ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
45,400,000
41,882,383
42,276,233
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
18,942,393
19,286,705
19,641,343
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
18,942,393
19,286,705
19,641,343
-
-
3,382,080
3,382,080
3,382,080
-
-
3,382,080
3,382,080
3,382,080
-
-
3,382,080
3,382,080
3,382,080
-
-
791,212
796,732
802,418
-
-
791,212
796,732
802,418
-
-
791,212
796,732
802,418
-
-
12,478,997
12,795,420
13,121,333
-
-
12,478,997
12,795,420
13,121,333
-
-
12,478,997
12,795,420
13,121,333
-
-
633,348
633,348
633,348
-
-
633,348
633,348
633,348
-
-
633,348
633,348
633,348
-
-
1,656,756
1,679,125
1,702,164
-
-
1,656,756
1,679,125
1,702,164
-
-
1,656,756
1,679,125
1,702,164
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން
-
-
1,379,696
1,394,102
1,408,941
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން
-
-
1,379,696
1,394,102
1,408,941
-
-
1,379,696
1,394,102
1,408,941
-
-
1,379,696
1,394,102
1,408,941
-
-
1,379,696
1,394,102
1,408,941
މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުން
-
-
21,972,627
18,083,286
18,094,263
މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުން
-
-
1,716,936
1,716,936
1,716,936
-
-
1,716,936
1,716,936
1,716,936
-
-
1,716,936
1,716,936
1,716,936
-
-
1,716,936
1,716,936
1,716,936
ތަހުގީގުކުރުން
-
-
17,494,347
13,605,006
13,615,983
-
-
9,415,323
5,519,136
5,523,063
-
-
9,415,323
5,519,136
5,523,063
-
-
9,415,323
5,519,136
5,523,063
-
-
2,963,483
2,966,906
2,970,431
-
-
2,963,483
2,966,906
2,970,431
-
-
2,963,483
2,966,906
2,970,431
-
-
5,115,541
5,118,964
5,122,489
-
-
5,115,541
5,118,964
5,122,489
-
-
5,115,541
5,118,964
5,122,489
ދެކުނުގެ ސަރަހައްދީ އޮފީސް
-
-
1,467,852
1,467,852
1,467,852
-
-
1,467,852
1,467,852
1,467,852
-
-
1,467,852
1,467,852
1,467,852
-
-
1,467,852
1,467,852
1,467,852
އިންޓެލިޖެންސް
-
-
589,776
589,776
589,776
-
-
589,776
589,776
589,776
-
-
589,776
589,776
589,776
-
-
589,776
589,776
589,776
ތަހުގީގަށްފަހު ކުރާ މަސައްކަތާއި މޮނިޓަރކުރުން
-
-
703,716
703,716
703,716
-
-
703,716
703,716
703,716
-
-
703,716
703,716
703,716
-
-
703,716
703,716
703,716
ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އަދި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
-
-
3,105,284
3,118,290
3,131,686
ގާނޫނީ ޑިޕާޓްމަންޓް
-
-
1,208,832
1,208,832
1,208,832
-
-
1,208,832
1,208,832
1,208,832
-
-
1,208,832
1,208,832
1,208,832
-
-
1,208,832
1,208,832
1,208,832
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
-
-
1,496,264
1,509,090
1,522,301
-
-
1,496,264
1,509,090
1,522,301
-
-
1,496,264
1,509,090
1,522,301
-
-
1,496,264
1,509,090
1,522,301
މީޑިއާ ޔުނިޓް
-
-
400,188
400,368
400,553
-
-
400,188
400,368
400,553
-
-
400,188
400,368
400,553
-
-
400,188
400,368
400,553
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން