ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
598,423,227
521,671,463
722,857,765
728,905,770
833,396,814
އެގްޒެކެޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
1,895,826
21,747,230
43,041,419
41,538,567
38,406,908
އެގްޒެކެޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
1,895,826
21,747,230
43,041,419
41,538,567
38,406,908
-
-
4,695,300
4,695,300
4,695,300
-
-
4,695,300
4,695,300
4,695,300
-
-
4,695,300
4,695,300
4,695,300
-
-
805,746
810,231
814,851
-
-
805,746
810,231
814,851
-
-
805,746
810,231
814,851
-
-
17,490,969
17,927,902
18,377,948
-
-
15,940,446
16,377,379
16,827,425
-
-
15,940,446
16,377,379
16,827,425
-
-
1,550,523
1,550,523
1,550,523
-
-
1,550,523
1,550,523
1,550,523
-
-
1,166,996
1,169,366
1,171,808
-
-
1,166,996
1,169,366
1,171,808
-
-
1,166,996
1,169,366
1,171,808
-
-
1,270,194
1,270,194
1,270,194
-
-
1,270,194
1,270,194
1,270,194
-
-
1,270,194
1,270,194
1,270,194
-
-
2,147,540
2,151,230
2,155,031
-
-
1,587,526
1,591,216
1,595,017
-
-
1,587,526
1,591,216
1,595,017
-
-
560,014
560,014
560,014
-
-
560,014
560,014
560,014
-
-
2,228,687
2,234,057
2,239,589
-
-
2,228,687
2,234,057
2,239,589
-
-
2,228,687
2,234,057
2,239,589
-
-
1,115,587
1,115,587
1,115,587
-
-
1,115,587
1,115,587
1,115,587
-
-
1,115,587
1,115,587
1,115,587
1,895,826
21,747,230
12,120,400
10,164,700
6,566,600
1,895,826
21,747,230
12,120,400
10,164,700
6,566,600
ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ސްޓްރެންގތެނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
1,895,826
21,747,230
12,120,400
10,164,700
6,566,600
-
-
-
-
-
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އަދި ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
-
-
6,283,188
6,285,633
6,288,151
ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން
-
-
1,384,747
1,387,192
1,389,710
-
-
1,384,747
1,387,192
1,389,710
-
-
1,384,747
1,387,192
1,389,710
-
-
1,384,747
1,387,192
1,389,710
ފަންޑު ބެލެހެއްޓުން
-
-
3,094,368
3,094,368
3,094,368
-
-
3,094,368
3,094,368
3,094,368
-
-
193,428
193,428
193,428
-
-
193,428
193,428
193,428
-
-
2,900,940
2,900,940
2,900,940
-
-
2,900,940
2,900,940
2,900,940
ފައިނޭންޝަލް އަދި މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓިންގ
-
-
1,804,073
1,804,073
1,804,073
-
-
1,804,073
1,804,073
1,804,073
-
-
1,804,073
1,804,073
1,804,073
-
-
1,804,073
1,804,073
1,804,073
ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
596,527,401
499,924,233
660,127,933
667,664,690
775,272,871
ފިސްކަލް އެފެއާޒް
-
-
4,600,858
4,455,193
4,459,658
-
-
1,778,518
1,632,853
1,637,318
-
-
1,204,461
1,058,796
1,063,261
-
-
1,204,461
1,058,796
1,063,261
-
-
574,057
574,057
574,057
-
-
574,057
574,057
574,057
-
-
2,822,340
2,822,340
2,822,340
-
-
1,072,811
1,072,811
1,072,811
-
-
1,072,811
1,072,811
1,072,811
-
-
799,588
799,588
799,588
-
-
799,588
799,588
799,588
-
-
949,941
949,941
949,941
-
-
949,941
949,941
949,941
ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް
-
-
7,279,710
7,364,520
7,451,873
-
-
4,355,957
4,436,612
4,519,686
-
-
3,899,014
3,979,669
4,062,743
-
-
3,899,014
3,979,669
4,062,743
-
-
456,943
456,943
456,943
-
-
456,943
456,943
456,943
-
-
2,923,753
2,927,908
2,932,187
-
-
1,703,139
1,707,294
1,711,573
-
-
1,703,139
1,707,294
1,711,573
-
-
508,727
508,727
508,727
-
-
508,727
508,727
508,727
-
-
711,887
711,887
711,887
-
-
711,887
711,887
711,887
ސަރުކާރު ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
596,527,401
499,924,233
648,247,365
655,844,977
763,361,340
484,073,486
407,700,000
560,757,256
560,237,579
701,257,600
484,073,486
407,700,000
560,757,256
560,237,579
701,257,600
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ހުޅުލެ
484,073,486
407,700,000
560,757,256
560,237,579
701,257,600
106,696,883
90,838,584
81,890,109
87,884,490
42,304,100
106,696,883
90,838,584
81,890,109
87,884,490
42,304,100
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
106,696,883
90,838,584
81,890,109
87,884,490
42,304,100
5,757,032
1,385,649
5,600,000
7,722,908
19,799,640
5,757,032
1,385,649
5,600,000
7,722,908
19,799,640
ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ނެޓްވޯރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
5,757,032
1,385,649
5,600,000
7,722,908
19,799,640
ގަވަނެންސް (ޓެންޑަރ، މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އަދި ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް)
-
-
13,405,225
13,416,880
13,428,884
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު
-
-
3,346,424
3,350,999
3,355,711
-
-
3,346,424
3,350,999
3,355,711
-
-
3,346,424
3,350,999
3,355,711
-
-
3,346,424
3,350,999
3,355,711
އޮޑިޓް އަދި ޝަކުވާތައް
-
-
3,452,252
3,456,407
3,460,686
-
-
2,930,621
2,934,776
2,939,055
-
-
2,930,621
2,934,776
2,939,055
-
-
2,930,621
2,934,776
2,939,055
-
-
521,631
521,631
521,631
-
-
521,631
521,631
521,631
-
-
521,631
521,631
521,631
ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން
-
-
2,464,484
2,464,484
2,464,484
-
-
2,464,484
2,464,484
2,464,484
-
-
2,464,484
2,464,484
2,464,484
-
-
2,464,484
2,464,484
2,464,484
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
-
-
4,142,065
4,144,990
4,148,003
-
-
4,142,065
4,144,990
4,148,003
-
-
4,142,065
4,144,990
4,148,003
-
-
4,142,065
4,144,990
4,148,003
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން