ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
4,703,715
4,726,231
4,749,416
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތަކާއި ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ
-
-
3,166,345
3,183,761
3,201,694
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
1,805,965
1,823,381
1,841,314
-
-
1,805,965
1,823,381
1,841,314
-
-
278,400
278,400
278,400
-
-
278,400
278,400
278,400
-
-
132,360
132,360
132,360
-
-
132,360
132,360
132,360
-
-
1,156,245
1,170,409
1,184,992
-
-
1,156,245
1,170,409
1,184,992
-
-
238,960
242,212
245,562
-
-
238,960
242,212
245,562
ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ
-
-
1,360,380
1,360,380
1,360,380
-
-
1,360,380
1,360,380
1,360,380
-
-
1,360,380
1,360,380
1,360,380
-
-
1,360,380
1,360,380
1,360,380
ލީގަލް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް
-
-
989,760
989,760
989,760
ޤާނޫނީ އަދި ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
-
-
850,920
850,920
850,920
-
-
850,920
850,920
850,920
-
-
850,920
850,920
850,920
-
-
850,920
850,920
850,920
ކޭސް މެނޭޖްކުރުން
-
-
138,840
138,840
138,840
-
-
138,840
138,840
138,840
-
-
138,840
138,840
138,840
-
-
138,840
138,840
138,840
ޕްރޮގްރާމްތައް
-
-
547,610
552,710
557,962
ތަމްރީނުކުރުމާއި އަހުލުވެރިކުރުވުން
-
-
415,250
420,350
425,602
-
-
415,250
420,350
425,602
-
-
415,250
420,350
425,602
-
-
415,250
420,350
425,602
މޮނިޓަރިންގ އަދި މީޑިއާ
-
-
132,360
132,360
132,360
-
-
132,360
132,360
132,360
-
-
132,360
132,360
132,360
-
-
132,360
132,360
132,360
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން