ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
13,780,000
13,917,901
14,059,943
ކޯޕްރޭޓް ސަރވިސަސް އެންޑް ޕަބްލިކް އައުޓްރީޗް
-
-
10,106,066
10,231,967
10,361,649
ކޯޕްރޭޓް ސަރވިސަސް އެންޑް ޕަބްލިކް އައުޓްރީޗް
-
-
10,106,066
10,231,967
10,361,649
-
-
10,106,066
10,231,967
10,361,649
-
-
2,586,000
2,586,000
2,586,000
-
-
2,586,000
2,586,000
2,586,000
-
-
1,851,548
1,859,840
1,868,382
-
-
1,851,548
1,859,840
1,868,382
-
-
960,386
962,276
964,223
-
-
960,386
962,276
964,223
-
-
4,147,652
4,258,442
4,372,558
-
-
4,147,652
4,258,442
4,372,558
-
-
560,480
565,409
570,486
-
-
560,480
565,409
570,486
ތަހުގީގުކުރުމާއި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް
-
-
3,673,934
3,685,934
3,698,294
ލީގަލް ކައުންސެލްގެ އޮފީސް
-
-
3,673,934
3,685,934
3,698,294
-
-
3,673,934
3,685,934
3,698,294
-
-
2,674,105
2,686,105
2,698,465
-
-
2,674,105
2,686,105
2,698,465
-
-
999,829
999,829
999,829
-
-
999,829
999,829
999,829
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން