ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
9,300,000
9,337,084
9,375,283
އިދާރީ ހިންގުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
-
-
7,368,462
7,402,308
7,437,171
އިދާރީ ހިންގުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
-
-
2,996,430
3,030,276
3,065,139
-
-
342,288
342,288
342,288
-
-
342,288
342,288
342,288
-
-
342,288
342,288
342,288
-
-
2,654,142
2,687,988
2,722,851
-
-
2,654,142
2,687,988
2,722,851
-
-
2,654,142
2,687,988
2,722,851
ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
-
-
4,372,032
4,372,032
4,372,032
-
-
4,183,416
4,183,416
4,183,416
-
-
4,183,416
4,183,416
4,183,416
-
-
4,183,416
4,183,416
4,183,416
-
-
188,616
188,616
188,616
-
-
188,616
188,616
188,616
-
-
188,616
188,616
188,616
ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
-
-
652,890
656,128
659,464
ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕޮލިސީ
-
-
652,890
656,128
659,464
-
-
165,030
165,030
165,030
-
-
165,030
165,030
165,030
-
-
165,030
165,030
165,030
-
-
324,780
328,018
331,354
-
-
324,780
328,018
331,354
-
-
324,780
328,018
331,354
-
-
163,080
163,080
163,080
-
-
163,080
163,080
163,080
-
-
163,080
163,080
163,080
ލީގަލް އެފެއާޒް، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސަންސިންގ
-
-
1,278,648
1,278,648
1,278,648
ލީގަލް އެފެއާޒް، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސަންސިންގ
-
-
1,278,648
1,278,648
1,278,648
-
-
179,208
179,208
179,208
-
-
179,208
179,208
179,208
-
-
179,208
179,208
179,208
-
-
1,099,440
1,099,440
1,099,440
-
-
1,099,440
1,099,440
1,099,440
-
-
1,099,440
1,099,440
1,099,440
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން