ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
13,125,960
14,427,416
1,533,173,696
1,469,312,091
1,483,959,931
އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިދާރީ ހިދުމަތްތައް
13,125,960
14,427,416
200,391,271
194,983,649
195,887,827
އެގްޒެކެޓިވް އިދާރީ ހިދުމަތްތައް
-
-
4,390,876
4,390,876
4,390,876
-
-
2,403,061
2,403,061
2,403,061
-
-
2,403,061
2,403,061
2,403,061
-
-
2,403,061
2,403,061
2,403,061
-
-
1,987,815
1,987,815
1,987,815
-
-
1,987,815
1,987,815
1,987,815
-
-
1,987,815
1,987,815
1,987,815
އިންޓަރގްރޭޓަޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް އޮފް ޖޮއިންޓް ސްޓާފް ޑައިރެކްޓަރޭޓްސް
13,125,960
14,427,416
196,000,395
190,592,773
191,496,951
13,125,960
14,427,416
177,491,826
172,084,204
172,988,382
13,125,960
14,427,416
177,491,826
172,084,204
172,988,382
ޅ.މާފިލާފުށި ޓްރެއިނިންގ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ޅ.މާފިލާފުށި
8,909,676
111,069
2,356,046
-
-
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
2,557,808
26,822
446,097
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
1,658,476
13,770,394
14,279,586
3,398,235
-
ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު
-
245,522
715,149
2,226,550
425,807
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
273,609
80,802
22,023
24,055
ކ.ގިރިފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ގިރިފުށި
-
-
7,447,977
-
-
މ.މުލި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ.މުލި
-
-
450,000
850,770
846,249
ސ.ހުޅުމީދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ސ.ހުޅުމީދޫ
-
-
454,105
-
-
ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,000,000
4,781,482
9,146,584
-
-
150,262,064
160,805,144
162,545,687
-
-
9,956,105
9,956,105
9,956,105
-
-
9,956,105
9,956,105
9,956,105
-
-
9,956,105
9,956,105
9,956,105
-
-
2,916,506
2,916,506
2,916,506
-
-
2,916,506
2,916,506
2,916,506
-
-
2,916,506
2,916,506
2,916,506
-
-
2,485,890
2,485,890
2,485,890
-
-
2,485,890
2,485,890
2,485,890
-
-
2,485,890
2,485,890
2,485,890
-
-
2,235,276
2,235,276
2,235,276
-
-
2,235,276
2,235,276
2,235,276
-
-
2,235,276
2,235,276
2,235,276
-
-
914,792
914,792
914,792
-
-
914,792
914,792
914,792
-
-
914,792
914,792
914,792
ކޮމްބެޓް އެންޑް މެނޫވަރ ފޯސަސް
-
-
337,068,825
337,457,545
337,857,923
ކޯސްޓް ގާޑް
-
-
149,658,312
150,031,550
150,415,983
-
-
149,658,312
150,031,550
150,415,983
-
-
149,658,312
150,031,550
150,415,983
-
-
149,658,312
150,031,550
150,415,983
މެރިން ކޯ
-
-
138,247,948
138,250,644
138,253,421
-
-
138,247,948
138,250,644
138,253,421
-
-
138,247,948
138,250,644
138,253,421
-
-
138,247,948
138,250,644
138,253,421
ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސަސް
-
-
49,162,565
49,175,351
49,188,519
-
-
49,162,565
49,175,351
49,188,519
-
-
49,162,565
49,175,351
49,188,519
-
-
49,162,565
49,175,351
49,188,519
ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
665,905,207
655,314,175
666,856,680
ޑިފެންސް އިންޓެލިޖަންސް ސަރވިސް
-
-
41,008,042
19,211,898
19,213,135
-
-
41,008,042
19,211,898
19,213,135
-
-
41,008,042
19,211,898
19,213,135
-
-
41,008,042
19,211,898
19,213,135
ސަރވިސް ކޯ
-
-
472,899,490
482,180,139
491,739,212
-
-
472,899,490
482,180,139
491,739,212
-
-
28,971,550
29,245,206
29,527,072
-
-
28,971,550
29,245,206
29,527,072
-
-
39,573,533
39,870,461
40,176,299
-
-
39,573,533
39,870,461
40,176,299
-
-
135,284,713
138,146,915
141,094,985
-
-
135,284,713
138,146,915
141,094,985
-
-
35,602,073
36,034,174
36,479,240
-
-
35,602,073
36,034,174
36,479,240
-
-
15,311,709
15,313,117
15,314,567
-
-
15,311,709
15,313,117
15,314,567
-
-
38,055,901
38,507,584
38,972,818
-
-
38,055,901
38,507,584
38,972,818
-
-
180,100,011
185,062,682
190,174,231
-
-
180,100,011
185,062,682
190,174,231
އެޖޫޓަންޓް ޖެނެރަލް ކޯ
-
-
57,857,593
57,890,648
57,924,690
-
-
57,857,593
57,890,648
57,924,690
-
-
4,490,647
4,506,793
4,523,421
-
-
4,490,647
4,506,793
4,523,421
-
-
22,338,646
22,340,079
22,341,554
-
-
22,338,646
22,340,079
22,341,554
-
-
16,214,490
16,216,625
16,218,823
-
-
16,214,490
16,216,625
16,218,823
-
-
11,013,837
11,025,828
11,038,178
-
-
11,013,837
11,025,828
11,038,178
-
-
3,799,973
3,801,323
3,802,714
-
-
3,799,973
3,801,323
3,802,714
މެޑިކަލް ކޯ
-
-
94,140,082
96,031,490
97,979,643
-
-
94,140,082
96,031,490
97,979,643
-
-
94,140,082
96,031,490
97,979,643
-
-
94,140,082
96,031,490
97,979,643
ސީ އެމްބިއުލަންސް ހޯދުން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
-
-
ފަންކްޝަނަލް ކޮމާންޑްސް
-
-
207,710,724
157,997,602
158,293,088
ވެލްފެއަރ އަދި ރިކްރިއޭޝަނަލް ހިދުމަތްތައް
-
-
3,390,235
3,391,172
3,392,138
-
-
3,390,235
3,391,172
3,392,138
-
-
3,390,235
3,391,172
3,392,138
-
-
3,390,235
3,391,172
3,392,138
ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް
-
-
141,155,117
91,232,989
91,313,198
-
-
141,155,117
91,232,989
91,313,198
-
-
141,155,117
91,232,989
91,313,198
-
-
141,155,117
91,232,989
91,313,198
ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން ކޮމާންޑް
-
-
41,604,330
41,811,780
42,025,453
-
-
41,604,330
41,811,780
42,025,453
-
-
41,604,330
41,811,780
42,025,453
-
-
41,604,330
41,811,780
42,025,453
ސްޕެޝަލް ފޯސަސް
-
-
21,561,042
21,561,661
21,562,299
-
-
21,561,042
21,561,661
21,562,299
-
-
21,561,042
21,561,661
21,562,299
-
-
21,561,042
21,561,661
21,562,299
ކޮމްބެޓަންޓް ކޮމާންޑްސް
-
-
122,097,669
123,559,120
125,064,413
ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް
-
-
35,468,449
35,746,885
36,033,676
-
-
35,468,449
35,746,885
36,033,676
-
-
35,468,449
35,746,885
36,033,676
-
-
35,468,449
35,746,885
36,033,676
ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑް
-
-
25,647,340
26,006,463
26,376,359
-
-
25,647,340
26,006,463
26,376,359
-
-
25,647,340
26,006,463
26,376,359
-
-
25,647,340
26,006,463
26,376,359
މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑް
-
-
26,907,333
27,256,108
27,615,347
-
-
26,907,333
27,256,108
27,615,347
-
-
26,907,333
27,256,108
27,615,347
-
-
26,907,333
27,256,108
27,615,347
ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް
-
-
34,074,547
34,549,664
35,039,031
-
-
34,074,547
34,549,664
35,039,031
-
-
34,074,547
34,549,664
35,039,031
-
-
34,074,547
34,549,664
35,039,031
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން