ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
3,112,071
5,411,470
175,598,244
194,363,626
206,288,093
އެގްޒެކެޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
3,112,071
5,411,470
33,160,625
51,137,939
62,250,687
އެގްޒެކެޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
3,112,071
5,411,470
33,160,625
51,137,939
62,250,687
-
-
3,678,507
3,678,507
3,678,507
-
-
3,678,507
3,678,507
3,678,507
-
-
3,678,507
3,678,507
3,678,507
-
-
19,839,579
20,100,629
20,369,510
-
-
19,839,579
20,100,629
20,369,510
-
-
19,839,579
20,100,629
20,369,510
-
-
492,367
492,367
492,367
-
-
492,367
492,367
492,367
-
-
492,367
492,367
492,367
-
-
1,162,654
1,162,654
1,162,654
-
-
1,162,654
1,162,654
1,162,654
-
-
1,162,654
1,162,654
1,162,654
-
-
262,656
262,656
262,656
-
-
262,656
262,656
262,656
-
-
262,656
262,656
262,656
3,112,071
5,411,470
7,724,862
25,441,126
36,284,993
3,112,071
5,411,470
7,724,862
25,441,126
36,284,993
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
3,095,036
4,214,549
4,759,862
4,558,749
5,000,000
ފުވައްމުލަކުގައި އައި.ސީ.ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
17,035
519,688
1,665,000
2,963,625
2,964,055
ސ.ހިތަދޫގައި އެމް.އެން.ޔޫ ގްރީން ހައުސް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
645,583
200,000
143,567
852,036
ލ.އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ގަން
-
31,650
500,000
5,731,476
12,475,386
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
5,990,837
5,881,192
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ސްޓާފް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
2,454,825
2,412,991
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
3,598,047
6,699,333
ސެންޓްރަލް އެކެޑެމިކް ސަޕޯޓް
-
-
11,725,868
11,822,020
11,921,057
ސްޓޫޑަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
-
-
2,328,162
2,328,162
2,328,162
-
-
2,328,162
2,328,162
2,328,162
-
-
2,328,162
2,328,162
2,328,162
-
-
2,328,162
2,328,162
2,328,162
ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯޓް
-
-
1,159,331
1,159,331
1,159,331
-
-
1,159,331
1,159,331
1,159,331
-
-
1,159,331
1,159,331
1,159,331
-
-
1,159,331
1,159,331
1,159,331
ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް
-
-
2,076,744
2,076,744
2,076,744
-
-
2,076,744
2,076,744
2,076,744
-
-
2,076,744
2,076,744
2,076,744
-
-
2,076,744
2,076,744
2,076,744
ލައިބްރަރީ ސަރވިސަސް
-
-
6,161,631
6,257,783
6,356,820
-
-
6,161,631
6,257,783
6,356,820
-
-
6,161,631
6,257,783
6,356,820
-
-
6,161,631
6,257,783
6,356,820
އެކެޑަމިކް އެންޑް ރިސާޗް
-
-
130,711,751
131,403,667
132,116,349
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް
-
-
5,076,358
5,089,759
5,103,565
-
-
5,076,358
5,089,759
5,103,565
-
-
5,076,358
5,089,759
5,103,565
-
-
5,076,358
5,089,759
5,103,565
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް
-
-
3,842,774
3,882,419
3,923,253
-
-
3,842,774
3,882,419
3,923,253
-
-
3,842,774
3,882,419
3,923,253
-
-
3,842,774
3,882,419
3,923,253
ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސެލެންސް
-
-
3,267,650
3,284,156
3,301,158
-
-
3,267,650
3,284,156
3,301,158
-
-
3,267,650
3,284,156
3,301,158
-
-
3,267,650
3,284,156
3,301,158
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
-
-
8,873,928
8,908,918
8,944,959
-
-
8,873,928
8,908,918
8,944,959
-
-
8,873,928
8,908,918
8,944,959
-
-
8,873,928
8,908,918
8,944,959
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
-
-
13,581,799
13,633,652
13,687,057
-
-
13,581,799
13,633,652
13,687,057
-
-
13,581,799
13,633,652
13,687,057
-
-
13,581,799
13,633,652
13,687,057
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
-
-
13,132,346
13,169,633
13,208,039
-
-
13,132,346
13,169,633
13,208,039
-
-
13,132,346
13,169,633
13,208,039
-
-
13,132,346
13,169,633
13,208,039
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
-
-
11,533,192
11,599,957
11,668,725
-
-
11,533,192
11,599,957
11,668,725
-
-
11,533,192
11,599,957
11,668,725
-
-
11,533,192
11,599,957
11,668,725
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް
-
-
10,275,172
10,359,594
10,446,549
-
-
10,275,172
10,359,594
10,446,549
-
-
10,275,172
10,359,594
10,446,549
-
-
10,275,172
10,359,594
10,446,549
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
-
-
11,174,105
11,216,370
11,259,902
-
-
11,174,105
11,216,370
11,259,902
-
-
11,174,105
11,216,370
11,259,902
-
-
11,174,105
11,216,370
11,259,902
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ބިޒްނަސް ސްކޫލް
-
-
10,887,770
10,922,934
10,959,155
-
-
10,887,770
10,922,934
10,959,155
-
-
10,887,770
10,922,934
10,959,155
-
-
10,887,770
10,922,934
10,959,155
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން
-
-
13,526,494
13,551,260
13,576,772
-
-
13,526,494
13,551,260
13,576,772
-
-
13,526,494
13,551,260
13,576,772
-
-
13,526,494
13,551,260
13,576,772
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
-
-
11,429,584
11,476,025
11,523,862
-
-
11,429,584
11,476,025
11,523,862
-
-
11,429,584
11,476,025
11,523,862
-
-
11,429,584
11,476,025
11,523,862
އަތޮޅުތެރޭގެ ކެމްޕަސްތައް
-
-
14,110,579
14,308,990
14,513,353
-
-
14,110,579
14,308,990
14,513,353
-
-
14,110,579
14,308,990
14,513,353
-
-
14,110,579
14,308,990
14,513,353
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން