ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
15,671,490
15,893,566
281,877,538
305,319,885
313,550,131
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
26,723,348
27,002,446
27,289,917
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
26,723,348
27,002,446
27,289,917
-
-
7,978,468
8,030,151
8,083,384
-
-
7,978,468
8,030,151
8,083,384
-
-
7,978,468
8,030,151
8,083,384
-
-
2,421,563
2,445,294
2,469,737
-
-
2,421,563
2,445,294
2,469,737
-
-
2,421,563
2,445,294
2,469,737
-
-
5,061,391
5,184,560
5,311,425
-
-
5,061,391
5,184,560
5,311,425
-
-
5,061,391
5,184,560
5,311,425
-
-
1,214,798
1,215,458
1,216,138
-
-
1,214,798
1,215,458
1,216,138
-
-
1,214,798
1,215,458
1,216,138
-
-
775,774
775,774
775,774
-
-
775,774
775,774
775,774
-
-
775,774
775,774
775,774
-
-
1,419,094
1,439,928
1,461,388
-
-
1,419,094
1,439,928
1,461,388
-
-
1,419,094
1,439,928
1,461,388
-
-
834,857
834,857
834,857
-
-
834,857
834,857
834,857
-
-
834,857
834,857
834,857
-
-
7,017,403
7,076,424
7,137,214
-
-
7,017,403
7,076,424
7,137,214
-
-
7,017,403
7,076,424
7,137,214
މިސްކިތާބެހޭ ކަންކަން
15,671,490
15,893,566
154,047,017
170,926,481
172,496,207
މިސްކިތް މެނޭޖްކުރުން
-
-
119,543,066
119,604,056
119,666,876
-
-
119,543,066
119,604,056
119,666,876
-
-
119,543,066
119,604,056
119,666,876
-
-
119,543,066
119,604,056
119,666,876
އަވްގާފް އަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
15,671,490
15,893,566
27,934,087
44,612,398
45,974,937
15,671,490
15,893,566
27,934,087
44,612,398
45,974,937
15,671,490
15,893,566
27,934,087
44,612,398
45,974,937
ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ކަލައިދޫ
405,147
1,713,631
671,283
83,400
-
ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.އުނގޫފާރު
2,320,431
1,050,672
73,021
-
-
ނ.މަގޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ.މަގޫދޫ
3,323,743
161,949
208,074
-
-
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.ގަން
2,501,074
852,316
245,017
-
-
ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.ވާދޫ
355,858
1,466,766
723,164
72,146
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
1,111,489
1,741,439
198,914
-
-
ނ. ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނ.ލަންދޫ
1,021,233
2,307,043
-
-
-
އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ.ދަނގެތި
809,788
346,541
1,420,250
-
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.ފޮނަދޫ
3,822,727
1,632,229
146,752
-
-
ފުވައްމުލައް މަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,724,151
738,141
146,557
-
ތ.ގާދިއްފުށީ މިސްކިތް ގުއްބުޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ގާދިއްފުށި
-
500,000
19,518
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
400,000
20,000
-
-
ލ.އިސްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.އިސްދޫ
-
996,829
1,223,835
1,803,883
1,848,623
ޅ.ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ.ކުރެންދޫ
-
-
1,023,833
2,458,557
2,467,368
ސ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.މީދޫ
-
-
1,267,824
2,396,946
2,384,212
ހއ.ތުރާކުނު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ.ތުރާކުނު
-
-
1,223,833
2,308,466
2,306,443
ފ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ.ނިލަންދޫ
-
-
1,072,714
1,401,750
1,449,298
ހއ.ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ.ދިއްދޫ
-
-
744,141
3,055,431
3,016,342
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,072,714
2,028,072
2,017,298
ތ.ވަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ވަންދޫ
-
-
1,042,714
1,589,013
1,614,143
އދ.ދިގުރަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އދ.ދިގުރަށް
-
-
1,072,714
1,673,373
1,695,627
ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގއ.ކޮނޑޭ
-
-
1,150,918
1,251,608
2,624,692
ސ.މަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.މަރަދޫ
-
-
1,297,822
2,453,661
2,440,626
އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ.ހިމަންދޫ
-
-
938,740
1,735,537
1,752,312
ނ.މަނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ.މަނަދޫ
-
-
1,437,815
2,169,114
2,205,815
ހދ.ހަނިމާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
1,265,412
2,392,386
2,379,676
ހދ.ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ހިރިމަރަދޫ
-
-
1,027,204
1,942,031
1,931,713
ތ.ދިޔަމިގިލީ މިސްކިތް ނިންމުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ދިޔަމިގިލި
-
-
1,110,058
1,752,732
1,773,796
މާލޭ ޒިކުރާ މިސްކިތް ވަގުތީ އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
525,000
682,388
1,141,765
ލ.ގަން ތުނޑި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ބ.ކެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ކެންދޫ
-
-
617,851
1,168,109
1,161,903
ހއ.އުތީމު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.އުތީމު
-
-
150,000
265,866
290,910
ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
932,116
1,762,258
1,752,896
-
-
728,554
728,554
728,554
ސ.ހިތަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
744,141
3,055,431
3,016,342
ބ.ފެހެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ފެހެންދޫ
-
-
750,000
2,250,000
2,000,000
ހުޅުމާލޭ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ވަގުތީ 2 ވަނަ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހުޅުމާލެ
-
-
-
-
-
އިސްލާމީ މަރުކަޒުތައް މެނޭޖްކުރުން
-
-
6,569,864
6,710,027
6,854,394
-
-
4,521,424
4,618,285
4,718,051
-
-
4,521,424
4,618,285
4,718,051
-
-
4,521,424
4,618,285
4,718,051
-
-
1,295,655
1,316,373
1,337,713
-
-
1,295,655
1,316,373
1,337,713
-
-
1,295,655
1,316,373
1,337,713
-
-
752,785
775,369
798,630
-
-
752,785
775,369
798,630
-
-
752,785
775,369
798,630
އިސްލާމީ ކަންކަން
-
-
80,607,173
86,687,124
92,769,474
އިސްލާމީ ދައުވާ
-
-
6,806,241
7,853,346
8,901,863
-
-
6,806,241
7,853,346
8,901,863
-
-
6,806,241
7,853,346
8,901,863
-
-
6,806,241
7,853,346
8,901,863
ޒަކާތް
-
-
71,620,215
76,631,473
81,643,069
-
-
71,620,215
76,631,473
81,643,069
-
-
71,620,215
76,631,473
81,643,069
-
-
71,620,215
76,631,473
81,643,069
ހައްޖާއި އުމްރާ
-
-
850,558
861,493
872,757
-
-
850,558
861,493
872,757
-
-
850,558
861,493
872,757
-
-
850,558
861,493
872,757
ހަލާލް ސެޓްފިކެޓް
-
-
594,592
600,337
606,255
-
-
283,904
289,649
295,567
-
-
283,904
289,649
295,567
-
-
283,904
289,649
295,567
-
-
310,688
310,688
310,688
-
-
310,688
310,688
310,688
-
-
310,688
310,688
310,688
މީޑިއާ އަދި ޝާއިއުކުރުންތައް
-
-
735,567
740,475
745,530
-
-
524,408
528,416
532,544
-
-
524,408
528,416
532,544
-
-
524,408
528,416
532,544
-
-
211,159
212,059
212,986
-
-
211,159
212,059
212,986
-
-
211,159
212,059
212,986
އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ގައުމީ ކީރިތި ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
-
-
17,500,000
17,671,238
17,928,360
އިދާރީ
-
-
3,319,481
3,363,906
3,409,664
-
-
3,319,481
3,363,906
3,409,664
-
-
2,362,813
2,386,138
2,410,163
-
-
2,362,813
2,386,138
2,410,163
-
-
956,668
977,768
999,501
-
-
956,668
977,768
999,501
އެކަޑެމިކް ތަރައްގީ އަދި މޮނިޓަރކުރުން
-
-
363,293
370,838
378,609
-
-
251,500
259,045
266,816
-
-
251,500
259,045
266,816
-
-
251,500
259,045
266,816
-
-
111,793
111,793
111,793
-
-
111,793
111,793
111,793
-
-
111,793
111,793
111,793
ކެމްޕަސް މެނޭޖްކުރުން
-
-
13,817,226
13,936,494
14,140,087
-
-
13,817,226
13,936,494
14,140,087
-
-
13,817,226
13,936,494
14,140,087
-
-
13,817,226
13,936,494
14,140,087
އިސްލާމީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ މަތީ ކައުންސިލް
-
-
3,000,000
3,032,596
3,066,173
އިސްލާމީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ މަތީ ކައުންސިލް
-
-
3,000,000
3,032,596
3,066,173
-
-
3,000,000
3,032,596
3,066,173
-
-
3,000,000
3,032,596
3,066,173
-
-
3,000,000
3,032,596
3,066,173
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން