ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
4,918,258,237
5,222,412,368
6,330,411,282
7,759,408,518
8,802,683,807
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
101,731,570
50,487,212
118,633,959
179,397,669
276,396,327
ޕޮލިސް
27,832,391
18,468,181
44,106,121
60,135,516
85,819,314
ކަސްޓަމްސް
825,475
3,833,608
9,285,274
3,960,495
2,665,686
ރިހެބިލިޓޭޝަން
27,984,555
13,399,607
22,007,841
27,316,710
32,502,614
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
-
3,823,995
19,148,734
38,257,944
78,220,469
ޕެނިޓެންޝަރީ
28,403,618
10,304,799
18,833,790
39,045,729
62,039,489
ޤައުމީ ސަލާމަތް
16,685,531
657,022
5,252,199
10,681,275
15,148,755
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
430,412,183
210,415,978
529,788,684
1,288,008,727
816,461,376
ސިއްޙީ ދާއިރާ
430,412,183
210,415,978
529,788,684
1,288,008,727
816,461,376
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
132,245,503
236,277,287
259,408,482
362,921,533
381,424,472
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
129,133,432
230,107,064
215,402,706
275,127,732
281,303,934
ޔުނިވަރސިޓީ
3,112,071
6,170,223
44,005,776
87,793,801
100,120,538
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
117,729,887
414,334,183
941,723,883
1,177,124,819
1,430,446,572
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
23,921,201
163,591,882
339,731,354
409,391,989
702,080,089
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
11,272,271
22,531,494
12,408,206
16,527,664
18,094,672
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
14,093,896
79,400,254
230,720,149
346,081,204
280,313,617
ކުނި ނައްތާލުން
68,442,519
148,810,553
358,864,174
405,123,962
429,958,194
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
486,216,892
1,108,262,887
954,448,276
835,732,536
1,086,365,651
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
102,163,043
120,892,306
69,519,504
35,931,155
15,420,320
ފެނުގެ ނިޒާމް
56,875,290
127,643,879
131,119,804
131,459,036
137,244,825
ފެނާއި ނަރުދަމާ
327,178,559
859,726,702
753,808,968
668,342,345
933,700,506
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
1,669,425,415
1,687,040,360
1,756,662,237
1,956,907,451
2,765,587,468
ޕޯޓު ހެދުން
-
2,717,762
21,000,000
105,000,000
105,000,000
ދަތުރުފަތުރު
21,890
59,959,247
4,484,270
4,158,950
4,289,194
ވައިގެ ބަނދަރު
830,677,536
514,786,415
663,258,990
691,460,509
907,460,914
ބްރިޖު އެޅުން
306,625,409
503,837,085
633,833,052
544,709,398
1,182,524,136
ބަނދަރު ހެދުން
532,100,580
605,739,851
434,085,925
611,578,594
566,313,224
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
53,621,867
83,913,388
75,863,227
86,983,788
86,250,858
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
9,043,063
13,769,099
19,458,554
33,630,913
30,258,255
އޮފީސް ޢިމާރާތް
44,578,804
70,144,289
56,404,673
53,352,875
55,992,603
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
138,725,953
169,530,578
599,683,142
600,843,271
602,550,813
ބޯހިޔާވަހިކަން
137,553,979
169,530,578
599,683,142
600,843,271
602,550,813
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
211,660,114
226,779,648
285,923,293
314,739,031
393,041,397
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
37,859,558
24,529,815
27,840,175
43,482,818
44,847,486
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
6,134,740
23,378,265
36,273,598
67,830,592
71,209,508
ކުޅިވަރު
167,665,816
178,871,568
220,077,020
200,150,157
273,726,342
ސަގާފަތް
-
-
1,732,500
3,275,464
3,258,061
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
1,004,311,059
893,101,387
619,452,318
866,262,362
748,207,885
ބިން ހިއްކުން
814,756,066
379,617,949
245,365,879
418,491,861
340,897,828
މަގުހެދުން
189,554,993
513,483,438
374,086,439
447,770,501
407,310,057
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
64,308,930
126,958,073
94,288,690
55,564,530
76,159,346
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
64,308,930
126,958,073
94,288,690
55,564,530
76,159,346
އެހެނިހެން
507,868,864
15,311,387
94,535,091
34,922,801
139,791,642
އެހެނިހެން
20,795,593
15,311,387
94,535,091
34,922,801
139,791,642
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް