ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
8,960,374
11,126,880
62,756,570
75,699,455
72,842,475
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
8,960,374
11,126,880
44,120,229
57,165,729
53,950,939
އެގްޒެކެޓިވް އަދި ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
8,960,374
11,126,880
44,120,229
57,165,729
53,950,939
-
-
1,727,424
1,733,627
1,740,015
-
-
1,727,424
1,733,627
1,740,015
-
-
1,727,424
1,733,627
1,740,015
8,960,374
11,126,880
40,976,375
54,012,258
50,787,564
-
-
363,329
363,329
363,329
-
-
363,329
363,329
363,329
-
-
340,290
340,290
340,290
-
-
340,290
340,290
340,290
8,960,374
11,126,880
40,272,756
53,308,639
50,083,945
ހދ.ވައިކަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ވައިކަރަދޫ
554,200
-
375,000
708,975
705,208
ކ.ހުރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.ހުރާ
1,994,658
1,881,187
270,966
-
-
ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.އިސްދޫ
1,945,983
1,327,794
226,586
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ.ކޮނޑޭ
1,175,616
2,137,023
224,624
-
-
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ޅ.ނައިފަރު
3,249,637
1,486,110
293,373
-
-
ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި
34,980
-
661,071
1,146,134
1,039,407
ބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ފުޅަދޫ
5,300
-
375,000
567,654
514,795
ވިލިމާލެ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވިލިމާލެ
-
289,399
499,071
76,232
-
ސ.މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫ
-
225,088
586,292
59,291
-
ހއ.ކެލާ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ކެލާ
-
738,104
486,346
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ކުރެންދޫ
-
166,806
434,485
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
-
2,017,640
1,125,078
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން
ށ.ފޯކައިދޫ
-
428,990
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ޗަކަ ބިންތަކަށް ވެލިއެޅުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ފޭދޫ
-
428,739
670,049
203,283
-
ހއ.ކެލާ ދަނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ކެލާ
-
-
281,250
531,731
528,906
ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މާޅެންދޫ
-
-
429,000
777,737
787,488
ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވ.ރަކީދޫ
-
-
200,000
1,407,118
1,593,575
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
-
693,750
1,202,791
1,090,788
ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް 2 ބުރި އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ވާދޫ
-
-
1,350,000
2,366,678
2,370,403
ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
200,000
184,333
1,601,465
ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ރަސްގެތީމު
-
-
200,000
372,000
1,069,811
އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
-
303,750
424,530
384,998
މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މ.ރަތްމަންދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ
-
-
540,000
899,100
815,377
ފ.ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ބިލެތްދޫ
-
-
480,000
650,695
590,103
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
1,500,000
3,934,810
6,257,708
ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މިލަދޫ
-
-
260,000
597,786
606,863
އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ފެރިދޫ
-
-
390,000
597,786
542,120
ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މަޑުއްވަރި
-
-
200,000
731,250
1,948,255
ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ދަނބިދޫ
-
-
719,738
1,360,735
1,353,506
ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ކަލައިދޫ
-
-
846,750
1,600,865
1,592,360
ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ކިނބިދޫ
-
-
750,000
1,506,571
1,366,281
ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ޅ.ހިންނަވަރު
-
-
880,118
1,663,950
1,655,110
ކ.ދިއްފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ދިއްފުށި
-
-
363,750
545,056
494,301
ތ.ވިލުފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ވިލުފުށި
-
-
115,523
232,057
210,448
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
225,000
425,385
423,125
-
-
17,366,186
17,866,157
18,381,128
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
5,000,000
9,250,000
750,000
ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން
ށ.ނޫމަރާ
-
-
-
-
-
-
-
643,300
646,714
650,230
-
-
205,830
205,830
205,830
-
-
205,830
205,830
205,830
-
-
437,470
440,884
444,400
-
-
437,470
440,884
444,400
-
-
773,130
773,130
773,130
-
-
773,130
773,130
773,130
-
-
773,130
773,130
773,130
މަސައްކަތް ޕްލޭންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުން
-
-
13,340,670
13,662,825
13,994,644
ޕޮލިސީ ޕްލޭންކުރުމާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް
-
-
10,836,369
11,123,724
11,419,699
-
-
10,836,369
11,123,724
11,419,699
-
-
10,576,239
10,861,839
11,156,007
-
-
10,576,239
10,861,839
11,156,007
-
-
260,130
261,885
263,692
-
-
260,130
261,885
263,692
ތަމްރީނުކުރުމާއި އެޑްވޮކަސީ
-
-
2,504,301
2,539,101
2,574,945
-
-
2,504,301
2,539,101
2,574,945
-
-
475,740
477,540
479,394
-
-
475,740
477,540
479,394
-
-
873,670
890,170
907,165
-
-
873,670
890,170
907,165
-
-
1,154,891
1,171,391
1,188,386
-
-
1,154,891
1,171,391
1,188,386
ކައުންސިލް ސަޕޯޓް ހިދުމަތް އަދި މޮނިޓަރކުރުން
-
-
5,295,671
4,870,901
4,896,892
ކައުންސިލްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުން
-
-
2,073,462
1,634,562
1,645,996
-
-
2,073,462
1,634,562
1,645,996
-
-
803,771
655,871
658,035
-
-
803,771
655,871
658,035
-
-
1,269,691
978,691
987,961
-
-
1,269,691
978,691
987,961
ލީގަލް، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން
-
-
2,332,939
2,344,249
2,355,901
-
-
2,332,939
2,344,249
2,355,901
-
-
281,230
282,520
283,849
-
-
281,230
282,520
283,849
-
-
435,980
438,650
441,401
-
-
435,980
438,650
441,401
-
-
900,239
906,089
912,115
-
-
900,239
906,089
912,115
-
-
715,490
716,990
718,536
-
-
715,490
716,990
718,536
ކައުންސިލްތަކާގުޅޭ ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
-
-
889,270
892,090
894,995
-
-
889,270
892,090
894,995
-
-
205,830
205,830
205,830
-
-
205,830
205,830
205,830
-
-
335,720
336,950
338,217
-
-
335,720
336,950
338,217
-
-
347,720
349,310
350,948
-
-
347,720
349,310
350,948
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން