ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
437,188
6,268,049
221,474,171
235,362,233
239,200,097
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
437,188
6,268,049
79,903,553
95,421,362
98,562,751
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
437,188
6,268,049
79,903,553
95,421,362
98,562,751
-
-
7,155,840
7,155,840
7,155,840
-
-
7,155,840
7,155,840
7,155,840
-
-
7,155,840
7,155,840
7,155,840
-
-
1,366,920
1,366,920
1,366,920
-
-
1,366,920
1,366,920
1,366,920
-
-
1,366,920
1,366,920
1,366,920
-
-
1,484,380
1,484,380
1,484,380
-
-
499,931
499,931
499,931
-
-
499,931
499,931
499,931
-
-
984,449
984,449
984,449
-
-
984,449
984,449
984,449
-
5,433,448
61,071,226
76,574,511
79,700,940
-
-
37,718,860
38,548,479
39,402,981
-
-
37,718,860
38,548,479
39,402,981
-
-
194,018
194,018
194,018
-
-
194,018
194,018
194,018
-
5,433,448
23,158,348
37,832,014
40,103,941
ރ.އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އުނގޫފާރު
-
188,629
2,250,000
4,186,982
4,170,608
ސ.ހިތަދޫ އެލްޑަރލީ ވެލްނަސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
1,062,387
160,595
3,138,006
1,494,058
ފ.ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ނިލަންދޫ
-
1,800,486
2,263,940
2,208,551
1,830,221
މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
1,124,439
1,110,000
615,191
2,032,042
އައްޑޫ ސިޓީ އަމާން ހިޔާ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
-
1,257,507
160,595
3,121,076
1,494,058
ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
-
1,553,500
2,753,481
5,591,771
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
-
4,000,000
10,989,109
12,455,909
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ފޭދޫ
-
-
300,000
567,180
564,166
ކ.ގުރައިދޫ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ގުރައިދޫ
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
-
-
10,159,718
7,983,719
8,214,442
437,188
834,601
3,059,562
3,059,562
3,059,562
-
-
1,218,904
1,218,904
1,218,904
-
-
1,218,904
1,218,904
1,218,904
437,188
834,601
1,840,658
1,840,658
1,840,658
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
އެކިރަށްތަކުގައި
437,188
834,601
1,269,601
1,269,601
1,269,601
-
-
571,057
571,057
571,057
-
-
3,669,817
3,670,619
3,671,445
-
-
26,739
27,541
28,367
-
-
26,739
27,541
28,367
-
-
3,643,078
3,643,078
3,643,078
-
-
3,643,078
3,643,078
3,643,078
-
-
728,932
729,982
731,064
-
-
728,932
729,982
731,064
-
-
728,932
729,982
731,064
-
-
1,366,876
1,379,548
1,392,600
-
-
1,366,876
1,379,548
1,392,600
-
-
1,366,876
1,379,548
1,392,600
ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އެންޑް އެމްޕަވާމަންޓް
-
-
1,916,415
1,947,979
1,980,490
ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އެންޑް އެމްޕަވާމަންޓް
-
-
1,916,415
1,947,979
1,980,490
-
-
1,495,141
1,514,067
1,533,560
-
-
1,495,141
1,514,067
1,533,560
-
-
1,495,141
1,514,067
1,533,560
-
-
421,274
433,912
446,930
-
-
421,274
433,912
446,930
-
-
421,274
433,912
446,930
ފެމިލީ އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް
-
-
1,432,491
1,450,726
1,469,507
ފެމިލީ އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް
-
-
1,432,491
1,450,726
1,469,507
-
-
1,064,141
1,071,325
1,078,724
-
-
1,064,141
1,071,325
1,078,724
-
-
1,064,141
1,071,325
1,078,724
-
-
368,350
379,401
390,783
-
-
368,350
379,401
390,783
-
-
368,350
379,401
390,783
އެލްޑަރލީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލްބީންގ
-
-
4,356,878
4,466,225
4,578,855
އެލްޑަރލީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލްބީންގ
-
-
4,356,878
4,466,225
4,578,855
-
-
1,134,586
1,147,265
1,160,325
-
-
1,134,586
1,147,265
1,160,325
-
-
1,134,586
1,147,265
1,160,325
-
-
3,222,292
3,318,960
3,418,530
-
-
3,222,292
3,318,960
3,418,530
-
-
3,222,292
3,318,960
3,418,530
ޑިސްއެބިލިޓީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލްބީންގ
-
-
8,459,906
6,303,912
6,458,352
ޑިސްއެބިލިޓީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލްބީންގ
-
-
8,459,906
6,303,912
6,458,352
-
-
2,102,196
2,130,585
2,159,826
-
-
2,102,196
2,130,585
2,159,826
-
-
2,102,196
2,130,585
2,159,826
-
-
6,357,710
4,173,327
4,298,526
-
-
6,357,710
4,173,327
4,298,526
-
-
6,357,710
4,173,327
4,298,526
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ މޮނީޓަރިންގ އެންޑް ރިސާޗް
-
-
2,057,980
2,057,980
2,057,980
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ މޮނީޓަރިންގ އެންޑް ރިސާޗް
-
-
1,383,360
1,383,360
1,383,360
-
-
1,383,360
1,383,360
1,383,360
-
-
1,383,360
1,383,360
1,383,360
-
-
1,383,360
1,383,360
1,383,360
ލީގަލް އެފެއާޒް
-
-
674,620
674,620
674,620
-
-
674,620
674,620
674,620
-
-
674,620
674,620
674,620
-
-
674,620
674,620
674,620
ކޮލިޓީ އެޝޫރަންސް
-
-
1,596,115
1,613,119
1,630,631
ކޮލިޓީ އެޝޫރަންސް
-
-
1,596,115
1,613,119
1,630,631
-
-
1,041,678
1,058,667
1,076,164
-
-
1,041,678
1,058,667
1,076,164
-
-
1,041,678
1,058,667
1,076,164
-
-
554,437
554,452
554,467
-
-
554,437
554,452
554,467
-
-
554,437
554,452
554,467
ސޯޝަލް ސަރވިސް
-
-
93,965,054
94,167,551
94,376,122
ސޯޝަލް ސަރވިސް
-
-
93,965,054
94,167,551
94,376,122
-
-
440,033
440,033
440,033
-
-
440,033
440,033
440,033
-
-
440,033
440,033
440,033
-
-
91,549,829
91,743,537
91,943,054
-
-
91,549,829
91,743,537
91,943,054
-
-
91,549,829
91,743,537
91,943,054
-
-
778,948
778,948
778,948
-
-
778,948
778,948
778,948
-
-
778,948
778,948
778,948
-
-
1,196,244
1,205,033
1,214,087
-
-
1,196,244
1,205,033
1,214,087
-
-
1,196,244
1,205,033
1,214,087
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް
-
-
27,785,779
27,933,379
28,085,409
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް
-
-
21,098,097
21,148,663
21,200,747
-
-
2,392,808
2,401,332
2,410,113
-
-
2,392,808
2,401,332
2,410,113
-
-
2,392,808
2,401,332
2,410,113
-
-
13,992,835
14,003,259
14,013,997
-
-
13,992,835
14,003,259
14,013,997
-
-
13,992,835
14,003,259
14,013,997
-
-
2,149,418
2,158,926
2,168,719
-
-
2,149,418
2,158,926
2,168,719
-
-
2,149,418
2,158,926
2,168,719
-
-
2,563,036
2,585,146
2,607,918
-
-
2,563,036
2,585,146
2,607,918
-
-
2,563,036
2,585,146
2,607,918
ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
-
-
4,814,611
4,911,645
5,011,591
-
-
4,814,611
4,911,645
5,011,591
-
-
4,814,611
4,911,645
5,011,591
-
-
4,814,611
4,911,645
5,011,591
ޕްލޭނިންގ އެންޑް ލީގަލް
-
-
1,873,071
1,873,071
1,873,071
-
-
1,020,860
1,020,860
1,020,860
-
-
1,020,860
1,020,860
1,020,860
-
-
1,020,860
1,020,860
1,020,860
-
-
852,211
852,211
852,211
-
-
852,211
852,211
852,211
-
-
852,211
852,211
852,211
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން