ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
181,000,000
180,771,671
182,596,488
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަދި އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
74,328,349
73,087,479
73,869,378
ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ އޮފީސް
-
-
6,460,834
6,462,470
6,464,149
-
-
6,460,834
6,462,470
6,464,149
-
-
6,460,834
6,462,470
6,464,149
-
-
6,460,834
6,462,470
6,464,149
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
67,867,515
66,625,009
67,405,229
-
-
3,379,934
3,396,805
3,414,182
-
-
3,379,934
3,396,805
3,414,182
-
-
3,379,934
3,396,805
3,414,182
-
-
33,619,313
34,089,315
34,573,417
-
-
33,619,313
34,089,315
34,573,417
-
-
33,619,313
34,089,315
34,573,417
-
-
22,430,911
20,538,911
20,650,151
-
-
22,430,911
20,538,911
20,650,151
-
-
22,430,911
20,538,911
20,650,151
-
-
8,437,357
8,599,978
8,767,479
-
-
8,437,357
8,599,978
8,767,479
-
-
8,437,357
8,599,978
8,767,479
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނައިބު ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެ
-
-
34,588,977
34,990,680
35,404,433
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
-
-
27,253,087
27,539,265
27,834,024
-
-
27,253,087
27,539,265
27,834,024
-
-
27,253,087
27,539,265
27,834,024
-
-
27,253,087
27,539,265
27,834,024
ނައިބު ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެ
-
-
7,335,890
7,451,415
7,570,409
-
-
7,335,890
7,451,415
7,570,409
-
-
7,335,890
7,451,415
7,570,409
-
-
7,335,890
7,451,415
7,570,409
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނައިބު ރައީސްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
-
-
16,672,960
17,042,464
17,423,054
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
-
-
12,480,134
12,777,638
13,084,068
-
-
11,942,234
12,239,738
12,546,168
-
-
11,942,234
12,239,738
12,546,168
-
-
11,942,234
12,239,738
12,546,168
-
-
537,900
537,900
537,900
-
-
537,900
537,900
537,900
-
-
537,900
537,900
537,900
ނައިބު ރައީސްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
-
-
4,192,826
4,264,826
4,338,986
-
-
4,192,826
4,264,826
4,338,986
-
-
4,192,826
4,264,826
4,338,986
-
-
4,192,826
4,264,826
4,338,986
ސިޔާސީ އަދި ޕާލަމެންޓްރީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އޮފީސްތައް
-
-
7,982,361
7,982,361
7,982,361
ސިޔާސީ އަދި ޕާލަމެންޓްރީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އޮފީސްތައް
-
-
3,539,677
3,539,677
3,539,677
-
-
3,539,677
3,539,677
3,539,677
-
-
3,539,677
3,539,677
3,539,677
-
-
3,539,677
3,539,677
3,539,677
ގާނޫނީ ކަންކަމުގެ އޮފީސް
-
-
4,442,684
4,442,684
4,442,684
-
-
4,442,684
4,442,684
4,442,684
-
-
4,442,684
4,442,684
4,442,684
-
-
4,442,684
4,442,684
4,442,684
ކެބިނެޓް އޮފީސް
-
-
12,179,692
12,208,342
12,237,852
ކެބިނެޓް ސެކްރެޓޭރިއަޓް
-
-
3,244,520
3,273,170
3,302,680
-
-
3,244,520
3,273,170
3,302,680
-
-
3,244,520
3,273,170
3,302,680
-
-
3,244,520
3,273,170
3,302,680
ކޮމިޓީތަކާއި ކައުންސިލްތައް
-
-
4,188,951
4,188,951
4,188,951
-
-
1,596,192
1,596,192
1,596,192
-
-
1,596,192
1,596,192
1,596,192
-
-
1,596,192
1,596,192
1,596,192
-
-
912,759
912,759
912,759
-
-
912,759
912,759
912,759
-
-
912,759
912,759
912,759
-
-
1,680,000
1,680,000
1,680,000
-
-
1,680,000
1,680,000
1,680,000
-
-
1,680,000
1,680,000
1,680,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ދައުލަތުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
-
-
4,746,221
4,746,221
4,746,221
-
-
4,746,221
4,746,221
4,746,221
-
-
4,746,221
4,746,221
4,746,221
-
-
4,746,221
4,746,221
4,746,221
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފީސް
-
-
13,440,429
13,590,429
13,744,929
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފީސް
-
-
13,440,429
13,590,429
13,744,929
-
-
537,900
537,900
537,900
-
-
537,900
537,900
537,900
-
-
537,900
537,900
537,900
-
-
12,902,529
13,052,529
13,207,029
-
-
12,902,529
13,052,529
13,207,029
-
-
12,902,529
13,052,529
13,207,029
ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ކޯޑިނޭޓްކުރުން
-
-
20,695,352
20,743,036
20,792,151
ޕޮލިސީ އޮފީސް
-
-
12,952,045
12,953,415
12,954,826
-
-
2,589,481
2,590,851
2,592,262
-
-
2,589,481
2,590,851
2,592,262
-
-
2,589,481
2,590,851
2,592,262
-
-
3,126,417
3,126,417
3,126,417
-
-
3,126,417
3,126,417
3,126,417
-
-
3,126,417
3,126,417
3,126,417
-
-
7,236,147
7,236,147
7,236,147
-
-
7,236,147
7,236,147
7,236,147
-
-
7,236,147
7,236,147
7,236,147
ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ އޮފީސް
-
-
2,400,827
2,401,577
2,402,350
-
-
2,400,827
2,401,577
2,402,350
-
-
2,400,827
2,401,577
2,402,350
-
-
2,400,827
2,401,577
2,402,350
ގައުމީ ސަލާމަތް
-
-
3,716,999
3,762,563
3,809,494
-
-
3,716,999
3,762,563
3,809,494
-
-
3,716,999
3,762,563
3,809,494
-
-
3,716,999
3,762,563
3,809,494
ޓެކްނޮލޮޖީ
-
-
1,625,481
1,625,481
1,625,481
-
-
1,625,481
1,625,481
1,625,481
-
-
1,625,481
1,625,481
1,625,481
-
-
1,625,481
1,625,481
1,625,481
މޫސުމީ ބަދަލު
-
-
1,111,880
1,126,880
1,142,330
މޫސުމީ ބަދަލާބެހޭ ހާއްސަ އެންވޯއިގެ އޮފީސް
-
-
1,111,880
1,126,880
1,142,330
-
-
1,111,880
1,126,880
1,142,330
-
-
1,111,880
1,126,880
1,142,330
-
-
1,111,880
1,126,880
1,142,330
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން