ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
3,361,903,444
2,501,737,386
2,672,694,942
3,713,818,805
3,939,422,245
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
89,806,358
48,588,814
91,440,378
165,185,666
236,575,027
ޕޮލިސް
24,816,855
17,877,933
26,718,030
45,923,513
45,998,014
ކަސްޓަމްސް
825,475
3,833,608
9,285,274
3,960,495
2,665,686
ރިހެބިލިޓޭޝަން
27,984,555
12,202,526
14,558,397
27,316,710
32,502,614
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
-
3,823,995
19,148,734
38,257,944
78,220,469
ޕެނިޓެންޝަރީ
28,403,618
10,304,799
18,833,790
39,045,729
62,039,489
ޤައުމީ ސަލާމަތް
7,775,855
545,953
2,896,153
10,681,275
15,148,755
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
236,427,648
183,286,620
293,670,160
508,864,475
435,515,800
ސިއްޙީ ދާއިރާ
236,427,648
183,286,620
293,670,160
508,864,475
435,515,800
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
123,003,287
228,306,388
254,648,620
358,362,784
376,424,472
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
122,986,252
226,350,714
215,402,706
275,127,732
281,303,934
ޔުނިވަރސިޓީ
17,035
1,955,674
39,245,914
83,235,052
95,120,538
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
1,450,136
3,441,612
52,918,598
84,578,908
88,751,988
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
-
-
-
-
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
1,429,662
591,215
8,709,573
16,527,664
18,094,672
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
1,137
25,462
44,209,025
68,051,244
70,657,316
ކުނި ނައްތާލުން
19,337
2,824,935
-
-
-
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
90,420,434
236,209,284
295,454,271
303,161,284
656,255,018
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
3,216,809
17,095,115
18,734,605
16,910,208
9,733,721
ފެނުގެ ނިޒާމް
16,468,125
66,943,332
67,705,947
81,482,763
83,306,716
ފެނާއި ނަރުދަމާ
70,735,500
152,170,837
209,013,719
204,768,313
563,214,581
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
975,592,017
873,218,101
492,448,349
721,772,409
693,991,665
ޕޯޓު ހެދުން
-
2,717,762
1,000,000
5,000,000
5,000,000
ދަތުރުފަތުރު
21,890
59,239,536
4,484,270
4,158,950
4,289,194
ވައިގެ ބަނދަރު
140,079,270
99,085,178
38,487,630
72,253,464
70,140,922
ބްރިޖު އެޅުން
306,625,409
115,191,224
14,390,524
28,781,401
48,248,325
ބަނދަރު ހެދުން
528,865,448
596,984,401
434,085,925
611,578,594
566,313,224
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
51,963,391
65,301,307
61,583,641
83,585,553
86,250,858
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
9,043,063
8,927,412
19,458,554
33,630,913
30,258,255
އޮފީސް ޢިމާރާތް
42,920,328
56,373,895
42,125,087
49,954,640
55,992,603
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
137,553,979
167,330,578
542,998,262
577,587,673
550,649,313
ބޯހިޔާވަހިކަން
137,553,979
167,330,578
542,998,262
577,587,673
550,649,313
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
184,876,532
212,889,945
166,884,937
239,794,243
229,219,629
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
26,005,062
19,329,891
25,649,908
42,800,430
43,705,721
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
5,598,463
21,688,486
34,908,762
64,283,510
70,709,508
ކުޅިވަރު
153,273,007
171,871,568
104,593,767
129,434,839
111,546,339
ސަގާފަތް
-
-
1,732,500
3,275,464
3,258,061
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
969,134,032
466,695,527
386,078,694
625,584,135
464,786,132
ބިން ހިއްކުން
779,579,039
148,212,089
121,179,067
301,924,959
174,540,228
މަގުހެދުން
189,554,993
318,483,438
264,899,627
323,659,176
290,245,904
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
9,223,751
14,654,822
18,960,935
26,033,673
17,185,467
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
9,223,751
14,654,822
18,960,935
26,033,673
17,185,467
އެހެނިހެން
492,451,879
1,814,388
15,608,097
19,308,002
103,816,876
އެހެނިހެން
6,578,608
1,814,388
15,608,097
19,308,002
103,816,876
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް