ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
443,110,064
497,028,719
727,844,780
731,899,093
737,784,532
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
282,767
58,848,072
85,320,975
87,217,026
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
282,767
58,848,072
85,320,975
87,217,026
-
-
3,988,440
3,988,440
3,988,440
-
-
3,988,440
3,988,440
3,988,440
-
-
3,988,440
3,988,440
3,988,440
-
-
1,754,635
1,754,635
1,754,635
-
-
1,754,635
1,754,635
1,754,635
-
-
1,754,635
1,754,635
1,754,635
-
282,767
37,468,406
63,540,167
65,023,037
-
282,767
37,468,406
63,540,167
65,023,037
ހުޅުމާލޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
282,767
300,000
15,482,951
9,446,670
ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
9,481,960
8,963,293
9,444,399
ފުވައްމުލަކުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
9,481,960
8,963,293
9,444,399
ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ދިއްދޫ
-
-
9,459,377
8,941,946
9,421,906
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
7,157,617
6,481,208
6,974,221
ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އަލިފުށި
-
-
200,000
4,468,998
9,567,151
ކ.ތުލުސްދޫ ޕޮލިޓެކްނިކް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ތުލުސްދޫ
-
-
200,000
9,050,986
9,536,799
-
-
1,187,492
1,187,492
1,187,492
-
-
328,651
328,651
328,651
-
-
328,651
328,651
328,651
-
-
328,651
328,651
328,651
-
-
256,702
256,702
256,702
-
-
256,702
256,702
256,702
-
-
256,702
256,702
256,702
-
-
14,500,906
14,902,048
15,315,229
-
-
14,238,186
14,639,328
15,052,509
-
-
14,238,186
14,639,328
15,052,509
-
-
262,720
262,720
262,720
-
-
262,720
262,720
262,720
-
-
550,332
550,332
550,332
-
-
550,332
550,332
550,332
-
-
550,332
550,332
550,332
މަތީ ތައުލީމް ފެސިލިޓޭޓްކުރުން
435,710,624
443,954,380
602,344,752
579,271,831
579,183,024
ސްކޮލަރޝިޕްތައް
102,704,148
105,530,302
201,219,938
220,957,208
224,631,894
4,171,863
5,000,924
64,692,794
42,546,171
54,325,773
4,171,863
5,000,924
64,692,794
42,546,171
54,325,773
އެހެނިހެން ސްކޮލަރޝިޕްސް
އެކިރަށްތަކުގައި
4,171,863
5,000,924
64,566,612
42,419,989
54,199,591
-
-
126,182
126,182
126,182
98,532,285
100,529,378
136,400,962
178,284,855
170,179,939
98,532,285
100,529,378
136,400,962
178,284,855
170,179,939
ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް
އެކިރަށްތަކުގައި
36,694,483
30,180,805
36,456,320
34,615,682
32,038,695
ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލަރޝިޕް
އެކިރަށްތަކުގައި
61,837,802
70,348,573
99,645,000
143,369,531
137,841,602
-
-
299,642
299,642
299,642
-
-
126,182
126,182
126,182
-
-
126,182
126,182
126,182
-
-
126,182
126,182
126,182
ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް
132,663,465
150,000,000
160,099,076
186,573,979
195,640,932
132,663,465
150,000,000
160,099,076
186,573,979
195,640,932
132,663,465
150,000,000
160,099,076
186,573,979
195,640,932
ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް
އެކިރަށްތަކުގައި
132,663,465
150,000,000
159,285,467
185,760,370
194,827,323
-
-
813,609
813,609
813,609
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ސްކީމް
200,343,011
188,424,078
241,025,738
171,740,644
158,910,198
200,343,011
188,424,078
240,798,250
171,513,156
158,682,710
200,343,011
188,424,078
240,798,250
171,513,156
158,682,710
ނެޝަނަލް ސްޓުޑަންޓް ލޯން ސްކީމް
އެކިރަށްތަކުގައި
200,343,011
188,424,078
240,046,601
170,761,507
157,931,061
-
-
751,649
751,649
751,649
-
-
227,488
227,488
227,488
-
-
227,488
227,488
227,488
-
-
227,488
227,488
227,488
ސިޔާސަތު ޕްލޭންކުރުން
-
-
1,158,747
1,158,747
1,158,747
ސިޔާސަތު ޕްލޭންކުރުން
-
-
1,158,747
1,158,747
1,158,747
-
-
602,217
602,217
602,217
-
-
602,217
602,217
602,217
-
-
602,217
602,217
602,217
-
-
430,348
430,348
430,348
-
-
430,348
430,348
430,348
-
-
430,348
430,348
430,348
-
-
126,182
126,182
126,182
-
-
126,182
126,182
126,182
-
-
126,182
126,182
126,182
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
-
-
6,318,994
6,407,047
6,497,745
ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުން
-
-
713,866
713,866
713,866
-
-
713,866
713,866
713,866
-
-
713,866
713,866
713,866
-
-
713,866
713,866
713,866
ކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ހިދުމަތްތައް
-
-
277,113
277,113
277,113
-
-
277,113
277,113
277,113
-
-
277,113
277,113
277,113
-
-
277,113
277,113
277,113
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
5,328,015
5,416,068
5,506,766
-
-
1,558,047
1,558,047
1,558,047
-
-
1,558,047
1,558,047
1,558,047
-
-
1,558,047
1,558,047
1,558,047
-
-
3,769,968
3,858,021
3,948,719
-
-
3,769,968
3,858,021
3,948,719
-
-
3,769,968
3,858,021
3,948,719
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
7,399,440
52,791,572
52,752,317
53,214,156
57,094,079
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
13,072,415
13,269,328
13,472,151
-
-
1,911,491
1,911,491
1,911,491
-
-
1,911,491
1,911,491
1,911,491
-
-
1,911,491
1,911,491
1,911,491
-
-
958,620
958,620
958,620
-
-
958,620
958,620
958,620
-
-
958,620
958,620
958,620
-
-
373,025
373,025
373,025
-
-
373,025
373,025
373,025
-
-
373,025
373,025
373,025
-
-
249,280
249,280
249,280
-
-
249,280
249,280
249,280
-
-
249,280
249,280
249,280
-
-
7,459,338
7,656,251
7,859,074
-
-
7,459,338
7,656,251
7,859,074
-
-
7,459,338
7,656,251
7,859,074
-
-
1,253,649
1,253,649
1,253,649
-
-
1,253,649
1,253,649
1,253,649
-
-
1,253,649
1,253,649
1,253,649
-
-
119,060
119,060
119,060
-
-
119,060
119,060
119,060
-
-
119,060
119,060
119,060
-
-
747,952
747,952
747,952
-
-
747,952
747,952
747,952
-
-
747,952
747,952
747,952
ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް
7,399,440
52,791,572
39,679,902
39,944,828
43,621,928
-
-
5,744,462
5,744,462
5,744,462
-
-
5,744,462
5,744,462
5,744,462
-
-
5,744,462
5,744,462
5,744,462
7,399,440
52,791,572
33,935,440
34,200,366
37,877,466
7,399,440
52,791,572
33,935,440
34,200,366
37,877,466
އެންހޭންސިންގ އެންޕޮލޯޔަބިލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް ފޮރ ޔޫތް އިން މޯލްޑިވްސް
އެކިރަށްތަކުގައި
7,399,440
43,471,572
26,298,866
34,035,366
37,712,466
ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ރީ-ސްކިލްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
6,320,000
4,871,574
-
-
ރިސޯޓުތަކުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް މަޤާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
3,000,000
2,500,000
-
-
-
-
265,000
165,000
165,000
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
-
6,421,898
6,526,337
6,633,911
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
5,365,421
5,469,860
5,577,434
-
-
549,780
549,780
549,780
-
-
549,780
549,780
549,780
-
-
549,780
549,780
549,780
-
-
407,203
407,203
407,203
-
-
407,203
407,203
407,203
-
-
407,203
407,203
407,203
-
-
140,310
140,310
140,310
-
-
140,310
140,310
140,310
-
-
140,310
140,310
140,310
-
-
4,268,128
4,372,567
4,480,141
-
-
4,268,128
4,372,567
4,480,141
-
-
4,268,128
4,372,567
4,480,141
ސްޓޭންޑަރޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
492,964
492,964
492,964
-
-
492,964
492,964
492,964
-
-
492,964
492,964
492,964
-
-
492,964
492,964
492,964
މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުން
-
-
563,513
563,513
563,513
-
-
563,513
563,513
563,513
-
-
563,513
563,513
563,513
-
-
563,513
563,513
563,513
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން