ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
-
-
-
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
-
-
-
-
-
ޕޮލިސް
-
-
-
-
-
ކަސްޓަމްސް
-
-
-
-
-
ރިހެބިލިޓޭޝަން
-
-
-
-
-
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
-
-
-
-
-
ޕެނިޓެންޝަރީ
-
-
-
-
-
ޤައުމީ ސަލާމަތް
-
-
-
-
-
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
ސިއްޙީ ދާއިރާ
-
-
-
-
-
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
-
-
-
-
-
ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
-
-
-
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
-
-
-
-
-
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
-
-
-
-
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
-
-
-
-
-
ކުނި ނައްތާލުން
-
-
-
-
-
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
-
-
-
-
-
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ފެނުގެ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ފެނާއި ނަރުދަމާ
-
-
-
-
-
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
-
-
-
-
-
ޕޯޓު ހެދުން
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު
-
-
-
-
-
ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ބްރިޖު އެޅުން
-
-
-
-
-
ބަނދަރު ހެދުން
-
-
-
-
-
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
-
-
-
-
-
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
-
-
-
-
-
އޮފީސް ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
-
-
-
-
-
ބޯހިޔާވަހިކަން
-
-
-
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
-
-
-
-
-
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
-
-
-
-
-
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
-
-
-
-
-
ކުޅިވަރު
-
-
-
-
-
ސަގާފަތް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުން
-
-
-
-
-
މަގުހެދުން
-
-
-
-
-
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ
ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް