ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
5,748,050
-
75,229,919
31,072,305
31,516,679
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
-
-
14,869,280
15,002,429
15,139,573
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
13,262,258
13,395,407
13,532,551
-
-
5,980,980
5,980,980
5,980,980
-
-
5,980,980
5,980,980
5,980,980
-
-
5,980,980
5,980,980
5,980,980
-
-
4,280,711
4,372,854
4,467,763
-
-
4,280,711
4,372,854
4,467,763
-
-
4,280,711
4,372,854
4,467,763
-
-
470,847
470,847
470,847
-
-
470,847
470,847
470,847
-
-
470,847
470,847
470,847
-
-
508,267
508,267
508,267
-
-
508,267
508,267
508,267
-
-
508,267
508,267
508,267
-
-
2,021,453
2,062,459
2,104,694
-
-
2,021,453
2,062,459
2,104,694
-
-
2,021,453
2,062,459
2,104,694
ޤާނޫނީ ހިދުމަތްތައް
-
-
1,607,022
1,607,022
1,607,022
-
-
1,154,018
1,154,018
1,154,018
-
-
1,154,018
1,154,018
1,154,018
-
-
1,154,018
1,154,018
1,154,018
-
-
453,004
453,004
453,004
-
-
453,004
453,004
453,004
-
-
453,004
453,004
453,004
ޕޮލިސީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
7,657,221
7,828,321
8,001,554
ޕްލޭނިންގ
-
-
4,525,309
4,596,409
4,669,642
-
-
4,525,309
4,596,409
4,669,642
-
-
4,525,309
4,596,409
4,669,642
-
-
4,525,309
4,596,409
4,669,642
ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް މޮނީޓަރިންގ
-
-
3,131,912
3,231,912
3,331,912
-
-
3,131,912
3,231,912
3,331,912
-
-
3,131,912
3,231,912
3,331,912
-
-
3,131,912
3,231,912
3,331,912
ޑެސްޓިނޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް
5,748,050
-
46,365,412
1,800,251
1,827,849
ޓޫރިޒަމް ރިސާރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން
-
-
1,424,214
1,451,008
1,478,606
-
-
1,424,214
1,451,008
1,478,606
-
-
1,424,214
1,451,008
1,478,606
-
-
1,424,214
1,451,008
1,478,606
ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް
-
-
349,243
349,243
349,243
-
-
349,243
349,243
349,243
-
-
349,243
349,243
349,243
-
-
349,243
349,243
349,243
މާކެޓިންގ ޕޮލިސީ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
-
-
30,000,000
-
-
-
-
30,000,000
-
-
-
-
30,000,000
-
-
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
30,000,000
-
-
-
-
-
-
-
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް
5,748,050
-
14,591,955
-
-
5,748,050
-
14,591,955
-
-
5,748,050
-
14,591,955
-
-
ސ.މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މީދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ފޭދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
1,149,610
-
2,918,391
-
-
އިންޑަސްޓްރީ ރިލޭޝަންސް
-
-
3,932,100
4,035,398
4,141,797
އިންޑަސްޓްރީ އެޗްއާރު އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
-
-
3,932,100
4,035,398
4,141,797
-
-
3,932,100
4,035,398
4,141,797
-
-
3,932,100
4,035,398
4,141,797
-
-
3,932,100
4,035,398
4,141,797
ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުން
-
-
2,405,906
2,405,906
2,405,906
ރެޖިސްޓްރޭޝަން
-
-
808,474
808,474
808,474
-
-
808,474
808,474
808,474
-
-
808,474
808,474
808,474
-
-
808,474
808,474
808,474
އިންސްޕެކްޝަން
-
-
1,125,587
1,125,587
1,125,587
-
-
1,125,587
1,125,587
1,125,587
-
-
1,125,587
1,125,587
1,125,587
-
-
1,125,587
1,125,587
1,125,587
ކޮމްޕްލަޔަންސް
-
-
471,845
471,845
471,845
-
-
471,845
471,845
471,845
-
-
471,845
471,845
471,845
-
-
471,845
471,845
471,845
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން