.ހަންޏާމީދޫ
3,297,352
1,948,668
545,779
-
-
ށ.ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ފީވައް
4,025,045
2,894,093
3,683,555
2,351,362
542,831
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
971,845
11,017
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ.މަގޫދޫ
-
5,923,992
2,976,846
266,783
-
ވ. ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ވ.ރަކީދޫ
221,718
249,433
3,561,318
2,436,464
14,624,820
ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ފިނޭ
251,195
7,377,564
4,248,090
361,433
-
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
4,908,675
50,872,210
9,011,922
5,903,893
10,124,677
ށ.ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ނަރުދޫ
2,863,993
4,964,177
2,877,132
2,301,866
635,988
ހއ.މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.މުރައިދޫ
177,374
458,179
3,965,102
810,935
5,833,085
ށ.ކަނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ކަނޑިތީމު
1,928,473
4,139,376
2,067,625
533,025
-
ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ހޮޅުދޫ
608,041
3,413,239
2,692,802
540,575
-
ރ.އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އިންނަމާދޫ
177,374
272,865
5,298,522
837,314
5,963,466
އއ.މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.މަތިވެރި
166,289
266,903
5,277,316
6,392,354
4,560,785
އދ.އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ.އޮމަދޫ
171,832
193,310
6,143,272
6,464,610
14,021,214
ތ.ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ދިޔަމިގިލި
177,374
199,546
4,744,368
4,974,719
10,812,243
ކ.ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ހިންމަފުށި
199,546
3,982,093
8,027,245
8,584,143
1,232,233
ށ.ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ފީވައް
283,588
283,297
4,082,880
9,646,038
5,826,289
ނ.ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ހެނބަދޫ
283,588
335,498
2,415,813
3,632,923
5,149,641
ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ކ.ގުރައިދޫ
17,250
676,970
-
-
-
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ދަނގެތި
107,361
2,941,758
2,703,577
2,540,840
-
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ.ނިލަންދޫ
1,420,645
12,815,080
3,579,491
-
-
ލ.މާވަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ލ.މާވަށް
-
5,834,450
1,387,007
178,578
-
ހއ.ބާރަށް ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ.ބާރަށް
5,000
750,000
375,000
708,975
705,208
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނެއްލައިދޫ
5,000
86,276
188,642
38,994
-
ކ.މާފުށީ އިންސިނިރޭޓަރ މަޝްރޫއު
ގްރީން ފަންޑް ކ.މާފުށި
1,139,167
66,067
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އައްޑޫ ސިޓީ
15,766,234
23,279,643
16,897,354
8,536,507
9,350,809
ގދ.ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން - ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
57,910
-
272,558
515,298
512,560
ށ.ފުނަދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ.ފުނަދޫ
261,483
500,000
241,500
456,580
454,154
މ.ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މ.ދިއްގަރު
-
1,343,472
152,274
-
-
ތ.ވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ތ.ވަންދޫ
-
1,193,987
1,195,956
2,013,243
264,365
ގދ.ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
530,835
1,352,988
2,910,885
-
ސ.މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ.މީދޫ
-
4,909,380
163,459
294,974
-
މ.ކޮޅުފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މ.ކޮޅުފުށި
-
688,257
2,263,934
4,767,985
500,441
މ.މުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މ.މުލައް
-
2,655,539
1,913,498
5,191,843
263,939
ތ.ބުރުނި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ.ބުރުނި
-
1,859,295
2,263,934
4,069,731
500,441
ށ.ކޮމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ.ކޮމަންޑޫ
-
2,478,611
2,602,200
4,041,081
4,096,761
ނ.ހެނބަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ހެނބަދޫ
-
1,350,985
140,811
1,066,903
124,505
ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްމާދޫ
-
914,815
250,483
197,916
-
ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ތުޅާދޫ
-
522,012
571,005
2,580,718
252,440
ވ.ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ވ.ފުލިދޫ
-
1,719,761
5,475,112
1,256,085
484,107
ބ.ދޮންފަނު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ދޮންފަނު
-
919,265
563,245
3,042,142
-
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހއ.ހޯރަފުށި
-
3,006,561
319,976
-
-
އދ.ކުނބުރުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ކުނބުރުދޫ
-
2,894,699
3,748,019
7,765,580
920,552
ހއ.ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހއ.ދިއްދޫ
-
4,709,852
501,250
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އުނގޫފާރު
-
2,977,620
611,471
3,635,680
5,478,213
ވ.ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ވ.ރަކީދޫ
-
717,600
774,283
2,173,499
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނެއްލައިދޫ
-
9,349,212
281,623
337,110
495,528
ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ފައިނު
-
4,447,363
192,272
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ތ.ގުރައިދޫ
-
1,069,128
-
-
-
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,140,128
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
1,045,475
306,821
580,076
576,994
ގދ.ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
-
16,380,879
2,534,603
-
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
3,289,259
3,048,828
3,961,317
539,153
އދ.ފެންފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ފެންފުށި
-
2,400,000
1,628,590
4,411,591
479,998
ތ.ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ.ގާދިއްފުށި
-
4,611,255
1,981,206
3,263,537
-
ހއ.ތަކަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.ތަކަންދޫ
-
332,687
6,441,317
1,317,366
9,555,169
ތ.ވޭމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ.ވޭމަންޑޫ
-
-
4,265,113
618,051
-
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
6,181,824
2,267,241
3,777,178
3,425,450
ނ.ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ވެލިދޫ
-
964,547
109,551
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ޅ.ހިންނަވަރު
-
964,547
54,776
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
490,952
27,881
-
-
ނ.މަނަދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.މަނަދޫ
-
490,952
27,881
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ތުޅާދޫ
-
488,472
27,740
-
-
ބ.ކެންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ބ.ކެންދޫ
-
182,750
147,750
279,336
277,852
ރ.އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ.އިންނަމާދޫ
-
153,500
118,500
224,036
222,846
ނ.މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.މަގޫދޫ
-
370,694
21,052
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ.ދިއްދޫ
-
500,000
86,250
163,064
162,198
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
4,575,000
8,649,492
8,603,538
ގއ.ގެމަނަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގއ.ގެމަނަފުށި
-
-
1,000,000
9,333,907
15,793,863
ހިތަދޫ އުތުރު ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
-
-
3,341,018
6,316,527
6,282,968
ސ.ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
-
-
2,502,609
4,731,430
4,706,292
ހއ.ފިއްލަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ.ފިއްލަދޫ
-
-
200,000
728,961
7,010,501
ހދ.ނައިވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނައިވާދޫ
-
-
2,322,000
4,389,972
4,366,648
ށ.މާއުނގޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ.މާއުނގޫދޫ
-
-
1,890,000
3,573,233
3,554,248
ނ.ކުޑަފަރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ނ.ކުޑަފަރި
-
-
397,500
751,513
747,521
ރ.ރަސްމާދޫ ދެކުނުފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްމާދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ރ.ވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ.ވާދޫ
-
-
200,000
1,024,134
8,627,850
ބ.ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ބ.ކެންދޫ
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
އއ.މަތިވެރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އއ.މަތިވެރި
-
-
783,750
1,481,757
1,473,885
އދ.މަހިބަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ.މަހިބަދޫ
-
-
200,000
802,500
2,211,065
ވ.ފެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ވ.ފެލިދޫ
-
-
3,075,450
5,176,032
5,715,133
ތ.ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ވިލުފުށި
-
-
1,174,500
2,220,509
2,208,711
ތ.ދިޔަމިގިލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ދިޔަމިގިލި
-
-
200,000
858,750
2,370,553
ތ.ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ތިމަރަފުށި
-
-
1,159,500
2,192,150
2,180,503
ތ.ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ގާދިއްފުށި
-
-
2,234,449
4,224,448
4,202,005
ގއ.ދެއްވަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގއ.ދެއްވަދޫ
-
-
802,994
1,518,139
1,510,073
ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
4,575,000
8,649,492
8,603,538
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ.ހުޅުދުއްފާރު
-
-
368,217
696,151
692,452
އދ.ދިގުރަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ދިގުރަށް
-
-
2,250,000
3,712,974
4,114,253
ރ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ރ.މަޑުއްވަރި
-
-
1,562,795
4,156,919
4,548,133
ބ.މާޅޮސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ.މާޅޮސް
-
-
2,242,527
3,699,728
4,099,760
މ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ.މަޑުއްވަރި
-
-
200,000
745,772
6,513,891
މ.މުލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް މ.މުލި
-
-
2,301,772
4,079,746
4,464,061
ބ.ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ދަރަވަންދޫ
-
-
1,139,868
1,745,334
1,961,261
ކ.ހިންމަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ.ހިންމަފުށި
-
-
200,000
353,601
2,649,764
ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ބ.ކުޑަރިކިލު
-
-
2,212,485
4,182,923
4,160,699
ނ.މާޅެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ލަފާފުރުން ހައްލުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ.މާޅެންދޫ
-
-
1,495,018
4,102,215
4,464,768
ގދ.ނަޑެއްލާ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.ނަޑެއްލާ
-
-
2,202,609
3,628,975
4,022,343
ފ.ނިލަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ފ.ނިލަންދޫ
-
-
2,202,609
3,353,966
3,772,942
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
332,965
668,848
606,566
މާލޭ ޒިކުރާ މިސްކިތް ވަގުތީ އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޒަކާތު ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
-
525,000
682,388
1,141,765
ސ.ހުޅުދޫ-މީދޫ މަތިކިޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ.ހުޅުމީދޫ
-
-
2,323,125
4,285,752
4,421,726
މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,481,700
2,801,301
2,786,418
ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
-
490,080
926,545
921,622
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
1,249,137
119,741
-
ށ.ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ށ.ފުނަދޫ
-
-
1,258,987
2,597,146
3,304,572
ހުވަދު އަތޮޅު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ވާދޫ
-
-
4,575,000
8,649,492
8,603,538
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
3,093,300
5,848,191
5,817,120
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ތިލަފުށި
-
-
15,248,008
20,241,811
22,781,411
ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,237,500
2,339,617
2,327,186
ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
4,725,000
8,933,082
8,885,621
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
3,600,000
6,806,158
6,769,997
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް