ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
10,200,000
10,279,562
10,361,490
ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަން
-
-
4,104,791
4,156,757
4,210,267
ޕޮލިސީ އަދި އިދާރީ ހިންގުން
-
-
3,782,616
3,834,582
3,888,092
-
-
485,518
485,520
485,520
-
-
485,518
485,520
485,520
-
-
485,518
485,520
485,520
-
-
873,613
876,962
880,399
-
-
873,613
876,962
880,399
-
-
873,613
876,962
880,399
-
-
172,800
172,800
172,800
-
-
172,800
172,800
172,800
-
-
172,800
172,800
172,800
-
-
1,942,675
1,991,290
2,041,363
-
-
1,942,675
1,991,290
2,041,363
-
-
1,942,675
1,991,290
2,041,363
-
-
308,010
308,010
308,010
-
-
308,010
308,010
308,010
-
-
308,010
308,010
308,010
ރެޖިސްޓްރާގެ އޮފީސް
-
-
322,175
322,175
322,175
-
-
322,175
322,175
322,175
-
-
322,175
322,175
322,175
-
-
322,175
322,175
322,175
ކޭސް މެނޭޖްކުރުން، ޤާނޫނީ، އަދި ރިސަރޗް މަސައްކަތްތައް
-
-
6,095,209
6,122,805
6,151,223
ރެޖިސްޓަރކުރުމާއި ކޭސް މެނޭޖްކުރުން
-
-
4,987,210
5,010,201
5,033,872
-
-
4,987,210
5,010,201
5,033,872
-
-
4,987,210
5,010,201
5,033,872
-
-
4,987,210
5,010,201
5,033,872
ޤާނޫނީ ހިދުމަތާއި ރިސަރޗް މަސައްކަތް
-
-
1,107,999
1,112,604
1,117,351
-
-
1,107,999
1,112,604
1,117,351
-
-
1,107,999
1,112,604
1,117,351
-
-
1,107,999
1,112,604
1,117,351
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން