ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
6,100,000
6,199,059
6,301,089
އެގްޒެކެޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
-
-
2,943,756
2,974,392
3,005,948
އެގްޒެކެޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
-
-
2,943,756
2,974,392
3,005,948
-
-
674,220
674,220
674,220
-
-
674,220
674,220
674,220
-
-
674,220
674,220
674,220
-
-
1,635,996
1,666,632
1,698,188
-
-
1,635,996
1,666,632
1,698,188
-
-
1,635,996
1,666,632
1,698,188
-
-
433,980
433,980
433,980
-
-
433,980
433,980
433,980
-
-
433,980
433,980
433,980
-
-
199,560
199,560
199,560
-
-
199,560
199,560
199,560
-
-
199,560
199,560
199,560
އާބިޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް
-
-
905,936
912,836
919,943
އާބިޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
-
-
905,936
912,836
919,943
-
-
905,936
912,836
919,943
-
-
905,936
912,836
919,943
-
-
905,936
912,836
919,943
އައި.ޓީ ސަރވިސަސް އެންޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ
-
-
2,250,308
2,311,831
2,375,198
އައި.ޓީ ސަރވިސަސް
-
-
225,046
225,811
226,598
-
-
225,046
225,811
226,598
-
-
225,046
225,811
226,598
-
-
225,046
225,811
226,598
ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ
-
-
2,025,262
2,086,020
2,148,600
-
-
2,025,262
2,086,020
2,148,600
-
-
2,025,262
2,086,020
2,148,600
-
-
2,025,262
2,086,020
2,148,600
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން