ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
1,057,799,463
1,900,000,000
2,694,337,624
3,031,030,224
3,879,175,304
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
-
-
17,388,091
14,212,003
39,821,300
ޕޮލިސް
-
-
17,388,091
14,212,003
39,821,300
ކަސްޓަމްސް
-
-
-
-
-
ރިހެބިލިޓޭޝަން
-
-
-
-
-
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
-
-
-
-
-
ޕެނިޓެންޝަރީ
-
-
-
-
-
ޤައުމީ ސަލާމަތް
-
-
-
-
-
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
191,650,115
23,446,892
236,118,524
779,144,252
380,945,576
ސިއްޙީ ދާއިރާ
191,650,115
23,446,892
236,118,524
779,144,252
380,945,576
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
-
-
-
-
-
ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
-
-
-
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
2,684,037
155,679,312
376,548,459
445,373,052
774,754,400
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
108,680,998
221,390,155
318,418,759
569,510,400
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
-
10,900,000
37,550,346
12,191,142
3,283,300
ކުނި ނައްތާލުން
2,684,037
36,098,314
117,607,958
114,763,151
201,960,700
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
170,102,077
493,048,479
408,999,151
371,489,488
228,606,969
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
6,711,798
18,500,000
12,131,019
2,884,398
-
ފެނުގެ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ފެނާއި ނަރުދަމާ
163,390,279
474,548,479
396,868,132
368,605,090
228,606,969
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
690,598,266
744,954,278
1,186,495,028
1,052,785,067
1,871,595,803
ޕޯޓު ހެދުން
-
-
20,000,000
100,000,000
100,000,000
ދަތުރުފަތުރު
-
-
-
-
-
ވައިގެ ބަނދަރު
690,598,266
407,700,000
623,210,293
619,207,045
837,319,992
ބްރިޖު އެޅުން
-
333,788,307
543,284,735
333,578,022
934,275,811
ބަނދަރު ހެދުން
-
3,465,971
-
-
-
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
-
-
-
-
-
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
-
-
-
-
-
އޮފީސް ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
-
2,200,000
56,684,880
23,255,598
51,901,500
ބޯހިޔާވަހިކަން
-
2,200,000
56,684,880
23,255,598
51,901,500
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
-
7,000,000
116,848,089
74,262,400
162,680,003
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
-
-
-
-
-
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
-
-
1,364,836
3,547,082
500,000
ކުޅިވަރު
-
7,000,000
115,483,253
70,715,318
162,180,003
ސަގާފަތް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
-
423,347,805
233,373,624
240,678,227
283,421,753
ބިން ހިއްކުން
-
228,347,805
124,186,812
116,566,902
166,357,600
މަގުހެދުން
-
195,000,000
109,186,812
124,111,325
117,064,153
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
-
50,323,234
50,689,402
22,348,677
57,603,000
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
-
50,323,234
50,689,402
22,348,677
57,603,000
އެހެނިހެން
2,764,968
-
11,192,376
7,481,460
27,845,000
އެހެނިހެން
2,764,968
-
11,192,376
7,481,460
27,845,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް