ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
43,700,000
42,673,410
43,161,033
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
13,399,893
11,997,783
12,098,617
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
13,399,893
11,997,783
12,098,617
-
-
3,613,003
3,621,901
3,631,068
-
-
3,613,003
3,621,901
3,631,068
-
-
3,613,003
3,621,901
3,631,068
-
-
8,212,936
6,793,760
6,877,014
-
-
4,766,472
3,309,613
3,354,051
-
-
4,766,472
3,309,613
3,354,051
-
-
1,034,628
1,035,378
1,036,151
-
-
1,034,628
1,035,378
1,036,151
-
-
1,613,969
1,640,954
1,668,750
-
-
1,613,969
1,640,954
1,668,750
-
-
797,867
807,815
818,062
-
-
797,867
807,815
818,062
-
-
1,573,954
1,582,122
1,590,535
-
-
1,252,354
1,260,522
1,268,935
-
-
1,252,354
1,260,522
1,268,935
-
-
321,600
321,600
321,600
-
-
321,600
321,600
321,600
ގާނޫނީ މާހައުލު ވަރުގަދަކުރުމާއި ރޫލް އޮފް ލޯ ޕްރޮމޯޓްކުރުން
-
-
30,300,107
30,675,627
31,062,416
ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން
-
-
8,032,620
8,065,560
8,099,491
-
-
8,032,620
8,065,560
8,099,491
-
-
8,032,620
8,065,560
8,099,491
-
-
8,032,620
8,065,560
8,099,491
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން
-
-
4,371,925
4,383,693
4,395,814
-
-
4,371,925
4,383,693
4,395,814
-
-
4,371,925
4,383,693
4,395,814
-
-
4,371,925
4,383,693
4,395,814
ޤާނޫނީ ލަފާ
-
-
11,050,898
11,264,626
11,484,766
-
-
11,050,898
11,264,626
11,484,766
-
-
11,050,898
11,264,626
11,484,766
-
-
11,050,898
11,264,626
11,484,766
އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން
-
-
4,705,216
4,776,782
4,850,496
-
-
4,705,216
4,776,782
4,850,496
-
-
4,322,268
4,391,366
4,462,538
-
-
4,322,268
4,391,366
4,462,538
-
-
382,948
385,416
387,958
-
-
382,948
385,416
387,958
ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިވިޜަން
-
-
2,139,448
2,184,966
2,231,849
-
-
2,139,448
2,184,966
2,231,849
-
-
2,139,448
2,184,966
2,231,849
-
-
2,139,448
2,184,966
2,231,849
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން