ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
28,477,900
108,933,642
89,403,056
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
21,012,083
21,353,953
21,706,079
އިދާރީ ހިދުމަތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
-
-
21,012,083
21,353,953
21,706,079
-
-
12,424,638
12,737,677
13,060,107
-
-
12,424,638
12,737,677
13,060,107
-
-
12,424,638
12,737,677
13,060,107
-
-
719,618
720,938
722,298
-
-
719,618
720,938
722,298
-
-
719,618
720,938
722,298
-
-
941,578
943,078
944,623
-
-
941,578
943,078
944,623
-
-
941,578
943,078
944,623
-
-
747,821
750,348
752,950
-
-
747,821
750,348
752,950
-
-
747,821
750,348
752,950
-
-
5,110,050
5,132,634
5,155,896
-
-
5,110,050
5,132,634
5,155,896
-
-
5,110,050
5,132,634
5,155,896
-
-
708,618
709,518
710,445
-
-
708,618
709,518
710,445
-
-
708,618
709,518
710,445
-
-
359,760
359,760
359,760
-
-
359,760
359,760
359,760
-
-
359,760
359,760
359,760
ސިޔާސީ ޕާޓީ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުން
-
-
4,263,319
84,335,229
64,409,296
ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން، ޓްރެއިނިންގ އަދި ރިސަރޗް
-
-
1,408,640
1,434,945
1,462,039
-
-
1,408,640
1,434,945
1,462,039
-
-
1,408,640
1,434,945
1,462,039
-
-
1,408,640
1,434,945
1,462,039
ކަމާބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން
-
-
1,288,060
1,302,675
1,317,728
-
-
1,288,060
1,302,675
1,317,728
-
-
1,288,060
1,302,675
1,317,728
-
-
1,288,060
1,302,675
1,317,728
އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޯޑިނޭޝަން
-
-
1,566,619
81,597,609
61,629,529
-
-
1,566,619
81,597,609
61,629,529
-
-
1,566,619
81,597,609
61,629,529
-
-
1,566,619
1,597,609
1,629,529
ރިޔާސީ އިންތިހާބު
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
80,000,000
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
-
60,000,000
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބު
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
-
-
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މުވާސަލާތު
-
-
3,202,498
3,244,460
3,287,681
މައުލޫމާތުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
-
-
1,655,930
1,679,789
1,704,365
-
-
1,655,930
1,679,789
1,704,365
-
-
1,655,930
1,679,789
1,704,365
-
-
1,655,930
1,679,789
1,704,365
ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ހިދުމަތްތަކާއި އަރުޝީފް
-
-
1,546,568
1,564,671
1,583,316
-
-
1,546,568
1,564,671
1,583,316
-
-
1,546,568
1,564,671
1,583,316
-
-
1,546,568
1,564,671
1,583,316
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން