ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
އޮގަސްޓު
އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,814,936,385
2,471,442,083
12,925,837,766
19,796,804,568
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,720,486,294
2,461,595,160
12,374,469,978
19,524,424,466
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
1,625,934,986
2,371,528,983
11,766,713,738
18,865,972,346
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
95,211,183
90,944,484
614,742,578
819,627,828
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(659,875)
(878,307)
(6,986,338)
(161,175,707)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
94,450,091
9,846,923
551,367,788
272,380,102
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
6,213,510
2,865,199
72,256,886
77,466,373
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
88,236,581
6,981,724
479,110,902
194,913,729
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
3,249,275,686
3,126,638,953
20,146,815,141
24,673,810,569
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
3,292,279,509
3,553,805,997
23,995,575,130
27,219,659,296
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
2,512,754,241
3,417,920,821
21,798,088,149
24,988,970,369
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
7,489,025
120,409,437
379,490,865
664,063,387
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
2,523,960
2,203,184
76,559,564
22,227,487
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
86,596,224
13,004,938
484,608,243
203,385,071
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
682,916,059
267,616
1,256,828,309
1,341,012,982
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
-
-
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(43,003,823)
(427,167,043)
(3,848,759,989)
(2,545,848,728)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(18,063,052)
(68,317,543)
(150,578,041)
(229,245,220)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(23,574,242)
(333,574,945)
(3,464,352,026)
(2,222,998,038)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,366,529)
(274,555)
(8,108,251)
(18,605,470)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
(25,000,000)
(225,721,671)
(75,000,000)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,434,339,301)
(655,196,870)
(7,220,977,375)
(4,877,006,001)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,814,936,385
2,471,442,083
12,925,837,766
19,796,804,568
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
3,249,275,686
3,126,638,953
20,146,815,141
24,673,810,569
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,327,258,208)
(416,887,922)
(6,255,370,239)
(2,691,470,200)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(107,081,093)
(263,308,948)
(1,191,328,807)
(2,260,535,801)
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.