ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
12,300,000
13,899,530
39,155,972
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް
-
-
4,765,125
4,809,444
4,855,098
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް
-
-
4,765,125
4,809,444
4,855,098
-
-
1,257,318
1,257,318
1,257,318
-
-
1,257,318
1,257,318
1,257,318
-
-
1,257,318
1,257,318
1,257,318
-
-
1,927,752
1,952,556
1,978,108
-
-
1,927,752
1,952,556
1,978,108
-
-
1,927,752
1,952,556
1,978,108
-
-
746,798
758,993
771,555
-
-
746,798
758,993
771,555
-
-
746,798
758,993
771,555
-
-
439,611
446,931
454,471
-
-
439,611
446,931
454,471
-
-
439,611
446,931
454,471
-
-
393,646
393,646
393,646
-
-
393,646
393,646
393,646
-
-
393,646
393,646
393,646
އެމަރޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް
-
-
4,677,226
3,228,500
3,281,317
އެމަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
-
-
225,688
226,288
226,908
-
-
225,688
226,288
226,908
-
-
225,688
226,288
226,908
-
-
225,688
226,288
226,908
އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް
-
-
4,451,538
3,002,212
3,054,409
-
-
4,451,538
3,002,212
3,054,409
-
-
4,451,538
3,002,212
3,054,409
-
-
4,451,538
3,002,212
3,054,409
ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިޕެއާޑްނަސް އެންޑް ރިސްކް ރިޑަކްޝަން
-
-
1,924,371
4,928,308
30,086,279
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
-
-
476,188
484,393
492,845
-
-
476,188
484,393
492,845
-
-
476,188
484,393
492,845
-
-
476,188
484,393
492,845
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެޒިލިއަންސް
-
-
1,448,183
4,443,915
29,593,434
-
-
1,448,183
4,443,915
29,593,434
-
-
1,448,183
4,443,915
29,593,434
ލ.ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
200,000
1,207,226
9,142,804
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
200,000
964,206
6,691,286
ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
810,200
6,551,622
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
200,000
810,200
6,551,622
-
-
648,183
652,083
656,100
ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ
-
-
933,278
933,278
933,278
ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ
-
-
933,278
933,278
933,278
-
-
933,278
933,278
933,278
-
-
933,278
933,278
933,278
-
-
933,278
933,278
933,278
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން