ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
9,000,000
9,086,094
9,174,776
އެގްޒެކެޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
-
-
3,852,654
3,915,888
3,981,023
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
-
-
3,647,514
3,710,748
3,775,883
-
-
3,647,514
3,710,748
3,775,883
-
-
2,455,333
2,494,117
2,534,068
-
-
2,455,333
2,494,117
2,534,068
-
-
159,420
159,420
159,420
-
-
159,420
159,420
159,420
-
-
317,761
320,761
323,851
-
-
317,761
320,761
323,851
-
-
715,000
736,450
758,544
-
-
715,000
736,450
758,544
ފައިނޭންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް
-
-
205,140
205,140
205,140
-
-
205,140
205,140
205,140
-
-
205,140
205,140
205,140
-
-
205,140
205,140
205,140
އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއާނަސް
-
-
1,119,929
1,132,079
1,144,594
އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއާނަސް
-
-
1,119,929
1,132,079
1,144,594
-
-
1,119,929
1,132,079
1,144,594
-
-
902,167
914,317
926,832
-
-
902,167
914,317
926,832
-
-
217,762
217,762
217,762
-
-
217,762
217,762
217,762
ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް
-
-
1,507,453
1,518,163
1,529,195
ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް
-
-
1,507,453
1,518,163
1,529,195
-
-
1,507,453
1,518,163
1,529,195
-
-
1,507,453
1,518,163
1,529,195
-
-
1,507,453
1,518,163
1,529,195
ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކާއި ތަހުގީގުކުރުން
-
-
1,587,273
1,587,273
1,587,273
ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް
-
-
511,086
511,086
511,086
-
-
511,086
511,086
511,086
-
-
511,086
511,086
511,086
-
-
511,086
511,086
511,086
ތަހުގީގުކުރުން
-
-
1,076,187
1,076,187
1,076,187
-
-
1,076,187
1,076,187
1,076,187
-
-
871,047
871,047
871,047
-
-
871,047
871,047
871,047
-
-
205,140
205,140
205,140
-
-
205,140
205,140
205,140
މޮނީޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން
-
-
932,691
932,691
932,691
މޮނީޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން
-
-
932,691
932,691
932,691
-
-
932,691
932,691
932,691
-
-
714,929
714,929
714,929
-
-
714,929
714,929
714,929
-
-
217,762
217,762
217,762
-
-
217,762
217,762
217,762
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން