ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
191,421,913
300,000,004
548,860,704
562,715,262
532,963,268
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
11,925,212
1,898,398
9,805,490
-
-
ޕޮލިސް
3,015,536
590,248
-
-
-
ކަސްޓަމްސް
-
-
-
-
-
ރިހެބިލިޓޭޝަން
-
1,197,081
7,449,444
-
-
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
-
-
-
-
-
ޕެނިޓެންޝަރީ
-
-
-
-
-
ޤައުމީ ސަލާމަތް
8,909,676
111,069
2,356,046
-
-
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
2,334,420
3,682,466
-
-
-
ސިއްޙީ ދާއިރާ
2,334,420
3,682,466
-
-
-
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
9,242,216
7,970,899
4,759,862
4,558,749
5,000,000
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
6,147,180
3,756,350
-
-
-
ޔުނިވަރސިޓީ
3,095,036
4,214,549
4,759,862
4,558,749
5,000,000
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
53,420,583
106,712,065
351,738,567
365,226,123
326,592,389
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
23,921,201
53,554,559
117,405,302
90,236,592
132,569,689
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
-
6,207,298
57,673,476
85,241,969
40,385,530
ކުނި ނައްތާލުން
29,499,382
46,950,208
176,659,789
189,747,562
153,637,170
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
19,089,203
13,341,142
2,309,160
-
-
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ފެނުގެ ނިޒާމް
19,089,203
13,341,142
2,309,160
-
-
ފެނާއި ނަރުދަމާ
-
-
-
-
-
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
1,034,750
66,268,550
77,718,860
182,349,975
200,000,000
ޕޯޓު ހެދުން
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު
-
719,711
-
-
-
ވައިގެ ބަނދަރު
-
8,001,237
1,561,067
-
-
ބްރިޖު އެޅުން
-
54,857,554
76,157,793
182,349,975
200,000,000
ބަނދަރު ހެދުން
1,034,750
2,690,048
-
-
-
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
1,658,476
18,612,081
14,279,586
3,398,235
-
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
-
4,841,687
-
-
-
އޮފީސް ޢިމާރާތް
1,658,476
13,770,394
14,279,586
3,398,235
-
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
1,171,974
-
-
-
-
ބޯހިޔާވަހިކަން
-
-
-
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
24,282,508
6,037,387
1,420,250
-
-
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
9,353,422
4,347,608
1,420,250
-
-
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
536,277
1,689,779
-
-
-
ކުޅިވަރު
14,392,809
-
-
-
-
ސަގާފަތް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުން
-
-
-
-
-
މަގުހެދުން
-
-
-
-
-
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
55,085,179
61,980,017
24,638,353
7,182,180
1,370,879
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
55,085,179
61,980,017
24,638,353
7,182,180
1,370,879
އެހެނިހެން
12,177,392
13,496,999
62,190,576
-
-
އެހެނިހެން
10,977,392
13,496,999
62,190,576
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް