ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
3,823,995
531,183,564
552,805,797
596,675,180
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
-
3,823,995
108,829,046
128,486,114
170,331,331
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
3,823,995
108,829,046
128,486,114
170,331,331
-
-
5,830,290
5,832,230
5,834,229
-
-
5,830,290
5,832,230
5,834,229
-
-
5,830,290
5,832,230
5,834,229
-
3,823,995
32,474,936
51,797,024
91,978,814
-
3,823,995
32,474,936
51,797,024
91,978,814
ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ގުރައިދޫ
-
1,493,145
1,210,456
83,288
-
ހއ.ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ.ބާރަށް
-
1,265,990
685,322
440,447
118,712
ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ގދ.ވާދޫ
-
1,064,860
1,210,456
83,378
-
ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކ.ހުރާ
-
-
360,000
680,616
677,000
މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މާލެ ސިޓީ
-
-
5,000,000
8,978,013
44,821,745
މ.ވޭވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ.ވޭވަށް
-
-
360,000
680,616
677,000
ރ.އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އަނގޮޅިތީމު
-
-
200,000
360,000
971,391
އައްޑޫސިޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
3,622,500
6,848,696
6,812,310
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,500,000
10,102,890
14,142,311
-
-
13,326,202
13,539,080
13,758,345
އެކިރަށްތަކުގައި ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
5,000,000
10,000,000
10,000,000
-
-
9,950,551
10,173,683
10,403,507
-
-
9,950,551
10,173,683
10,403,507
-
-
9,950,551
10,173,683
10,403,507
-
-
38,326,851
38,890,280
39,985,612
-
-
38,326,851
38,890,280
39,985,612
-
-
38,326,851
38,890,280
39,985,612
-
-
12,286,562
12,587,268
12,896,994
-
-
12,286,562
12,587,268
12,896,994
-
-
12,286,562
12,587,268
12,896,994
-
-
2,336,539
2,346,785
2,357,338
-
-
2,336,539
2,346,785
2,357,338
-
-
2,336,539
2,346,785
2,357,338
-
-
6,779,760
6,011,371
6,023,330
-