ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
23,729,346
1,655,462
90,354,105
116,752,469
138,876,265
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
25,208,729
25,308,697
25,617,670
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
23,027,062
23,107,830
23,397,027
-
-
6,347,134
6,351,457
6,355,910
-
-
6,347,134
6,351,457
6,355,910
-
-
6,347,134
6,351,457
6,355,910
-
-
1,736,466
1,740,816
1,745,297
-
-
1,736,466
1,740,816
1,745,297
-
-
1,736,466
1,740,816
1,745,297
-
-
840,599
840,599
840,599
-
-
840,599
840,599
840,599
-
-
840,599
840,599
840,599
-
-
1,926,798
1,754,652
1,783,342
-
-
1,926,798
1,754,652
1,783,342
-
-
1,926,798
1,754,652
1,783,342
-
-
11,699,728
11,942,469
12,192,497
-
-
2,449,972
2,477,334
2,505,517
-
-
2,449,972
2,477,334
2,505,517
-
-
6,463,874
6,609,233
6,758,958
-
-
6,463,874
6,609,233
6,758,958
-
-
2,785,882
2,855,902
2,928,022
-
-
2,785,882
2,855,902
2,928,022
-
-
476,337
477,837
479,382
-
-
476,337
477,837
479,382
-
-
476,337
477,837
479,382
ޕޮލިސީ އަދި ގާނޫނީ ހިދުމަތްތައް
-
-
2,181,667
2,200,867
2,220,643
-
-
1,592,379
1,605,579
1,619,175
-
-
1,592,379
1,605,579
1,619,175
-
-
1,592,379
1,605,579
1,619,175
-
-
589,288
595,288
601,468
-
-
589,288
595,288
601,468
-
-
589,288
595,288
601,468
މޮނިޓަރކުރުން، ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި އަމާންކަން
23,729,346
749,703
23,997,461
45,623,975
69,292,169
މޮނިޓަރކުރުން
-
-
3,440,213
5,760,247
6,190,213
-
-
3,440,213
5,760,247
6,190,213
-
-
3,440,213
5,760,247
6,190,213
-
-
3,440,213
5,760,247
6,190,213
ރީހެބިލިޓޭޝަން
-
480,644
12,414,093
33,055,112
56,225,914
-
480,644
12,414,093
33,055,112
56,225,914
-
480,644
12,414,093
33,055,112
56,225,914
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކަރެކްޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޭކުރެންދޫ
-
480,644
10,000,000
14,179,495
14,940,582
މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,500,000
17,945,924
40,339,570
-
-
914,093
929,693
945,762
އަމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަން
23,729,346
269,059
2,897,085
1,530,176
1,564,260
23,729,346
269,059
2,897,085
1,530,176
1,564,260
23,729,346
269,059
2,897,085
1,530,176
1,564,260
މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ ވިންގެއް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.މާފުށި
23,729,346
269,059
1,399,999
-
-
-
-
1,497,086
1,530,176
1,564,260
ޕޮލިސް ބޯޑް ސެކްރެޓޭރިއަޓް
-
-
3,981,255
4,010,775
4,041,181
-
-
3,981,255
4,010,775
4,041,181
-
-
3,981,255
4,010,775
4,041,181
-
-
3,981,255
4,010,775
4,041,181
އައިސީއެސްއެސް
-
-
1,264,815
1,267,665
1,270,601
-
-
1,264,815
1,267,665
1,270,601
-
-
1,264,815
1,267,665
1,270,601
-
-
1,264,815
1,267,665
1,270,601
ޕްރޮގްރާމް އަދި އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުން
-
-
7,141,284
7,317,578
7,499,161
ޕްރޮގްރާމް އަދި އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުން
-
-
7,141,284
7,317,578
7,499,161
-
-
5,446,354
5,588,814
5,735,548
-
-
5,446,354
5,588,814
5,735,548
-
-
5,446,354
5,588,814
5,735,548
-
-
1,403,609
1,432,109
1,461,464
-
-
1,403,609
1,432,109
1,461,464
-
-
1,403,609
1,432,109
1,461,464
-
-
291,321
296,655
302,149
-
-
291,321
296,655
302,149
-
-
291,321
296,655
302,149
މީޑިއާ
-
-
2,175,298
2,206,798
2,239,245
ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް
-
-
718,274
722,774
727,410
-
-
718,274
722,774
727,410
-
-
718,274
722,774
727,410
-
-
718,274
722,774
727,410
މީޑިއާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ތަރައްގީކުރުން
-
-
1,457,024
1,484,024
1,511,835
-
-
1,457,024
1,484,024
1,511,835
-
-
1,457,024
1,484,024
1,511,835
-
-
1,457,024
1,484,024
1,511,835
ލޯކަލް ގަވަރނަންސް
-
-
8,190,750
8,235,600
8,281,797
ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ސަޕޯޓް
-
-
1,246,937
1,254,437
1,262,163
-
-
1,246,937
1,254,437
1,262,163
-
-
1,246,937
1,254,437
1,262,163
-
-
1,246,937
1,254,437
1,262,163
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
-
-
6,943,813
6,981,163
7,019,634
-
-
6,943,813
6,981,163
7,019,634
-
-
6,943,813
6,981,163
7,019,634
-
-
6,943,813
6,981,163
7,019,634
ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ސެންޓަރ
-
-
8,779,489
8,902,249
9,028,693
އިދާރީ އަދި ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯޓް
-
-
5,480,867
5,594,627
5,711,801
-
-
2,859,118
2,900,668
2,943,465
-
-
2,859,118
2,900,668
2,943,465
-
-
2,859,118
2,900,668
2,943,465
-
-
2,621,749
2,693,959
2,768,336
-
-
2,621,749
2,693,959
2,768,336
-
-
2,621,749
2,693,959
2,768,336
ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖްކުރުން
-
-
2,641,841
2,650,841
2,660,111
-
-
1,551,830
1,551,830
1,551,830
-
-
1,551,830
1,551,830
1,551,830
-
-
1,551,830
1,551,830
1,551,830
-
-
563,337
572,337
581,607
-
-
563,337
572,337
581,607
-
-
563,337
572,337
581,607
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
އެސެސްކުރުމާއި މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
-
-
263,337
263,337
263,337
ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތްތައް
-
-
393,444
393,444
393,444
-
-
393,444
393,444
393,444
-
-
393,444
393,444
393,444
-
-
393,444
393,444
393,444
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް
-
905,759
14,861,094
19,157,572
16,917,530
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
4,313,678
4,378,002
4,444,263
-
-
4,313,678
4,378,002
4,444,263
-
-
4,313,678
4,378,002
4,444,263
-
-
4,313,678
4,378,002
4,444,263
ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީއިންޓަރގްރޭޝަން
-
19,821
6,650,318
8,377,280
8,369,498
-
19,821
6,650,318
8,377,280
8,369,498
-
19,821
6,650,318
8,377,280
8,369,498
ހއ.ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ހޯރަފުށި
-
19,821
967,500
1,822,129
1,813,065
ލ.ފޮނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
967,500
1,829,155
1,819,437
-
-
4,715,318
4,725,996
4,736,996
ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮމިއުނިޓީ ސަޕޯޓް
-
885,938
3,897,098
6,402,290
4,103,769
-
885,938
3,897,098
6,402,290
4,103,769
-
885,938
3,897,098
6,402,290
4,103,769
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
-
885,938
2,459,108
3,875,934
1,568,761
-
-
1,437,990
2,526,356
2,535,008
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން