ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
17,914,428
21,688,625
23,729,174
އެގްޒެކެޓީވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
11,469,066
14,977,043
16,936,588
އެގްޒެކެޓިވް ހިދުމަތްތައް
-
-
3,565,670
3,583,882
3,602,642
-
-
1,821,890
1,840,102
1,858,862
-
-
1,821,890
1,840,102
1,858,862
-
-
1,821,890
1,840,102
1,858,862
-
-
1,743,780
1,743,780
1,743,780
-
-
1,743,780
1,743,780
1,743,780
-
-
1,743,780
1,743,780
1,743,780
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
7,858,146
11,346,553
13,285,939
-
-
2,683,348
6,159,191
8,085,637
-
-
1,811,706
5,287,549
7,213,995
ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
200,000
3,651,220
5,552,309
-
-
1,611,706
1,636,329
1,661,686
-
-
279,497
279,497
279,497
-
-
279,497
279,497
279,497
-
-
592,145
592,145
592,145
-
-
592,145
592,145
592,145
-
-
2,311,910
2,319,490
2,327,298
-
-
1,381,314
1,388,894
1,396,702
-
-
1,381,314
1,388,894
1,396,702
-
-
930,596
930,596
930,596
-
-
930,596
930,596
930,596
-
-
376,758
378,948
381,204
-
-
376,758
378,948
381,204
-
-
376,758
378,948
381,204
-
-
1,529,526
1,531,521
1,533,576
-
-
1,268,131
1,270,126
1,272,181
-
-
1,268,131
1,270,126
1,272,181
-
-
261,395
261,395
261,395
-
-
261,395
261,395
261,395
-
-
201,335
202,134
202,955
-
-
201,335
202,134
202,955
-
-
201,335
202,134
202,955
-
-
755,269
755,269
755,269
-
-
755,269
755,269
755,269
-
-
755,269
755,269
755,269
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
-
-
45,250
46,608
48,007
-
-
45,250
46,608
48,007
-
-
45,250
46,608
48,007
-
-
45,250
46,608
48,007
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޕޮލިސީ
-
-
296,995
305,905
315,082
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޕޮލިސީ
-
-
296,995
305,905
315,082
-
-
296,995
305,905
315,082
-
-
296,995
305,905
315,082
-
-
296,995
305,905
315,082
ކެމިކަލް މެނޭޖްކުރުން
-
-
495,423
495,423
495,423
ކެމިކަލް މެނޭޖްކުރުން
-
-
495,423
495,423
495,423
-
-
495,423
495,423
495,423
-
-
495,423
495,423
495,423
-
-
495,423
495,423
495,423
ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
-
-
2,551,092
2,563,454
2,576,186
އޯވަރސައިޓް، އިންސްޕެކްޝަން އަދި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސަޕޯޓް
-
-
1,793,895
1,806,257
1,818,989
-
-
1,793,895
1,806,257
1,818,989
-
-
1,793,895
1,806,257
1,818,989
-
-
1,793,895
1,806,257
1,818,989
ސިޔާސަތާއި ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމާއި ޕްލޭންކުރުން
-
-
757,197
757,197
757,197
-
-
757,197
757,197
757,197
-
-
757,197
757,197
757,197
-
-
757,197
757,197
757,197
އިންޓެލިޖަންސް އަދި ތްރެޓް އެސެސްކުރުން
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
އެންޓި-ޓިޕް އޮފީސް
-
-
1,773,673
1,801,215
1,829,583
އެންޓި-ޓިޕް އޮފީސް
-
-
1,773,673
1,801,215
1,829,583
-
-
1,773,673
1,801,215
1,829,583
-
-
1,773,673
1,801,215
1,829,583
-
-
1,773,673
1,801,215
1,829,583
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
-
-
1,328,179
1,545,585
1,576,312
އެގްޒެކެޓިވް އަދި އިދާރީ ހިދުމަތްތައް
-
-
647,606
667,034
687,047
-
-
647,606
667,034
687,047
-
-
647,606
667,034
687,047
-
-
647,606
667,034
687,047
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ނިރުބަވެރިކަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުން ހުއްޓުވުން
-
-
214,429
406,857
411,855
-
-
214,429
406,857
411,855
-
-
214,429
406,857
411,855
-
-
214,429
406,857
411,855
ދިރާސާކުރުމާއި، ޝާއިއުކުރުންތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން
-
-
361,143
363,543
366,015
-
-
146,876
146,876
146,876
-
-
146,876
146,876
146,876
-
-
146,876
146,876
146,876
-
-
214,267
216,667
219,139
-
-
40,000
41,200
42,436
-
-
40,000
41,200
42,436
-
-
174,267
175,467
176,703
-
-
174,267
175,467
176,703
އިންޓެލިޖަންސް ފިއުޝަން ސެލް
-
-
105,001
108,151
111,395
-
-
105,001
108,151
111,395
-
-
90,000
92,700
95,481
-
-
90,000
92,700
95,481
-
-
15,001
15,451
15,914
-
-
15,001
15,451
15,914
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން