ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
59,475,902
124,532,408
163,540,660
133,263,423
149,451,484
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
-
-
17,278,316
17,446,983
17,620,716
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
-
-
17,278,316
17,446,983
17,620,716
-
-
5,270,460
5,270,460
5,270,460
-
-
5,270,460
5,270,460
5,270,460
-
-
5,270,460
5,270,460
5,270,460
-
-
1,694,986
1,694,986
1,694,986
-
-
1,694,986
1,694,986
1,694,986
-
-
1,694,986
1,694,986
1,694,986
-
-
1,139,638
1,139,638
1,139,638
-
-
1,139,638
1,139,638
1,139,638
-
-
1,139,638
1,139,638
1,139,638
-
-
762,928
762,928
762,928
-
-
762,928
762,928
762,928
-
-
762,928
762,928
762,928
-
-
5,716,840
5,835,470
5,957,663
-
-
5,716,840
5,835,470
5,957,663
-
-
5,716,840
5,835,470
5,957,663
-
-
1,983,489
2,033,526
2,085,066
-
-
1,983,489
2,033,526
2,085,066
-
-
1,983,489
2,033,526
2,085,066
-
-
709,975
709,975
709,975
-
-
709,975
709,975
709,975
-
-
709,975
709,975
709,975
އެގްރިކަލްޗަރ
695,029
5,232,037
36,299,847
36,315,570
27,615,820
ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް ކޮކަނަޓް ރީހެބިލިޓޭޝަން
-
-
1,013,876
1,028,864
1,044,302
-
-
1,013,876
1,028,864
1,044,302
-
-
1,013,876
1,028,864
1,044,302
-
-
1,013,876
1,028,864
1,044,302
ޓްރެއިނިންގ، އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް އެޑެޕްޓިވް ރިސާރޗް
-
-
4,636,900
4,724,783
4,813,803
-
-
2,030,984
2,068,867
2,107,887
-
-
2,030,984
2,068,867
2,107,887
-
-
2,030,984
2,068,867
2,107,887
-
-
2,605,916
2,655,916
2,705,916
-
-
2,605,916
2,655,916
2,705,916
-
-
2,605,916
2,655,916
2,705,916
ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ކުއަރަންޓީން ސަރވިސަސް
436,978
200,000
4,465,033
5,767,806
3,975,644
436,978
200,000
2,789,793
4,062,891
2,240,163
436,978
200,000
2,789,793
4,062,891
2,240,163
ކޮންޓްރޯލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ޑިސްޓްރަކްޓިވް ފޮރެސްޓް އިންވޭސިވް ސްޕިސީސް
އެކިރަށްތަކުގައި
20,091
200,000
200,000
200,000
200,000
ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމަށް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެންދޭނިޒާމް (ޑްރިޕްއިރިގޭޝަން) ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
416,887
-
1,170,892
2,415,282
562,985
-
-
1,418,901
1,447,609
1,477,178
-
-
1,675,240
1,704,915
1,735,481
-
-
1,675,240
1,704,915
1,735,481
-
-
1,675,240
1,704,915
1,735,481
އެނިމަލް ހެލްތް އެންޑް ވެޓްރަނަރީ ސަރވިސަސް
-
-
4,590,889
4,701,126
4,816,814
-
-
4,590,889
4,701,126
4,816,814
-
-
4,590,889
4,701,126
4,816,814
-
-
4,590,889
4,701,126
4,816,814
ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން
258,051
5,032,037
21,593,149
20,092,991
12,965,257
258,051
5,032,037
21,593,149
20,092,991
12,965,257
258,051
5,032,037
21,593,149
20,092,991
12,965,257
ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން ޕްމޯޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށްދިނުން)
އެކިރަށްތަކުގައި
258,051
-
607,780
729,336
449,651
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,026,117
17,078,465
16,364,842
9,941,009
އެންހޭންސްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ލިންކޭޖަސް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,920
1,597,541
-
-
ސަޕޯޓިންގ ދަ އިންޓްރޮޑަކްޝަން އޮފް ނިއު ހައި ޔީލްޑިންގް ވެރައިޓީސް އޮފް ޓްރެޑިޝަނަލް ކްރޮޕްސް
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
385,060
427,072
-
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
250,500
473,595
471,079
ހދ.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި މަލްޓި ޕާރޕޮސް ލެބޮރަޓަރީ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
465,513
880,099
875,422
-
-
1,208,290
1,218,047
1,228,096
ފިޝަރީސް
58,780,873
119,300,371
91,873,568
61,044,076
85,379,247
ފިޝަރީސް މެނޭޖްމަންޓް
-
-
1,701,158
1,707,158
1,713,338
-
-
1,701,158
1,707,158
1,713,338
-
-
1,701,158
1,707,158
1,713,338
-
-
1,701,158
1,707,158
1,713,338
އެފް،އޭ،ޑީ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް
1,413,764
503,944
10,719,345
15,537,361
12,584,113
1,413,764
503,944
10,719,345
15,537,361
12,584,113
1,413,764
503,944
10,719,345
15,537,361
12,584,113
ކަނދުފަތި ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
1,413,764
503,944
9,415,744
14,233,760
11,280,512
-
-
1,303,601
1,303,601
1,303,601
ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލަޔަންސް
-
-
3,290,171
3,312,692
3,335,888
-
-
3,290,171
3,312,692
3,335,888
-
-
3,290,171
3,312,692
3,335,888
-
-
3,290,171
3,312,692
3,335,888
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން
-
-
580,187
586,235
592,464
-
-
580,187
586,235
592,464
-
-
580,187
586,235
592,464
-
-
580,187
586,235
592,464
ފިޝަރީސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން
57,367,109
118,796,427
75,582,707
39,900,630
67,153,444
57,367,109
118,796,427
75,582,707
39,900,630
67,153,444
57,367,109
118,796,427
75,582,707
39,900,630
67,153,444
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
57,261,018
65,763,521
17,996,605
3,388,054
4,980,194
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
106,091
3,300,059
195,167
-
-
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
46,657,303
41,355,688
17,351,570
47,963,000
ސ.ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުދޫ
-
418,020
2,311,339
2,168,354
637,465
ފ.ފީއަލީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ފީއަލި
-
2,014,416
115,428
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
-
643,108
-
-
-
ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
2,000,000
2,000,000
2,000,000
ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.މާބައިދޫ
-
-
660,000
1,247,796
1,241,166
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
4,000,000
3,600,000
-
ގދ.މަޑަވެލީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.މަޑަވެލި
-
-
780,000
1,474,667
1,466,833
ގދ.ފިޔޯރީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ފިޔޯރީ
-
-
630,000
1,191,078
1,184,749
ގދ.ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ
-
-
780,000
1,474,667
1,466,833
ގދ.ރަތަފަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
-
630,000
1,191,078
1,184,749
ހއ.އިހަވަންދޫ މަސް ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.އިހަވަންދޫ
-
-
780,000
1,382,501
1,512,733
-
-
3,348,480
3,430,865
3,515,722
މެރީން ރިސާރޗް
-
-
8,697,528
8,821,303
8,948,797
މެރީން ޑެވެލޮޕްމަންޓް
-
-
2,691,820
2,730,340
2,770,015
-
-
2,691,820
2,730,340
2,770,015
-
-
2,691,820
2,730,340
2,770,015
-
-
2,691,820
2,730,340
2,770,015
ކޮރަލްރީފް ރިސާޗް އެންޑް މޮނީޓަރިންގ
-
-
2,361,424
2,405,303
2,450,502
-
-
2,361,424
2,405,303
2,450,502
-
-
2,361,424
2,405,303
2,450,502
-
-
2,361,424
2,405,303
2,450,502
ފިޝަރީސް ރިސާރޗް
-
-
2,940,191
2,981,567
3,024,187
-
-
2,940,191
2,981,567
3,024,187
-
-
2,940,191
2,981,567
3,024,187
-
-
2,940,191
2,981,567
3,024,187
އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޑިސެމިނޭޝަން
-
-
704,093
704,093
704,093
-
-
704,093
704,093
704,093
-
-
704,093
704,093
704,093
-
-
704,093
704,093
704,093
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސޯސަސް
-
-
9,391,401
9,635,491
9,886,904
ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ
-
-
5,233,536
5,376,203
5,523,150
-
-
5,233,536
5,376,203
5,523,150
-
-
5,233,536
5,376,203
5,523,150
-
-
5,233,536
5,376,203
5,523,150
ނެޗުރަލް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
-
-
4,157,865
4,259,288
4,363,754
-
-
4,157,865
4,259,288
4,363,754
-
-
4,157,865
4,259,288
4,363,754
-
-
4,157,865
4,259,288
4,363,754
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން