ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
23,888,197
50,559,676
1,784,296,593
1,788,621,407
1,819,219,111
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
18,039,904
35,952,171
77,092,850
89,335,655
114,232,188
ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
18,039,904
35,952,171
67,265,782
79,481,827
104,350,796
18,039,904
35,952,171
57,598,576
69,670,021
94,390,052
18,039,904
35,952,171
57,598,576
69,670,021
94,390,052
ކ.ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން
ހިނގަމުންދާ ކ.ދޫނިދޫ
581,998
19,737,586
4,984,140
995,440
-
ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
17,457,906
9,582,095
1,500,000
-
-
ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ސ.ހިތަދޫ
-
5,242,207
617,657
-
-
ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެކަމަޑޭޝަންގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
-
610,953
2,160,781
3,645,431
385,965
ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު
-
771,730
853,160
1,626,266
1,927,335
އެފްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
7,600
836,432
-
-
ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.މަނަދޫ
-
-
4,500,000
8,507,697
8,462,496
ސ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ގަން
-
-
1,800,000
3,403,079
3,384,998
ގދ.ތިނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
6,000,000
11,343,596
11,283,328
ސ.ހިތަދޫގައި ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
6,000,000
11,343,596
11,283,328
ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
200,000
1,800,000
5,039,316
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
17,388,091
14,212,003
39,821,300
ކ.ދޫނިދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޑިޓެންޝަން
ކ.ދޫނިދޫ
-
-
-
-
-
-
-
8,508,315
8,539,065
8,570,738
ކ.ދޫނިދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޑިޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ކ.ދޫނިދޫ
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
-
-
6,549,444
6,694,044
6,842,982
-
-
6,549,444
6,694,044
6,842,982
-
-
6,549,444
6,694,044
6,842,982
-
-
3,117,762
3,117,762
3,117,762
-
-
3,117,762
3,117,762
3,117,762
-
-
3,117,762
3,117,762
3,117,762
އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ރިފޯމް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
5,612,984
5,639,744
5,667,308
-
-
2,700,740
2,701,850
2,702,994
-
-
2,700,740
2,701,850
2,702,994
-
-
2,700,740
2,701,850
2,702,994
-
-
2,912,244
2,937,894
2,964,314
-
-
2,912,244
2,937,894
2,964,314
-
-
2,912,244
2,937,894
2,964,314
ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
-
-
4,214,084
4,214,084
4,214,084
-
-
4,214,084
4,214,084
4,214,084
-
-
4,214,084
4,214,084
4,214,084
-
-
4,214,084
4,214,084
4,214,084
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް
1,557,735
674,072
73,391,668
74,471,422
75,583,568
އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް
-
-
8,260,358
8,264,858
8,269,493
-
-
8,260,358
8,264,858
8,269,493
-
-
8,260,358
8,264,858
8,269,493
-
-
8,260,358
8,264,858
8,269,493
ޕޮލިސް އެކެޑަމީ
1,557,735
674,072
65,131,310
66,206,564
67,314,075
1,557,735
674,072
65,131,310
66,206,564
67,314,075
1,557,735
674,072
65,131,310
66,206,564
67,314,075
ވީޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް
މާލެ ސިޓީ
1,557,735
674,072
1,500,000
1,500,000
1,500,000
-
-
63,631,310
64,706,564
65,814,075
ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑް ކޮމާންޑް
1,228,187
1,993,429
9,140,820
9,145,500
9,150,321
ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑް ކޮމާންޑް
1,228,187
1,993,429
9,140,820
9,145,500
9,150,321
1,228,187
1,993,429
3,445,470
3,447,420
3,449,429
1,228,187
1,993,429
3,445,470
3,447,420
3,449,429
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
އެކިރަށްތަކުގައި
1,228,187
1,993,429
1,000,000
1,000,000
1,000,000
-
-
2,445,470
2,447,420
2,449,429
-
-
2,766,205
2,768,785
2,771,442
-
-
2,766,205
2,768,785
2,771,442
-
-
2,766,205
2,768,785
2,771,442
-
-
2,929,145
2,929,295
2,929,450
-
-
2,929,145
2,929,295
2,929,450
-
-
2,929,145
2,929,295
2,929,450
ސްޕެޝަލިސްޓް ސަޕޯޓް
935,517
9,475,929
112,235,250
99,551,771
101,306,912
ސްޕެޝަލިސްޓް ސަޕޯޓް
935,517
9,475,929
112,235,250
99,551,771
101,306,912
-
3,150,000
93,904,477
83,589,298
85,324,663
-
3,150,000
93,904,477
83,589,298
85,324,663
ޑޭޓާބޭސް ރިޑަންޑެންސީ ޕްރޮގްރާމް
މާލެ ސިޓީ
-
3,150,000
12,000,000
-
-
-
-
81,904,477
83,589,298
85,324,663
-
-
5,468,717
5,471,717
5,474,807
-
-
5,468,717
5,471,717
5,474,807
-
-
5,468,717
5,471,717
5,474,807
935,517
6,325,929
12,862,056
10,490,756
10,507,442
935,517
6,325,929
12,862,056
10,490,756
10,507,442
ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ނެޓްވާރކް އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
935,517
6,325,929
7,387,500
5,000,000
5,000,000
-
-
5,474,556
5,490,756
5,507,442
ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް
2,126,854
2,464,075
48,548,707
47,827,867
48,074,202
ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް
2,126,854
2,464,075
48,548,707
47,827,867
48,074,202
2,126,854
2,464,075
10,516,294
9,556,294
9,556,294
2,126,854
2,464,075
10,516,294
9,556,294
9,556,294
ފޮރެންސިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
މާލެ ސިޓީ
2,126,854
2,464,075
3,960,000
3,000,000
3,000,000
-
-
6,556,294
6,556,294
6,556,294
-
-
14,378,293
14,383,393
14,388,646
-
-
14,378,293
14,383,393
14,388,646
-
-
14,378,293
14,383,393
14,388,646
-
-
440,306
440,906
441,524
-
-
440,306
440,906
441,524
-
-
440,306
440,906
441,524
-
-
23,213,814
23,447,274
23,687,738
-
-
23,213,814
23,447,274
23,687,738
-
-
23,213,814
23,447,274
23,687,738
ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
-
-
166,958,308
170,237,518
173,615,104
ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
-
-
166,958,308
170,237,518
173,615,104
-
-
47,534,756
47,637,116
47,742,547
-
-
47,534,756
47,637,116
47,742,547
-
-
47,534,756
47,637,116
47,742,547
-
-
119,423,552
122,600,402
125,872,557
-
-
119,423,552
122,600,402
125,872,557
-
-
119,423,552
122,600,402
125,872,557
ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް
-
-
168,679,746
172,673,613
176,787,300
ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް
-
-
168,679,746
172,673,613
176,787,300
-
-
69,538,705
71,244,446
73,001,362
-
-
69,538,705
71,244,446
73,001,362
-
-
69,538,705
71,244,446
73,001,362
-
-
78,364,706
80,193,832
82,077,832
-
-
78,364,706
80,193,832
82,077,832
-
-
78,364,706
80,193,832
82,077,832
-
-
20,776,335
21,235,335
21,708,106
-
-
20,776,335
21,235,335
21,708,106
-
-
20,776,335
21,235,335
21,708,106
ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑް
-
-
116,959,463
107,188,213
107,300,229
ސަޕޯޓް ޔުނިޓްސް
-
-
8,240,169
8,243,169
8,246,259
-
-
3,362,283
3,362,883
3,363,501
-
-
3,362,283
3,362,883
3,363,501
-
-
3,362,283
3,362,883
3,363,501
-
-
296,018
296,018
296,018
-
-
296,018
296,018
296,018
-
-
296,018
296,018
296,018
-
-
4,581,868
4,584,268
4,586,740
-
-
4,581,868
4,584,268
4,586,740
-
-
4,581,868
4,584,268
4,586,740
ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް
-
-
90,735,619
80,953,719
81,054,765
-
-
42,841,115
33,041,365
33,124,024
-
-
42,841,115
33,041,365
33,124,024
އެން.ޑީ.ސީ.ސީ 12 ޕޮއިންޓް އެކްޝަން ޕްލޭން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
9,880,000
-
-
-
-
32,961,115
33,041,365
33,124,024
-
-
15,453,422
15,464,822
15,476,565
-
-
15,453,422
15,464,822
15,476,565
-
-
15,453,422
15,464,822
15,476,565
-
-
11,981,370
11,985,120
11,988,983
-
-
11,981,370
11,985,120
11,988,983
-
-
11,981,370
11,985,120
11,988,983
-
-
3,977,134
3,977,734
3,978,352
-
-
3,977,134
3,977,734
3,978,352
-
-
3,977,134
3,977,734
3,978,352
-
-
16,482,578
16,484,678
16,486,841
-
-
16,482,578
16,484,678
16,486,841
-
-
16,482,578
16,484,678
16,486,841
ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން
-
-
17,983,675
17,991,325
17,999,205
-
-
6,268,051
6,268,351
6,268,660
-
-
6,268,051
6,268,351
6,268,660
-
-
6,268,051
6,268,351
6,268,660
-
-
3,776,119
3,779,569
3,783,123
-
-
3,776,119
3,779,569
3,783,123
-
-
3,776,119
3,779,569
3,783,123
-
-
3,176,939
3,178,739
3,180,593
-
-
3,176,939
3,178,739
3,180,593
-
-
3,176,939
3,178,739
3,180,593
-
-
4,762,566
4,764,666
4,766,829
-
-
4,762,566
4,764,666
4,766,829
-
-
4,762,566
4,764,666
4,766,829
ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އިންޓެލިޖަންސް
-
-
125,501,335
125,742,931
114,780,822
ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އިންޓެލިޖަންސް
-
-
125,501,335
125,742,931
114,780,822
-
-
39,303,353
39,303,353
28,092,400
-
-
39,303,353
39,303,353
28,092,400
-
-
39,303,353
39,303,353
28,092,400
-
-
16,621,198
16,621,198
16,621,198
-
-
16,621,198
16,621,198
16,621,198
-
-
16,621,198
16,621,198
16,621,198
-
-
38,906,381
39,137,477
39,375,506
-
-
38,906,381
39,137,477
39,375,506
-
-
38,906,381
39,137,477
39,375,506
-
-
29,412,237
29,412,237
29,412,237
-
-
29,412,237
29,412,237
29,412,237
-
-
29,412,237
29,412,237
29,412,237
-
-
1,258,166
1,268,666
1,279,481
-
-
1,258,166
1,268,666
1,279,481
-
-
1,258,166
1,268,666
1,279,481
ސެންޓްރަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑް
-
-
420,204,669
423,316,954
425,605,914
މާލެ ޕޮލިސް
-
-
105,587,461
105,727,861
105,872,474
-
-
27,867,764
27,869,264
27,870,809
-
-
27,867,764
27,869,264
27,870,809