ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
236,722,751
240,813,749
286,931,865
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
111,096,296
109,777,347
152,858,412
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
111,096,296
109,777,347
152,858,412
-
-
891,168
891,168
891,168
-
-
891,168
891,168
891,168
-
-
891,168
891,168
891,168
-
-
103,640,880
102,321,931
145,402,996
-
-
2,838,910
472,934
123,360
-
-
2,838,910
472,934
123,360
-
-
405,168
405,168
405,168
-
-
405,168
405,168
405,168
-
-
98,112,362
99,159,389
142,590,028
ފިޒިއޯތެރަޕީ އިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
234,000
470,050
426,280
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
34,120,879
33,253,890
75,000,000
-
-
63,757,483
65,435,449
67,163,748
-
-
2,284,440
2,284,440
2,284,440
-
-
2,284,440
2,284,440
2,284,440
-
-
543,504
543,504
543,504
-
-
414,428
414,428
414,428
-
-
414,428
414,428
414,428
-
-
129,076
129,076
129,076
-
-
129,076
129,076
129,076
-
-
577,540
577,540
577,540
-
-
275,018
275,018
275,018
-
-
275,018
275,018
275,018
-
-
302,522
302,522
302,522
-
-
302,522
302,522
302,522
-
-
5,443,204
5,443,204
5,443,204
-
-
5,260,283
5,260,283
5,260,283
-
-
5,260,283
5,260,283
5,260,283
-
-
182,921
182,921
182,921
-
-
182,921
182,921
182,921
ކްލިނިކަލް ހިދުމަތްތައް
-
-
29,312,638
29,312,638
29,312,638
މެޑިކަލް ސަރވިސް
-
-
12,334,169
12,334,169
12,334,169
-
-
12,334,169
12,334,169
12,334,169
-
-
12,334,169
12,334,169
12,334,169
-
-
12,334,169
12,334,169
12,334,169
ސަރޖަރީ
-
-
2,733,360
2,733,360
2,733,360
-
-
2,733,360
2,733,360
2,733,360
-
-
2,733,360
2,733,360
2,733,360
-
-
2,733,360
2,733,360
2,733,360
ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިސް
-
-
9,763,908
9,763,908
9,763,908
-
-
9,763,908
9,763,908
9,763,908
-
-
9,763,908
9,763,908
9,763,908
-
-
9,763,908
9,763,908
9,763,908
ޚިދުމަތް ފަހި ކުރުން
-
-
4,481,201
4,481,201
4,481,201
-
-
4,481,201
4,481,201
4,481,201
-
-
4,481,201
4,481,201
4,481,201
-
-
4,481,201
4,481,201
4,481,201
ޑަޔަގްނޯސްޓިކް އަދި ތެރަޕިއުޓީކް ހިދުމަތް
-
-
6,313,494
6,313,494
6,313,494
ރޭޑިއޮލޮޖީ އަދި އިމޭޖިންގ
-
-
1,283,807
1,283,807
1,283,807
-
-
1,283,807
1,283,807
1,283,807
-
-
1,283,807
1,283,807
1,283,807
-
-
1,283,807
1,283,807
1,283,807
ލެބޯޓަރީ ހިދުމަތް
-
-
3,699,759
3,699,759
3,699,759
-
-
3,699,759
3,699,759
3,699,759
-
-
3,699,759
3,699,759
3,699,759
-
-
3,699,759
3,699,759
3,699,759
ތެރަޕިއުޓިކް
-
-
1,329,928
1,329,928
1,329,928
-
-
1,329,928
1,329,928
1,329,928
-
-
1,329,928
1,329,928
1,329,928
-
-
1,329,928
1,329,928
1,329,928
ނަރުހުންގެ ހިދުމަތް
-
-
26,019,020
26,019,020
26,019,020
ސްޕެޝަލްޓީ ނާސިންގ
-
-
178,915
178,915
178,915
-
-
178,915
178,915
178,915
-
-
178,915
178,915
178,915
-
-
178,915
178,915
178,915
ޖެނެރަލް ނާރސިންގ
-
-
25,840,105
25,840,105
25,840,105
-
-
25,158,265
25,158,265
25,158,265
-
-
25,158,265
25,158,265
25,158,265
-
-
25,158,265
25,158,265
25,158,265
-
-
681,840
681,840
681,840
-
-
681,840
681,840
681,840
-
-
681,840
681,840
681,840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އާއްމު ސިއްހީ ހިދުމަތް
-
-
4,139,290
3,170,547
5,819,248
ނޮން-ކޮމިއުނިކަބަލް ބަލިތައް
-
-
790,303
790,303
790,303
-
-
790,303
790,303
790,303
-
-
790,303
790,303
790,303
-
-
790,303
790,303
790,303
ކޮމިއުނިކަބަލް ބަލިތައް
-
-
3,348,987
2,380,244
5,028,945
-
-
3,348,987
2,380,244
5,028,945
-
-
3,348,987
2,380,244
5,028,945
-
-
3,348,987
2,380,244
5,028,945
ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް
-
-
59,842,013
66,220,703
66,609,053
ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
7,746,260
7,759,143
7,772,413
-
-
7,746,260
7,759,143
7,772,413
-
-
7,746,260
7,759,143
7,772,413
-
-
7,746,260
7,759,143
7,772,413
ފިނޭ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
2,322,502
2,327,020
2,331,674
-
-
2,322,502
2,327,020
2,331,674
-
-
2,322,502
2,327,020
2,331,674
-
-
2,322,502
2,327,020
2,331,674
ނައިވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
2,041,108
2,046,709
2,052,478
-
-
2,041,108
2,046,709
2,052,478
-
-
2,041,108
2,046,709
2,052,478
-
-
2,041,108
2,046,709
2,052,478
ހިރިމަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
2,088,851
2,091,209
2,093,637
-
-
2,088,851
2,091,209
2,093,637
-
-
2,088,851
2,091,209
2,093,637
-
-
2,088,851
2,091,209
2,093,637
ނޮޅިވަރަންފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
7,693,172
10,849,878
11,192,186
-
-
7,693,172
10,849,878
11,192,186
-
-
7,693,172
10,849,878
11,192,186
ޒޯން 1 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުން ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
2,000,000
5,147,157
5,479,629
-
-
5,693,172
5,702,721
5,712,557
ނެއްލައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
4,223,938
4,720,978
4,721,609
-
-
4,223,938
4,720,978
4,721,609
-
-
4,223,938
4,720,978
4,721,609
ހދ.ނެއްލައިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ނެއްލައިދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
-
-
3,672,568
3,678,558
3,684,728
ނޮޅިވަރަމް ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
7,387,959
7,400,923
7,414,278
-
-
7,387,959
7,400,923
7,414,278
-
-
7,387,959
7,400,923
7,414,278
-
-
7,387,959
7,400,923
7,414,278
ކުރިނބީ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
2,659,931
2,662,623
2,665,396
-
-
2,659,931
2,662,623
2,665,396
-
-
2,659,931
2,662,623
2,665,396
-
-
2,659,931
2,662,623
2,665,396
ކުމުންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
7,479,702
10,141,390
10,121,646
-
-
7,479,702
10,141,390
10,121,646
-
-
7,479,702
10,141,390
10,121,646
ހދ.ކުމުންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުމުންދޫ
-
-
2,977,568
5,629,387
5,599,479
-
-
4,502,134
4,512,003
4,522,167
ނޭކުރެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
5,120,759
5,126,890
5,133,205
-
-
5,120,759
5,126,890
5,133,205
-
-
5,120,759
5,126,890
5,133,205
-
-
5,120,759
5,126,890
5,133,205
ވައިކަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
4,168,271
4,173,522
4,178,930
-
-
4,168,271
4,173,522
4,178,930
-
-
4,168,271
4,173,522
4,178,930
-
-
4,168,271
4,173,522
4,178,930
މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
-
-
6,909,560
6,920,418
6,931,601
-
-
6,909,560
6,920,418
6,931,601
-
-
6,909,560
6,920,418
6,931,601
-
-
6,909,560
6,920,418
6,931,601
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން