ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
10,165,636
10,319,666
10,478,312
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
4,321,663
4,414,547
4,510,213
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
4,321,663
4,414,547
4,510,213
-
-
791,763
798,765
805,974
-
-
791,763
798,765
805,974
-
-
791,763
798,765
805,974
-
-
2,724,941
2,791,939
2,860,946
-
-
2,724,941
2,791,939
2,860,946
-
-
2,724,941
2,791,939
2,860,946
-
-
804,959
823,843
843,293
-
-
804,959
823,843
843,293
-
-
804,959
823,843
843,293
ތަމްރީނު، ދިރާސާ އަދި އެޑްވޮކެސީ
-
-
2,618,251
2,667,397
2,718,017
ދިރާސާކުރުން
-
-
1,213,912
1,239,412
1,265,677
-
-
1,213,912
1,239,412
1,265,677
-
-
1,213,912
1,239,412
1,265,677
-
-
1,213,912
1,239,412
1,265,677
ތަމްރީނުކުރުމާއި އެޑްވޮކަސީ
-
-
1,404,339
1,427,985
1,452,340
-
-
1,404,339
1,427,985
1,452,340
-
-
1,404,339
1,427,985
1,452,340
-
-
1,404,339
1,427,985
1,452,340
ރިފަރެލް އަދި މޮނިޓަރކުރުން
-
-
2,304,128
2,316,128
2,328,488
ރިފަރަލް އަދި ރިޕޯޓްކުރުން
-
-
696,500
698,000
699,545
-
-
696,500
698,000
699,545
-
-
696,500
698,000
699,545
-
-
696,500
698,000
699,545
މޮނިޓަރކުރުން
-
-
1,607,628
1,618,128
1,628,943
-
-
1,607,628
1,618,128
1,628,943
-
-
1,607,628
1,618,128
1,628,943
-
-
1,607,628
1,618,128
1,628,943
ބިއުރޯ
-
-
722,958
722,958
722,958
ބިއުރޯ
-
-
722,958
722,958
722,958
-
-
722,958
722,958
722,958
-
-
722,958
722,958
722,958
-
-
722,958
722,958
722,958
ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް
-
-
198,636
198,636
198,636
ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް
-
-
198,636
198,636
198,636
-
-
198,636
198,636
198,636
-
-
198,636
198,636
198,636
-
-
198,636
198,636
198,636
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން